Få 20% på juridiska dokument med jurist, ange ERBJUDANDE20 i fritextfältet vid bokningen. Gäller t.o.m. 28/3.

Ge bort en fastighet - Vad gäller?

Gåva eller köp?

I gåvobrevet är det möjligt att reglera villkor om att ett visst betalningsansvar för lån ska övergå till mottagaren. Om lånesumman uppgår till 85 procent eller mer av fastighetens taxeringsvärde är det bra att känna till att mottagaren kommer att behöva betala stämpelskatt.

Om lånesumman däremot överstiger taxeringsvärdet klassas överlåtelsen istället som ett köp och då är det ett köpekontrakt och inte gåvobrev som ska upprättas. Här kan både kapitalvinstskatt och stämpelskatt utlösas.

Exempel: Johan skänker sin fastighet till sin dotter Sigrid. Fastighetens taxeringsvärde är 2 000 000 kronor och Sigrid ska ta över lånet som ligger på 1 000 000 kronor. 1 000 000 kronor är 50 procent av taxeringsvärdet, vilket innebär att gåvan inte utlöser stämpelskatt.

Avgörande för om fastigheten är en gåva eller ett köp är huvudsaklighetsprincipen. En fastighet blir inte en gåva per automatik för att ersättningen är lägre än taxeringsvärdet - de förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten måste också vara uppfyllda. Det finns tre rekvisit (villkor): överlåtaren (givaren) har för avsikt att det ska vara en gåva, denne ska ge gåvan frivilligt och en förmögenhetsöverföring ska ske. Är dessa rekvisit inte uppfyllda, betraktas överlåtelsen som ett köp, och det spelar då ingen roll om ersättningen är lägre än taxeringsvärdet.

Är det en bostadsrätt som ska ges bort, gäller istället delningsprincipen: har bostadsrätten överlåtits för ett pris som är lägre än marknadsvärdet och förre ägaren har gåvoavsikt, så är skillnaden däremellan själva gåvan.

Fastighet som förvärvats genom gåva, arv eller liknande (d.v.s. inte via köp eller byte) omfattas av kontinuitetsprincipen. Detta regleras i Inkomstskattelagen, där paragraf 21 i kapitel 44 lyder: ”Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation.” Den nye ägaren får tillgodoräkna sig den föregående innehavarens anskaffningsutgift (totala kostnaden då fastigheten köptes) och förbättringsutgifter (kostnader för förbättringar som gjorts under tiden som givaren innehade fastigheten).

Andra termer som förekommer i dessa sammanhang är t.ex. benefikt fång - att ingen ersättning överförts - samt oneröst fång - att mottagaren betalat en köpesumma.

Läs vår stora guide om gåvobrev

Skriv gåvobrev

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt gåvobrev online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.