Allt om aktieägaravtal

Därför ska du ha ett aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal kommer ni överens om hur viktiga frågor ska hanteras. I aktieägaravtalet kan man bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses.

Vad är ett aktieägaravtal?

Det är ett avtal mellan ägarna i ett aktiebolag. I det kan ägarna reglera t.ex. hur vinsten ska fördelas, att de aktieägare som är gifta ska göra aktierna i bolaget till enskild egendom i ett äktenskapsförord, hur bolaget ska värderas i vissa situationer, vinstutdelning m.m. Det innebär alltså att ägarna i förväg kommer överens om hur vissa framtida situationer ska hanteras.

 

Är aktieägaravtalet nödvändigt?

Företaget behöver inte ha ett aktieägaravtal men det ger trygghet för delägarna. En av de vanligaste anledningarna att ägarna väljer att skriva aktieägaravtal är att reglera hur vinst ska fördelas.

Läs mer om vikten av att ha ett aktieägaravtal

 

Varför ska man ha ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är viktigt ha vid sidan om bolagets bolagsordning. Aktieägaravtal kan innehålla känsligare och fler typer av bestämmelser än en bolagsordning. Ett aktieägaravtal skrivs av olika anledningar. Bland annat för att reglera hur bolagets vinst ska användas, vad som ska gälla i försäljningssituationer, vad som ska hända om någon av delägarna blir allvarligt sjuk samt hur styrelsen ska utses.

Så här lyckas ni med ert gemensamma företagande!

 

Vilka skriver aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal skrivs mellan delägarna. Eftersom både privatpersoner (fysiska personer) och företag (juridiska personer) kan vara delägare i ett aktiebolag kan de därmed skriva aktieägaravtal.

Läs mer om vad du ska tänka på innan du startar bolag

10 saker att tänk på när du skriver aktieägaravtal

  1. Är ni överens om vad ni vill uppnå? Vet ni vilka strategier ni ska ha och vad som är syftet med verksamheten på lång sikt. Hur ska vinster i bolaget användas och vad som händer om ni gör förlust? Att diskutera affärsidéer och planera för mål och syfte gör att ni har bättre förutsättningar att lyckas.
  2. Hur ska ni arbeta? Har ni diskuterat hur ni som delägarna ska arbeta i bolaget? Det är viktigt att vara överens om ifall ni ska ta ut lön och om ni ska arbeta heltid, deltid eller inte alls.
  3. Hur styrelsen ska utses. Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? Får en nominerad styrelseledamot även vara VD?
  4. Vad händer vid konflikt? Vad händer om ni hamnar i en konflikt? Måste allt lösas genom konsensus? Ska kunna sälja sina aktier och dra sig ur bolaget om konflikten inte går att lösa? Det är bra om ni har kommit överens om hembud- eller förköpsklausuler i aktieägaravtalet, så att ni har kontroll över situationen och bolaget ifall en delägare vill sälja. Hur bolaget ska värderas, vem ska värdera det och vilken värderingsmetod ska användas?
  5. Ska delägare kunna arbeta med annat? Får delägarna ta andra uppdrag och jobb utan godkännande från bolaget? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar? Detta kan ni reglera i en konkurrensklausul i aktieägaravtalet. Det är även viktigt att diskutera hur känslig information ska hanteras eftersom det kan orsaka stor skada om företagshemligheter hamnar i orätta händer.
  6. Får delägaren sälja sin andel? Hembuds-, förköps- och samtyckesklausuler är viktiga att ha med i aktieägaravtalet för att ha kontroll över bolaget. Förköpsrätt betyder att de befintliga aktieägarna ska erbjudas att köpa före försäljning. Hembud betyder att de befintliga aktieägarna ska kunna köpa tillbaka aktier om de överlåtits. Samtycke betyder att styrelsen måste godkänna en överlåtelse av aktier.
  7. Skydd för majoritets- och minoritetsägare. För att uppnå ett extra skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler i aktieägaravtalet.
  8. Vad händer om en delägare skiljer sig? När en delägare är gift är det viktigt att det finns ett äktenskapsförord mellan makarna. Detta skrivs ofta in som ett krav i ett aktieägaravtal. Om en delägare skiljer sig och inte har ett äktenskapsförord kan hälften av värdet av andel i bolaget gå till maken eller makan.
  9. Vad händer om en delägare går bort? Om en delägare går bort är det viktigt att veta vad som händer med aktieinnehavet. Tillfaller det barn eller en partner? För att delägarna ska ha en rätt att lösa ut arvtagaren krävs det att det finns en hembudsklausul.
  10. Vad som händer om någon av delägarna bryter mot aktieägaravtalet? Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket? Här är det bra att avtala om vitesbelopp eller om skadan ska ersättas med motsvarande belopp som den förorsakat.

