Viktigt att veta om IT-konsultavtal - Lexly.se

Viktigt att veta om IT-konsultavtal

Det är vanligt att företag köper in IT-konsulttjänster för att utföra uppdrag som inte ingår i företagets ordinarie verksamhet. Då det finns begränsad rätt som reglerar IT-konsultavtal, är det extra viktigt att avtalet mellan parterna tydligt visar konsultens och uppdragsgivarens respektive rättigheter och skyldigheter. 

IT-konsulttjänst eller IT-projektuppdrag?

IT-konsulttjänster har oftast inte samma betydelse som IT-projektuppdrag. Skillnaden är att vid utförande av IT-konsulttjänster avtalar konsulterna i regel inte att leverera en viss produkt inom en viss tid till ett bestämt pris. 

De två vanligaste IT-konsulttjänsterna:

  • Resurskonsult
    Är anställd som ett tillskott till den befintliga personalstyrkan

    Arbetar under uppdragsgivarens ledning och organisation

  • Uppdragskonsult 
    Arbetar självständigt, utanför den dagliga organisationen

    Arbetar i regel med ett visst uppdrag, exempelvis it-säkerhet


 

Uppdragsbeskrivning

Att beskriva vilka uppgifter som konsulten ska utföra och till vilket syfte är en central del av ett IT-konsultavtal. I uppdragsbeskrivning är det viktigt att det framgår vilken kompetens som efterfrågas av IT-konsulten, till vilken utsträckning it-konsulten ska vara tillgänglig för uppdraget och i övrigt en tydlig beskrivning av IT-konsultens arbetsuppgifter.

I vissa fall kan det vara bra att på en mer generell nivå beskriva IT-konsultens arbetsuppgifter. Om exempelvis en resurskonsult anlitats för att arbeta under uppdragsgivarens ledning, kan en mer översiktlig arbetsbeskrivning ge uppdragsgivaren mer frihet att styra IT-konsultens arbetsuppgifter än om avtalet är mer detaljerat. På så sätt riskerar inte heller uppdragsgivaren att behöva erlägga ytterligare ersättning som leverantören kan kräva vid tilläggsuppdrag.

Dock bör inte avtalet vara hur generellt som helst. De upphandlingsrättsliga kraven på parterna kräver en viss nivå av transparens. Att skriva en uppdragsbeskrivning kräver mycket tid och arbete. För att uppnå det önskade resultaten med avtalet och undvika konflikter, se till att avsätta tid för planering och analys av upphandlingen.

Upphovsrätt och rätt till resultat

En ytterligare viktig reglering är till vilken utsträckning uppdragsgivaren ska få rättigheterna till IT-konsultens arbete. Enligt lag är datorprogram, designmaterial för datorprogram, samt även databaser och kataloger (i viss utsträckning) skyddade av upphovsrätt. 

Huvudsakligen tillfaller upphovsrätten den kreatör eller sammanställare som står bakom verket. Tumregeln är att nyttjanderätten för uppdragsgivaren är begränsad när det gäller verk som uppstår i anslutning till IT-konsultens arbetsuppgifter. Normalt avtalas att alla rättigheter till verk som uppstår i anslutning till IT-konsultens arbete tillfaller leverantören. Är uppdragsgivarens önskan att få ta del av dessa rättigheter måste det framgå av avtalet.

Vad gäller resurskonsulter tillfaller upphovsrätten i normalfallet uppdragsgivaren. Är det IT-konsulten eller leverantörens vilja att uppdragsgivaren inte ska ha äganderätt till resultatet så måste det framgå av avtalet. En begränsning av nyttjanderätten leder i regel till att uppdragsgivaren erbjuds ett förmånligare pris.

Rätt att avbryta tjänsten

För att uppnå flexibilitet i avtalet är det många uppdragsgivare som väljer att kunna säga upp avtalet helt eller delvis, vid behov. Det är också vanlig förekommande att rätten att säga upp avtalet i förtid tillfaller med en uppsägningstid på 30 dagar.

Sekretess

Ett sekretessavtal skyddar företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag.

Läs mer om sekretessavtal

Interna föreskrifter

Policies och interna föreskriver inom uppdragsgivarens verksamhet som kan bli relevanta att ta med i avtalet. Detta för att säkerställa att it-konsulten kan sköta det dagliga arbetet och samtidigt efterleva de skyldigheter som företaget ställer internt.

Skriv avtal för IT-konsulttjänst

Hos oss skriver du enkelt ett avtal för IT-konsult online till fast pris. Du svarar på ett par frågor och utifrån dina svar skapas ett juridiskt korrekt avtal som är skräddarsytt efter just din situation. Du kan även skriva avtal med hjälp av en av våra jurister.

Relaterade artiklar