Konsultavtal

Allt om konsultavtal

Kvinna som ler framför sin dator

Juristen klargör på 1 minut

Josefine Ullberg, affärsjurist på Lexly berättar varför ett konsultavtal behövs, nyttan med det och exempelvis hur man ska tänka kring vem som äger resultatet.

Ordlista - Konsultavtal

 • Konsult - En person som har eget företag eller är anställd på ett konsultföretag och har ett tidsbegränsat uppdrag hos andra företag.
 • Uppdragsgivare: Ett företag som anlitar en konsult.
 • Uppdrag: Det arbete konsulten utför.
 • Projekt: Ett tidsbestämt uppdrag med ett bestämt mål. Till exempel kan en konsult anlitas för att inreda en lagerlokal eller bygga en webbshop.

Vad är ett konsultavtal?

Ett konsultavtal är ett avtal mellan ett företag och en konsult. I avtalet står villkoren för det uppdrag konsulten ska utföra åt företaget (uppdragsgivaren).

Varför ska man ha ett skriftligt konsultavtal?

Ett konsultavtal reglerar alla villkor som konsulten och uppdragsgivaren kommer överens om. När det är skriftligt minskar risken för missförstånd och därmed även konflikter.

Vad är en konsult?

En konsult kan ha eget företag eller vara anställd hos ett konsultföretag, men arbetar åt andra företag. En konsult är inte anställd av företaget hen jobbar för, och arbetar ofta en tidsbestämd period med ett speciellt uppdrag eller projekt.

Vad är ett konsultuppdrag?

Ett konsultuppdrag kan vara allt från ett tidsbestämt projektarbete till ett löpande uppdrag utan ett specifikt slutdatum. Det beror på vad konsulten ska göra. Några exempel på uppdrag en konsult kan få:
 • starta upp en IT-avdelning
 • formge förpackningar
 • sköta ett företags sociala medier

Måste man ha ett konsultavtal?

Det finns inget krav på att man måste skriva konsultavtal. Däremot krävs det ett konsultavtal för att klargöra att konsulten inte är anställd. Utan konsultavtal finns det risk att konsultuppdraget kan misstolkas och konsulten istället anses vara anställd, vilket kan få allvarliga konsekvenser för uppdragsgivaren.

Ska vi skriva konsultavtal eller anställningsavtal?

Konsultavtalet används när man beställer ett uppdrag som ska utföras av någon som inte är anställd på företaget. Konsulten är fristående i förhållande till uppdragsgivaren, och omfattas inte av lagen om anställningsskydd (LAS) som anställda gör. En konsult är mer oberoende än en anställd.

Konsultavtal för IT

Om du säljer IT-tjänster eller om ditt IT-företag åtar sig olika uppdrag,  är det viktigt att upprätta ett IT-konsultavtal. Avtalet för IT-konsulter skiljer sig inte åt från andra konsulttjänster. Du bör vara noggrann med att komma överens om vem som äger rätten till det arbete du gör. 
I konsultavtalet ska du definiera (tydligt beskriva) uppdragets omfattning. Bland annat ska du få med: 
 • hur uppdraget ska genomföras 
 • vilken ersättning konsulten ska få
 • vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar.

Viktigt att veta om IT-konsultavtal

Därför behöver du ett konsultavtal

Ett konsultavtal innehåller villkoren för förhållandet mellan en fristående konsult och en uppdragsgivare. Ett konsultavtal är viktigt för att reglera enstaka eller varaktiga uppdrag både när du säljer eller köper tjänster.

Vad ska ett konsultavtal innehålla?

I avtalet kan man ange hur och när uppdraget ska genomföras, tidsplan, ersättning och vem som ska ha rätt till resultatet. Ett bra konsultavtal täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla så att riskerna kring uppdraget minskar.

Läs mer om vad du ska tänka på när du skriver konsultavtal

Vem äger rätten till konsultens arbete?

Det är mycket viktigt att i avtalet ange vem som får de immateriella rättigheterna till det resultat som uppdraget leder till. Om det inte regleras, äger konsulten rätten till materialet.

Vad händer om konsultens leverans av uppdraget blir försenat?

I konsultavtalet kan man avtala om vad som ska hända om konsulten blir försenad. Parterna kan avtala om att konsulten ska betala vite till beställaren. Vite är en viss förutbestämd summa konsulten måste betala per försenad vecka. Det finns även andra risker med att anlita en konsult, vilket visar hur viktigt det är att ha ett bra och skriftligt konsultavtal.

Vad händer om konsulten gör fel?

Det är bra om det finns en möjlighet att sätta press på konsulten om hen brister i utförandet av uppdraget. För att kunna göra det, bör man ha skrivit in vad som gäller i ett konsultavtal. Då vet båda parter vad som gäller.