Är kompanjonsavtal samma sak som aktieägaravtal?

För ett aktiebolag heter avtalet aktieägaravtal och för ett handelsbolag kallas det  för ett kompanjonsavtal. Har man till exempel ett handelsbolag med bara två delägare (så kallat fåmansbolag) kan det hända att man inte lyckas lösa en konflikt. Det kan förebyggas genom att man anger i avtalet om hur man avgör sådana meningsskiljaktigheter. Man kan exempelvis ta in en tredje person vid en konflikt. 

Läs mer om kompanjonsavtal 

 

Vad skiljer bolagsordningen från aktieägaravtalet?

Bolagsordningen innehåller bestämmelser för bolaget och fungerar som en ram för verksamheten Det som står i bolagsordningen om exempelvis förköp och hembud påverkar de som vill köpa aktier i bolaget. Aktieägaravtal är en överenskommelse mellan de som äger aktier i bolaget. I ett aktieägaravtal. Det är viktigt att aktieägaravtalet och bolagsordningen inte krockar med varandra, då bolagsordningen ofta har företräde.

Läs mer om bolagsordningen 

 

Vilka blir konsekvenserna utan ett aktieägaravtal?

Utan ett aktieägaravtal finns risk för att det uppkommer onödiga tvister om värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet. Det är bra att bestämma förutsättningarna för hur bolaget ska drivas medan man fortfarande är överens.

7 situationer som kan uppstå när man driver bolag ihop

 


Vad händer om bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?

Det är alltså viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet inte motsäger varandra. Vid en kollision gäller i regel bolagsordningen. Det är även viktigt att veta att utomstående personer kan påverkas av innehållet i bolagsordningen medan aktieägaravtalet endast gäller mellan de ägare som skrivit på avtalet. Därför är det viktigt att bestämmelser som rör försäljning och förvärv av aktier finns med och stämmer överens i både aktieägaravtalet och bolagsordningen.

Vissa bestämmelser kan inte tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är då ett bra komplement.

Lär dig mer om bolagsordning

 

Varför ska man inte använda mallar gällande aktieägaravtal?

Du kan inte vara säker på att mallen avser just ditt bolags situation. Det finns ingen som ansvarar för fel och brister i mallarna. I våra avtalsflöden skapas däremot ditt aktieägaravtal utifrån just ditt bolags förutsättningar, på ett juridiskt korrekt sätt. Du kan även skriva avtalet med någon av våra jurister.

 

Vad händer om en delägare bryter mot aktieägaravtalet?

Delägarna kan själva bestämma vad som ska hända om en delägare bryter mot avtalet. Vanligen handlar det om att ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vite. Det kan även handla om ett skadeståndsbelopp som inte är förutbestämt. Då måste den delägare som brutit mot avtalet betala motsvarande belopp som skadan orsakat. 

Läs mer om hur du undviker tvister mellan delägarna

Vad är hembud, förköp och samtycke?

Hembud betyder att aktieägarna har möjlighet att köpa tillbaka aktier som har överlåtits  genom exempelvis köp, gåva, arv eller bodelning. Det är den nya ägaren som är skyldig att anmäla sitt aktieförvärv till styrelsen i bolaget. Klausulen är till för att förhindra en person att blir aktieägare i de fall man inte vill ha denne som delägare i bolaget. Det ger även bolagets aktieägare möjlighet att öka sitt ägande i bolaget.

Hembud används ofta för aktier men kan även gälla kolonilotter eller bostadsrätter.

I ett aktiebolag är det vanligt att reglera ett hembudsförbehåll i bolagsordningen. Förbehållet gäller för de som vill köpa aktier och innebär att köparen (förvärvaren) av aktierna måste anmäla sitt köp till bolaget. Efter det har de tidigare aktieägarna möjlighet att lösa in dessa aktier och på så sätt lösa ut den nya förvärvaren. Hembud blir alltså aktuellt efter att andelen har förvärvats av en ny ägare. 

