Bra att veta om bolagsstämmoprotokoll

Bra att veta om bolagsstämmoprotokoll

Driver du ett aktiebolag måste du hålla ordinarie bolagsstämma minst en gång om året, vilket brukar kallas årsstämma. Det finns även andra sorters stämmor som företag kan behöva hålla i olika situationer. Här informerar vi dig om vad du behöver veta innan bolagsstämman.

Bolagsstämman fyller en viktig funktion för företaget. Det är nämligen på stämman aktieägarna kan besluta om bolagets affärer. Därför är det viktig att ett protokoll upprättas där besluten framgår. I vissa fall måste även bolagsstämmobeslutet registreras hos Bolagsverket för att börja gälla, till exempel när bolagets styrelse ska ändras.

Här är några viktiga punkter att tänka på inför bolagsstämman.

Hur en stämma ska gå till regleras i aktiebolagslagen. Den ska skydda aktieägarnas rätt till beslutsfattande.

  • En kallelse till ordinarie bolagsstämma ska skickas ut tidigast sex veckor – och senast fyra veckor före bolagsstämman.
  • På stämman ska omröstning ske om någon av aktieägarna begär det.
  • Blir det lika många röster har stämmans ordförande en utslagsröst.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen är bara giltig om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av både de angivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.


Olika typer av stämmor

Det finns tre olika typer av stämmor som du kan behöva hålla:

1. Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kallas även årsstämma. Den måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Här ska vissa frågor alltid avhandlas, till exempel vad som ska ske med bolagets vinst, fastställande av balans- och resultaträkning och frågor om ansvarsfrihet.

2. Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma kan hållas när som helst under räkenskapsåret. Den behövs för att genomföra ändringar som kräver att aktieägarna samlas och ett stämmobeslut ska tas, till exempel ändring av bolagsordningen.

3.Konstituerande bolagsstämma

Konstituerande bolagsstämma hålls i samband med att ett aktiebolag bildas. Här antas bland annat en bolagsordning och en styrelse väljs.

Beroende på om bolaget håller en extrastämma, en ordinarie eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman. Det får du hjälp med när du skriver ditt avtal online hos oss.

Skriv bolagsstämmoprotokoll

Hos oss skriver du enkelt och tryggt ett bolagsstämmoprotokoll online genom att svara på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställt till dig vid ett möte. Därefter skapas ett skräddarsytt bolagsstämmoprotokoll som skickas direkt till din e-post. Skriv ut och skriv under eller signera digitalt! Du kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Relaterade artiklar

1494 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bolagsstämmoprotokoll

För att bolagsstämmoprotokollet ska vara giltigt måste det vara upprättat i den ordning som lagen kräver. Det innebär att rätt information skall ingå i protokollet samt att det blir undertecknat på rätt sätt för att det ska bli giltigt.