7 frågor om konsultavtal

4 råd till dig som är konsult

 1. Det är viktigt att du förstår vad kunden vill ha och förväntar sig innan ni skriver avtal. Att vara noggrann och lyhörd när ni tar fram konsultavtalet minskar riskerna för missförstånd och konflikt.
 2. Samla allt ni kommer överens om i ett skriftligt konsultavtal. Några exempel på vad ni ska komma överens om: uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, hur betalning ska ske och vad som gäller om uppdraget avslutas i förtid.
 3. Som konsult bör du begära att få fakturera löpande. I avtalet ska det framgå hur betalning ska ske och att du kan pausa leveranserna om du inte får betalt enligt överenskommelse. Ta gärna kontakt med en jurist innan du pausar leverans, även om du har med det villkoret i avtalet.
 4. Om uppdragsgivaren ger dig uppgifter utanför det uppdrag ni avtalat, är det vanligt att du får dem muntligt (kanske i ett möte eller per telefon). Se till att uppgifter utöver avtalets ramar dokumenteras och sparas på ett säkert ställe. Ett bra tips är att skriva ner sådana detaljer i ett mejl för att få en skriftlig bekräftelse. 

4 råd till dig som ska anlita en konsult

 1. En konsult är inte anställd och har inte samma skydd som de anställda i bolaget. Om ni inte skriver ett konsultavtal är risken stor att konsulten anses vara tillsvidareanställd arbetsrättsligt sett, även om det inte finns ett skriftligt anställningsavtal. Den risken är som störst då konsulten själv inte är anställd av ett bemanningsföretag utan erbjuder sina tjänster som privatperson. Skriv därför alltid konsultavtal!
 2. Saknas konsultavtal äger konsulten oftast rätten till det arbete hen skapat. Det är vanligt att det uppstår konflikter om vem som äger rätten till de immateriella rättigheterna för arbetsresultatet, som exempelvis mönstret på en varuförpackning. Det är viktigt att man innan uppdraget påbörjas bestämmer vem som ska ha rätt till resultatet av uppdraget och får med det i ett skriftligt konsultavtal.
 3. I ett konsultavtal kan parterna bestämma vilken företagsinformation som ska vara sekretessbelagd (inte får spridas). Detta för att förhindra att konsulten sprider information om ditt företag som du vill hålla hemlig.
 4. Du kan ha en konkurrensklausul i avtalet om du vill veta om konsulten arbetar för någon av dina konkurrenter samtidigt som hen arbetar för dig. En konkurrensklausul kan också innebära att konsulten inte får arbeta för någon konkurrent samtidigt som hen arbetar för dig.

Kan konsulten lämna uppdraget och ta med sig det som producerats?

Det är viktigt att tidsbestämma uppdraget (löpande eller tidsbegränsat). Det är även viktigt att komma överens om vad som gäller om uppdraget avslutas i förtid. Vem äger då det arbete som dittills utförts: konsulten eller uppdragsgivaren? Om inget avtalats i konsultavtalet är det konsulten som äger sitt arbete. Ofta är detta en stor anledning till att det uppstår en tvist som i slutänden kan bli kostsam för båda parter.

Läs mer om varför du ska ha ett konsultavtal

Bryta konsultavtalet

Om ni ska bryta konsultavtalet är det viktigt att ni avtalat hur detta ska gå till. Uppsägningstid, avbeställning av uppdraget och vad som händer om konsulten blir kraftigt försenad med uppdraget ska regleras i konsultavtalet.

Kan du säga upp en konsult eller avbeställa uppdraget?

Att avbeställa ett uppdrag och att säga upp ett avtal är två olika saker:
 • Avbeställning betyder att konsultavtalet fortfarande gäller och att konsulten kan ha rätt till viss betalning beroende på vad ni har avtalat om.
 • Uppsägning av konsultavtalet innebär att alla prestationer (allt som hunnit produceras och allt som har betalats) ska återgå - det finns inte längre något avtal mellan parterna. Återgång innebär alltså att konsulten får tillbaka det hen producerat och uppdragsgivaren behöver inte betala något mer och får tillbaka betalningar som redan gjorts. Normalt sett är uppsägning något som bara kan göras vid avtalsbrott av väsentlig betydelse.

7 frågor om konsultavtal

Konkurrensklausul i konsultavtalet

Det är bra att i konsultavtalet komma överens om ifall konsulten ska få arbeta åt andra uppdragsgivare som direkt eller indirekt konkurrerar med uppdragsgivaren.

Uppsägningstid i konsultavtalet

Om ett konsultavtal löper tillsvidare är det viktigt att skriva in uppsägningstid, både för konsultens och uppdragsgivarens skull.