Det är möjligt att göra undantag för arv och testamente, gåva till bröstarvinge eller när det gäller en bodelning. 

Det är bra att använda en hembudsklausul om man vill att aktierna stannar i bolaget. 

 

Förköp

Förköp begränsar rätten att överlåta aktierna genom köp, gåva eller byte. Istället har de tidigare aktieägarna rätt att köpa aktien innan överlåtelse har skett. Medan hembudet blir aktuellt efter att aktierna överlåtits till en ny ägare så blir förköp aktuellt innan aktierna säljs eller överlåts. Aktieägaren som vill sälja eller överlåta måste meddela styrelsen om detta innan det sker.

 

Samtycke

Ett samtyckesförbehåll innebär att styrelsen eller bolagsstämman måste ge sitt godkännande innan aktier får överlåtas.

Hembud och förköp är frivilligt att ha med men måste nämnas i bolagsordningen för att vara giltiga. I bolagsordningen kan man även skriva in undantag för exempelvis aktier som nämns i testamente och ärvs av barn till aktieägaren.

 

En av delägarna ska skiljas, vad händer med hans eller hennes aktier?

I ett aktieägaravtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord. Om delägarna har missat att skriva in detta krav eller om aktieägaravtal överhuvudtaget inte skrivits kan det få stora konsekvenser. Om en av delägarna skiljer sig, utan att ha skrivit ett äktenskapsförord, räknas bolagsandelen som giftorättsgods och ingår därmed i bodelningen mellan makarna. Detta innebär att det då finns risk för att delägarens maka/make kommer över andelar i bolaget i och med skilsmässan.

 

Hur fungerar aktieägaravtal i publika bolag?

Aktieägaravtal är vanligast i privata aktiebolag där antalet aktieägare oftast är begränsat. I ett publikt aktiebolag (som erbjuder aktier på den öppna marknaden) kan antalet aktieägare vara många. Det finns inget som hindrar att ett antal aktieägare skriver ett aktieägaravtal sinsemellan. Aktieägaravtalet behöver alltså inte gälla samtliga ägare. Om en fråga t ex bara berör vissa aktieägare kan avtalet slutas endast mellan dessa parter.

 

Hur länge är man bunden av ett aktieägaravtal?

Avtalet slutar att gälla när man bestämt att det ska göra det, om man har kommit överens om det i förväg. Man kan också bestämma att det måste sägas upp för att sluta gälla. Då slutar avtalet att gälla efter viss uppsägningstid. Om ingen uppsägningstid har avtalats är den i regel sex månader.

 

Innebär inte aktieägaravtalet dubbla regleringar?

När man skriver ett aktieägaravtal finns en risk för s.k. dubbelreglering – d.v.s. att avtalet innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen. Om bestämmelserna inte stämmer överens utan strider mot varandra kan problem uppstå. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller hela bolaget och alla aktieägare medan aktieägaravtalet inte är offentligt utan ett avtal mellan vissa (eller alla) delägare i bolaget.

Vissa bestämmelser kan inte tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är då ett bra komplement. I vår tjänst tas frågor upp som är viktiga för att skapa ett fulltäckande aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är alltså internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig.

Det här innebär bolagsordningen

 

Kan man avtala om hembud i ett aktieägaravtal?

Det är vanligt att man skriver en s k förköpsklausul i ett aktieägaravtal. Det är då viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet stämmer överens med varandra, annars har oftast bolagsordningen företräde. Rent praktiskt ska det i bolagsordningen finnas en hembudsklausul.

 

Måste ett aktieägaravtal se ut på något speciellt sätt?

Nej, det finns inga särskilda krav på hur avtalet ska se ut. Däremot får det inte strida mot lag, det finns exempelvis vissa bestämmelser i Aktiebolagslagen (ABL)  som inte går att avtala bort.

 

När blir man bunden av aktieägaravtalet?

Ni blir inte bundna av aktieägaravtalet förrän det är utskrivet och undertecknat.

 

Ska aktieägaravtal registreras hos bolagsverket?

