Inkråmsöverlåtelseavtal

Undvik fallgroparna vid en inkråmsöverlåtelse

Tre personer som har ett möte

Vad innebär inkråmsöverlåtelse?

En inkråmsöverlåtelse innebär en försäljning av alla eller delar av ett företags tillgångar, samtidigt som ägandet av själva företaget förblir oförändrat. Företagsnamnet och företagets organisationsnummer ingår alltså inte vid överlåtelsen.

– Försäljningen av inkråmet kan innebära både ekonomiska risker och rättsligt ansvar och det bör därför upprättas ett avtal där tillgångarna och villkoren för överlåtelsen framgår, förklarar Linus Löfgren, affärsjurist på Lexly.

Beskattning av överlåtelsen

Inkråmet kan bestå av materiella tillgångar som bland annat varulager, inventarier, maskiner och byggnader och kan även innefatta immateriella tillgångar såsom upphovsrätt, patent, licensrättigheter, arbetsprocesser och designskydd. Samtliga av de tillgångar som ska överlåtas ska specificeras i avtalet.

– En inkråmsöverlåtelse skiljer sig på flera sätt från en företagsöverlåtelse, där hela företaget säljs och verksamheten drivs vidare av köparen och kan vara mer eller mindre fördelaktigt för parterna beroende på omständigheterna, berättar Linus Löfgren.

En viktig skillnad att vara uppmärksam på är att beskattningen för överlåtelsen kan få olika utfall för parterna beroende på om det är inkråmet eller hela företaget som säljs. Exempelvis tas försäljning av inkråm upp som en intäkt i det säljande företagets bokföring och det köpande företaget kan ha rätt att göra skattemässiga avdrag beträffande tillgångarna.

Due Diligence

Vid en företagsöverlåtelse är det viktigt för köparen att se till att det utförs en noggrann besiktning av företaget, en så kallad 'due diligence'.

– Eftersom företagets samtliga skulder och ingångna avtal följer med i köpet vid företagsöverlåtelsen är det viktigt med en sådan besiktning. Skulderna och avtalen ingår däremot inte vid en inkråmsöverlåtelse, säger Linus Löfgren.

En företagsöverlåtelse kan vara fördelaktig för köparen om det skulle vara så att det krävs ett särskilt tillstånd för att få bedriva verksamheten, vilket vanligtvis inte behöver omprövas då det är företaget och inte ägaren i sig som har beviljats tillståndet.

Anställd personal

När det gäller frågan hur man ska hantera anställd personal gäller olika regler beroende på om det är en överlåtelse av hela företaget eller endast inkråmet.

– Vid en företagsöverlåtelse där den nya ägaren driver verksamheten vidare påverkas inte förhållandet alls för de anställda. Samma anställningsvillkor fortsätter att gälla oavsett vem som träder in som ny ägare av företaget, berättar Linus Löfgren.

Vid en inkråmsöverlåtelse är reglerna något annorlunda. För att de anställda ska ha rätt att fortsätta arbeta i det nya företaget under samma anställningsvillkor som de haft i det säljande bolaget är kravet att inkråmsöverlåtelsen räknas som en överlåtelse av företagets verksamhet.

– Om företagets verksamhet överlåts görs en samlad bedömning och man tittar bland annat på till vilken grad som verksamhetens art har förändrats i och med överlåtelsen.

I bedömningen tittar man på hur stor del av det säljande företagets tillgångar som överlåtits, om kunder tagits över av det köpande bolaget samt om majoriteten av det säljande företagets anställda har tagits över eller inte.

– Överlåter det säljande företaget endast en mindre del av dess inventarier och är verksamheten hos det köpande bolaget en helt annan så räknas det alltså inte som en verksamhetsöverlåtelse. De anställda har då ingen rätt att arbeta i det köpande bolaget.

Skriv inkråmsöverlåtelseavtal

Hos oss kan du skriva ett inkråmsöverlåtelseavtal utformat specifikt för ditt företag. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa oss på telefon 0771 24 00 24.

Relaterade artiklar

Inkråmsöverlåtelse

I inkråmsöverlåtelseavtalet kan parterna reglera pris, tillträde, säljarens garantier gällande inkråmet, och informationsutbyte.

Parterna kan även begränsa rätten att konkurrera med varandra eller avslöja företagshemligheter.

Läs mer om Inkråmsöverlåtelse
Inkråmsöverlåtelse upprättad av jurist

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte