Aktieägaravtal

Allt om aktieägaravtal

Två personer pratar framför en dator

Därför ska du ha ett aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal kommer ni överens om hur viktiga frågor ska hanteras. I aktieägaravtalet kan man bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses.

Vad är ett aktieägaravtal?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger en aktie blir du alltså delägare i företaget.
Vanligtvis har ett aktiebolag flera delägare, och aktieägaravtalet reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som råder för aktieägarna.

Varför ska man ha ett aktieägaravtal?

Aktieägaravtalet är ett viktigt komplement till bolagsordningen.
En fördel med ett aktieägaravtal är att man kan ta in bestämmelser om vad som ska gälla i bolaget vid eventuella framtida händelser och därmed undvika konflikter vid åsiktsskillnader.
Bland annat går det att reglera hur bolagets vinst ska användas, vad som ska gälla i försäljningssituationer, vad som ska hända om någon av delägarna blir allvarligt sjuk samt hur styrelsen ska utses.

Läs mer om vikten av att skriva ett aktieägaravtal

Vi är några som har en startup tillsammans, behöver vi aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal har många fördelar. Förutom att undvika framtida konflikter ger aktieägaravtalet svar på om ni drar åt samma håll och har samma mål. Det blir särskilt viktigt när ni som grundare tar in nya ägare.

Läs mer om att driva företag med andra

7 situationer som kan uppstå när man driver ett företag ihop

Alla eller vissa aktieägare?

Ett aktieägaravtal kan gälla mellan samtliga delägare i bolaget eller bara mellan vissa delägare. Vanligtvis används aktieägaravtal av privata aktiebolag med ett begränsat antal aktieägare. Delägarna kan vara både privatpersoner och juridiska personer.

Vad händer om en delägare bryter mot aktieägaravtalet?

Den som bryter mot ett aktieägaravtal begår ett avtalsbrott, och konsekvensen ska framgå av aktieägaravtalet.

Vanligtvis handlar det om ett förutbestämt skadeståndsbelopp. Det kan också vara ett obestämt skadeståndsbelopp som i stället utgår från att man ska betala motsvarande belopp som skadan orsakat.

Så minskar du risken för en tvist mellan företagets delägare

Hembud, samtycke och förköp

 • Med förköp menas att övriga avtalsparter ska erbjudas att köpa aktier i bolaget innan den får överlåtas till ny ägare.
 • Hembud gäller först efter att aktien bytt ägare. Det innebär att den nye ägaren måste hembjuda aktien, med andra ord anmäla sitt förvärv till styrelsen i bolaget som då meddelar övriga aktieägare att det finns aktie som de har rätt att förvärva.
  Klausulen är till för att förhindra att en ny person blir aktieägare. Exempelvis om man inte vill att en viss person ska vara delägare i bolaget. Syftet kan även vara att befintliga aktieägare får möjligheten att öka sitt ägande i bolaget.
  Det är möjligt att göra undantag för aktier som överlåtits genom arv och testamente, gåva till bröstarvinge eller när det gäller en bodelning.
 • Med samtycke menas att aktie får överlåtas till ny ägare endast med bolagsstämmans samtycke.

När blir man bunden av aktieägaravtalet?

Aktieägaravtalet börja gälla när det underskrivet av avtalsparterna. 

Hur länge är man bunden av ett aktieägaravtal? 

Det beror på vad som bestämts i aktieägaravtalet, exempelvis kan avtalet sluta gälla:
 • Vid en bestämd tidpunkt. 
 • När någon säger upp aktieägaravtalet. Då slutar avtalet att gälla efter viss uppsägningstid. Om ingen uppsägningstid har avtalats är den i regel sex månader.

Måste ett aktieägaravtal se ut på något speciellt sätt?

Nej, det finns ingen lag som reglerar aktieägaravtal och det saknas särskilda krav på hur avtalet ska se ut. Däremot får inte aktieägaravtalet strida mot lag, såsom vissa bestämmelser i Aktiebolagslagen som inte går att avtala bort.

Kan man skriva ett tillägg till aktieägaravtal?

Ja, det går bra. Ett aktieägaravtal kan vara både muntligt och skriftligt, men vi rekommenderar alltid att avtal ingås i skriftlig form. Detta gäller även eventuella ändringar och tillägg.

Vad går att reglera i ett aktieägaravtal?