Nej, ett aktieägaravtal är en intern överenskommelse mellan aktieägarna som ofta hålls hemligt mellan parterna. Det ska alltså till skillnad mot bolagsordningen inte registreras hos Bolagsverket och är därför inte heller en offentlig handling.

 

Vad blir konsekvensen av att inte ha ett aktieägaravtal?

Att ha ett aktieägaravtal är inget måste men det skapar en större säkerhet för delägarna. Aktieägaravtalet är internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet går det med andra ord att skriva in fler och känsligare överenskommelser mellan aktieägarna.

Finns inget aktieägaravtal kan det resultera i onödiga tvister om exempelvis värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet.

Så minskar du risken för tvist

 

Vad gäller när bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?

Det är viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet stämmer överens och inte kolliderar med varandra. Vid en kollision har i regel bolagsordningen företräde. Det är även viktigt att komma ihåg att utomstående personer är bundna av vad som står i bolagsordningen men inte aktieägaravtalet. Därför är det extra viktigt att bestämmelser som rör försäljning och förvärv av aktier (dvs klausuler om samtycke, hembud och förköp) finns med och speglar varandra i både aktieägaravtalet och bolagsordningen.

Mer information om när bestämmelser strider mot varandra

 

Vad händer om någon part bryter mot aktieägaravtalet?

Om en delägare bryter mot aktieägaravtalet kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett s.k. vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, vilket betyder att man får betala lika mycket pengar som den skada man orsakat kostar. Att ha en bestämmelse om vite är oftast mer effektivt då det kan vara svårt att visa hur stora kostnader en skada har orsakat. För att den som brutit mot avtalet ska få betala vitesbeloppen behöver den som orsakats skada inte visa hur stor skada som uppkommit utan endast att den andre delägaren har brutit mot avtalet. Avtalet kan även hävas om det brutits på ett sätt som får stor betydelse för övriga avtalspartner.

 

Vad kostar ett aktieägaravtal?

Vi erbjuder fast pris när du skriver ett aktieägaravtal hos oss, både när du själv skriver online och när du låter våra affärsjurister skriva det åt dig. Du vet alltid i förväg vad det kommer att kosta dig.

Skriv Aktieägaravtal

 

Vad skiljer aktieägaravtalet från en bolagsordning?

Bolagsordningen är en obligatorisk handling i ett aktiebolag som måste göras och som ska registreras. Utan denna handling kan inte ett aktiebolag bildas. Aktieägaravtalet däremot, är ett frivilligt avtal som sluts mellan två eller flera aktieägare för att bestämma deras inbördes relationer i förhållandet till aktiebolaget. En bolagsordning gäller aktiebolaget, ett aktieägaravtal gäller för delägarna. Bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten medan aktieägaravtalet är internt och behöver inte registreras. Mer känslig information kan därför tas upp i aktieägaravtalet.

Bolagsordning - vad är det?

 

Vad är skillnaden på bolagsordningen och ett aktieägaravtal?

Alla aktiebolag har en bolagsordning. Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget som sådant. Det som står i bolagsordningen om t.ex. hembud binder också utomstående som inte äger aktier i bolaget.

Ett aktieägaravtal däremot är en intern överenskommelse mellan aktieägarna och binder enbart dessa. I ett aktieägaravtal kommer delägarna överens om hur bolaget ska skötas. Bolagsordningen registreras och är offentlig medan aktieägaravtalets innehåll ofta hålls hemligt mellan parterna.

Läs mer om bolagsordning

 

Var hittar jag aktieägaravtal exempel?

Det finns många exempel och mallar för  aktieägaravtal online. Du kan dock inte vara säker på att mallen gäller för den situation som gäller för dig, det finns därför inte någon fastslagen standard för hur ett avtal ska se ut.  Hos oss kan du testa att skriva ett korrekt aktieägaravtal helt gratis. Du svarar på samma frågor som en jurist skulle ställa och tar ställning till vilka alternativ som passar er bäst. Du betalar först när du är helt nöjd och vill lösa ut det juridiskt korrekta aktieägaravtalet. Här blir det alltså konkreta frågeställningar för er att ta ställning till i stället för generella exempel.

Prova att skriva aktieägaravtal online

 

Varför ska jag inte skriva aktieägaravtal med en gratis mall?

Mallar som du hittar på internet är bara exempel på hur aktieägaravtal kan skrivas. Du kan inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut gratis mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller framförallt för konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vårt avtalsverktyg besvarar du frågor, tar ställning till olika villkor och fyller själv i vilka alternativ som du ska ha med i ditt aktieägaravtal. Aktieägaravtalet skapas utifrån dina förhållanden och du får ett aktieägaravtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Här skriver du aktieägaravtal online

Här bokar du tid med jurist

 

Varför ska man inte använda mallar om aktieägaravtal?

Mallar och nedladdningsbara pdf :er som återfinns på internet är bara exempel på hur aktieägaravtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din eller övriga delägares situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar inte heller för eventuella fel och brister i mallarna. I vårt avtalsverktyg kommer du att besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i sådant som du behöver ha med i ert aktieägaravtal. Aktieägaravtalet skapas på så sätt utifrån förhållandena i er situation och ert företag.

Skriv Aktieägaravtal

 

Vilka kan skriva ett aktieägaravtal?

Både privatpersoner (fysiska personer) och företag (juridiska personer) kan vara delägare i ett aktiebolag och därmed skriva aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal kan alltså upprättas mellan bolag. 

 

Är aktieägaravtal och kompanjonsavtal samma sak?

Ja, för ett aktiebolag är aktieägaravtal och kompanjonsavtal samma sak. För handelsbolag kallas det naturligt bara för kompanjonsavtal.

Skriv Aktieägaravtal

 

Är aktieägaravtal reglerade i någon lag?

Det finns ingen lag som säger att man måste skriva ett aktieägaravtal, det är en intern överenskommelse mellan aktieägarna i bolaget. Det är till skillnad mot bolagsordningen inte heller ett offentligt dokument. Det är viktigt att aktieägaravtalet och bolagsordningen inte krockar med varandra, då bolagsordningen ofta har företräde.

Skriv Aktieägaravtal

 

Är ett aktieägaravtal bindande?

Ja, ett aktieägaravtal är bindande från och med undertecknandet och kan inte ensidigt ändras av någon. Om samtliga delägare är överens går det dock att göra om hela eller delar av aktieägaravtalet trots att avtalets löptid ännu inte gått ut.

 

Hur ska man skriva ett aktieägaravtal?

Det finns inga formkrav på eller regler om hur ett aktieägaravtal ska utformas. Det kan vara både muntligt och skriftligt - avtalet är bindande för alla parter oavsett form. Ett skriftlig avtal är att föredra, då risken för framtida konflikter om vad som överenskommits då minimeras.

7 viktiga anledningar till att upprätta ett aktieägaravtal

 

När behöver man ett aktieägaravtal?

När ni är flera parter som äger ett aktiebolag tillsammans. Det kan t.ex. reglera hur aktier ska säljas eller vad som sker om någon ägare blir allvarligt sjuk. Vid en nyemission behöver ni upprätta ett nytt aktieägaravtal.

Här kan du läsa mer om vikten av att ha ett aktieägaravtal

 

Vad ska ett aktieägaravtal innehålla?

Det finns inga krav på vad ett aktieägaravtal ska innehålla. Det är delägarna som beslutar vad som ska tas upp i det. Hur bolaget ska styras, vad som händer om någon blir sjuk eller vid dödsfall, hur man ska rösta vid bolagsstämman, agerande vid konkurs med ev. likvidation eller förköpsförbehåll (s.k. förköpsklausul) som betyder att övriga aktieägare har förköpsrätt när en aktieägare vill sälja, utdelning, pension, lön, röstning m.m.

Mer information om aktieägaravtalets innehåll

 

Var kan man få hjälp med aktieägaravtal?

Vi på Lexly kan hjälpa dig! Du kan välja att antingen skapa ett aktieägaravtal online eller i samarbete med en av våra jurister.

Här skriver du aktieägaravtal online

Här bokar du tid med jurist

 

Var hittar jag en mall för aktieägaravtal?

Vi rekommenderar inte att man använder en färdig mall för att skriva aktieägaravtal. De är ofta gratis, men å andra sidan generella, och inte anpassade för just dig och ditt företags behov. På Lexly kan du skriva ett aktieägaravtal både online och med hjälp av jurist.

Läs mer om aktieägaravtal online

Skriv aktieägaravtal med jurist

 

Kan man skriva ett tillägg till aktieägaravtal?