 • Värderingsmetod av bolaget vid försäljning
 • Vad som händer om en delägare blir sjuk eller vid dödsfall
 • Om delägarna får starta en konkurrerande verksamhet
 • Vilka krav som ska ställas på en delägares engagemang i verksamheten
 • Hur man ska rösta vid bolagsstämma
 • Hur bolaget ska värderas i olika situationer
 • Bestämmelser om förköpsförbehåll
 • Hur bolaget ska se ut och drivas
 • Vem som har rätt att utse representanter till styrelsen

Vad kostar ett aktieägaravtal?

Om du funderar på att upprätta ett aktieägaravtal är du välkommen att höra av dig till oss för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst samtal med jurist med särskild kompetens inom bolags- och avtalsrätt.
Därefter kan du antingen få hjälp av en jurist med att skriva ett skräddarsytt avtal för 9 990 kronor eller göra det på egen hand för 2 995 kronor!

Är kostnaden för aktieägaravtal avdragsgill? 

Nej, det är inte avdragsgillt. 

Vad skiljer bolagsordningen från aktieägaravtalet?

Bolagsordningen är obligatorisk för alla aktiebolag och innehåller bestämmelser som sätter ramarna för verksamheten.
 
Aktieägaravtal är frivilligt och kan ses som en överenskommelse mellan de som äger aktier i bolaget. 
En bolagsordning gäller alltså aktiebolaget, ett aktieägaravtal gäller för delägarna.
En annan skillnad är att bolagsordningen måste registreras hos Bolagsverket och att den därmed är tillgänglig för allmänheten. Aktieägaravtalet är inget offentligt dokument och kan innehålla känsligare information. 

Vad händer om bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?

Det är viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet inte motsäger varandra. Men om så sker gäller i regel bolagsordningen.

Utomstående personer kan påverkas av innehållet i bolagsordningen. Aktieägaravtalet gäller däremot endast mellan de delägare som skrivit på avtalet.

Det finns vissa bestämmelser inte kan tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet bör alltså ses som ett komplement.

Ska aktieägaravtal registreras hos bolagsverket?

Nej, ett aktieägaravtal är en intern överenskommelse. Aktieägaravtalet ska alltså till skillnad mot bolagsordningen inte registreras hos Bolagsverket och är därför inte heller en offentlig handling.

Vad betyder tag-along och drag-along? 

Det är klausuler som ofta skrivs in i aktieägaravtal.

 • Tag-along ger en aktieägare rätt att sälja i samband med att en annan ägare säljer, till samma villkor. Majoritetsägarna kan på så sätt inte sälja sina aktier utan att meddela andra aktieägare.
 • Drag-along innebär att om majoriteten av aktieägarna säljer sina aktier, måste övriga ägare också sälja för att hela bolaget ska kunna säljas till en enskild ägare. Klausulen ska garantera att samtliga ägare får samma villkor.

Vad är lojalitetsplikt i ett aktieägaravtal?

Lojalitetsplikten innebär att aktieägarna har en skyldighet att prioritera bolagets bästa. Lojalitetsplikten omfattar bland annat bestämmelser om tystnadsplikt, konkurrensförbud och att undvika konflikter.

Lojalitetsplikten är vanligast i aktieägaravtal för fåmansbolag.

Vad betyder jämkning av aktieägaravtal?

Om något i aktieägaravtalet visar sig vara oskäligt, exempelvis att ett vite för ett avtalsbrott är oproportionerligt högt, kan jämkning begäras.

En av delägarna ska skiljas, vad händer med hans eller hennes aktier?

I aktieägaravtalet kan man bestämma att aktieägarna ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord.

Om en av delägarna skiljer sig utan att ha skrivit äktenskapsförord räknas bolagsandelen som giftorättsgods.

Det innebär att andelarna i bolaget ingår bodelningen mellan makarna vid skilsmässa.

Är kompanjonsavtal samma sak som aktieägaravtal?

Aktieägaravtal kallas, om avtalet avser ett handels- eller kommanditbolag, för kompanjonsavtal.

Om två personer äger ett handelsbolag tillsammans och är oense om hur företaget ska skötas är kompanjonsavtalet behjälpligt. I kompanjonsavtalet går det exempelvis bestämma hur meningsskiljaktigheter ska avgöras, såsom att en tredje person får bestämmanderätt.

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
Boka här

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...