Ja, det går bra. Ett aktieägaravtal kan vara både muntligt och skriftligt, men vi rekommenderar alltid att avtal ingås i skriftlig form. Detta gäller även eventuella ändringar och tillägg.

 

Är kostnaden för aktieägaravtal avdragsgill?

Nej, det är inte avdragsgillt. Den kostnaden får aktieägarna själva stå för.

 

Vad betyder tag-along och drag-along?

Det är klausuler som ofta skrivs in i aktieägaravtal. Tag-along ger en aktieägare rätt att sälja i samband med att en annan ägare säljer, till samma villkor. Majoritetsägarna kan på så sätt inte sälja sina aktier utan att meddela andra aktieägare om detta. Drag-along innebär att om majoriteten av aktieägarna säljer sina aktier, kan de andra ägarna vara tvungna att sälja för att hela bolaget ska kunna säljas till en enskild ägare. Klausulen ska garantera att samtliga ägare får samma villkor.

 

Vi behöver översätta vårt aktieägaravtal till engelska.

Lexly erbjuder översättning av juridiska dokument till flera olika språk. Här hittar du mer information!

 

Vilken giltighetstid har ett aktieägaravtal?

Om man inte skrivit in hur länge aktieägaravtalet ska gälla, kan vem som helst av parterna säga upp avtalet när som helst. Uppsägningstiden är därefter sex månader.  Av denna anledning bör man skriva in hur länge avtalet ska gälla, samt hur det ska förlängas.

 

Hur hanterar man exit i ett aktieägaravtal?

En exit, d.v.s. att en aktieägare säljer alla eller hela delar av sitt bolagsinnehav, kan regleras med hjälp av en exitklausul (drag-along och tag-along) i aktieägaravtalet.

 

Hur omfattande ska en konkurrensklausul vara i aktieägaravtalet?

Vad en konkurrensklausul kan reglera varierar. Det kan t.ex. innebära att aktieägare inte får ta anställning i konkurrerande företag eller själv starta konkurrerande företag.

 

Vad är lojalitetsplikt i ett aktieägaravtal?

Det innebär att aktieägarna (i fåmansbolag) har en skyldighet att sätta bolagets bästa främst, och inte den egna vinningen. Lojalitetsplikten omfattar bl.a. tystnadsplikt, konkurrensförbud och undvika konflikter.

 

Aktieägaravtal, kompanjonsavtal, konsortialavtal - vad skiljer dem åt?

Det är olika namn på samma sorts avtal, skillnaden är vilken typ av bolag som avses.

Mer information om kompanjonsavtal

Vad är en kompanjonsförsäkring?

 

Vi är några som har en startup tillsammans, behöver vi aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är inget tvång, men vi rekommenderar det till alla som driver företag ihop. Det kan finnas många fördelar med att upprätta ett aktieägaravtal så snart man bildat ett bolag med en eller flera kompanjoner. Det arbetet kan, förutom att minska risken för eventuella framtida konflikter, ge svar på om ni drar åt samma håll och har samma mål. Det blir särskilt viktigt när ni grundare tar in nya ägare.

Läs gärna våra artiklar om att starta företag för fler tips och råd!

 

Vad betyder jämkning av aktieägaravtal?


Om något i aktieägaravtalet visar sig vara oskäligt, t.ex. att ett vite för ett avtalsbrott är oproportionerligt högt, kan jämkning begäras. 

 

Kan aktieägare till noterade bolag skriva aktieägaravtal?

Ett börsnoterat bolag kan ha tusentals ägare, handeln med aktier innebär att ägare går in och ut ur bolaget. Aktieägaravtal rör bolag med färre ägare. 

 

Skriv aktieägaravtal online eller med jurist

Ett aktieägaravtal skrivs av många olika anledningar och innebär en stor trygghet för delägarna. Ni skriver enkelt och tryggt aktieägaravtalet online genom att svara på ett antal frågor och ta ställning till vilka olika villkor som ni vill ska ingå. Därefter skapas ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag.

Ni kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon. Har ni inte skrivit aktieägaravtal, se till att gör det redan idag! Med rätt avtal kan ni känna er trygga och fokusera på affärerna.

Läs alla våra artiklar om aktieägaravtal