Checklista - 12 punkter som ska finnas med i konsultavtalet

 • När ska uppdraget vara klart?
 • Får uppdraget avbeställas?
 • Vem äger det producerade arbetet?
 • Ska konsulten ha rätt att bemanna uppdraget med andra personer?
 • Ska konsulten omfattas av sekretess?
  Vem äger immaterialrätten?
 • Får arbetet säljas vidare?
 • Hur ska konsulten ska ersättas – per timme eller med en fast summa, löpande eller vid uppdragets slut?
 • Ska konsulten ska ha möjlighet att arbeta med andra uppdrag och konkurrenter?
 • Vem ska stå för kostnader för till exempel utrustning, material och resor?
 • Vad måste konsulten informera beställaren om?
 • Vad gäller för omförhandling av avtalet (exempelvis ersättning och tidsplan)?

Vad är en immateriell rättighet?

En immateriell rättighet kan till exempel vara rätten till en viss formgivning eller ett litterärt verk. Patent och upphovsrätt är exempel på immateriella rättigheter. Det är därför viktigt att i förväg bestämma vem som ska få dessa rättigheter och skriva in det i konsultavtalet.

Kan konsulten fritt använda sig av underkonsulter?

I konsultavtalet kan ni komma överens om konsulten ska få använda sig av underkonsulter för utförandet av uppdraget eller inte. Ibland kan det ha stor betydelse för uppdragsgivaren vem som faktiskt utför uppdraget. Då är det viktigt att parterna har gjort upp om det på förhand.

Kan jag ångra konsulttjänsten?

Som huvudregel gäller att avtal ska hållas. Detta innebär att du inte kan ångra ett beställt uppdrag hursomhelst. Om ni har avtalat om att uppdraget ska gå att avbeställa utan något särskilt skäl, går det att avbeställa åtminstone den del av uppdraget som ännu inte utförts.

Om ni har avtalat om att konsultuppdraget ska löpa tillsvidare går uppdraget att säga upp med en viss uppsägningstid, ungefär på samma sätt som man kan säga upp ett abonnemang.

När blir jag bunden av konsultavtalet?

Konsultavtalet blir bindande när det är underskrivet av båda parter.

Hur ser jag till att ett konsultavtal får rätt villkor?

Det är naturligtvis viktigt att konsultavtalet verkligen anpassas efter din situation och förutsättningar. Prova att skriva ditt avtal med vårt avtalsverktyg helt kostnadsfritt. Du betalar först när du löser ut det juridiskt korrekta konsultavtalet. Om du redan har ett avtalsutkast kan våra jurister granska det innan du undertecknar det.

Läs mer om avtalsgranskning

Vem är konsult?

En konsult är en person eller ett företag som hjälper ett annat företag utan att vara anställd hos denne. En konsult är självständig i förhållande till uppdragsgivaren. Ett exempel är ett bemanningsföretag som hyr ut konsulter. Dessa är då anställda hos bemanningsföretaget och inte hos det företag som hyr in konsulten.

Vad gör en konsult?

En konsult kan vara verksam inom en mängd olika branscher. Ett konsultuppdrag kan avse många skilda saker, t.ex. några månaders tjänstgöring på ett kontor, att formge produkter, att bygga en app eller att skriva artiklar till en tidning.

Kan ett konsultavtal gälla tills vidare?

Ett konsultavtal kan pågå tills vidare. Då ska ni ha med en uppsägningstid i konsultavtalet. Det kan också vara begränsat till ett visst uppdrag på viss tid.

Vilken lag gäller för konsultförhållandet?

Det finns ingen lag som reglerar förhållandet mellan en konsult och en uppdragsgivare. De villkoren ni kommit överens om i konsultavtalet är vad ni har att utgå ifrån.

Konsultavtal - gratis mallar och exempel

Gratis mallar som du kan hitta på internet är bara förslag och exempel på hur ett konsultavtal kan skrivas och se ut. Mallen kan inte vara anpassad efter just ditt specifika konsultuppdrag, bransch eller situation. De som lägger ut mallar på nätet ansvarar sällan för eventuella fel och brister, eller de negativa juridiska konsekvenser en felaktig mall kan medföra.

För- och nackdelar med att skriva konsultavtal med en mall på nätet?

Fördelen med en färdig mall är att den ofta är gratis och kan ge ledtrådar om vilka villkor som bör tas med i ett konsultavtal. Den största nackdelen är att avtalet inte är anpassat efter just din unika situation. Det finns heller inte någon som ansvarar för eventuella fel eller brister eller de konsekvenser ett felaktigt konsultavtal kan föra med sig.

Hur skriver jag ett konsultavtal hos Lexly?

Med vår digitala tjänst guidas du enkelt genom ett antal anpassade frågor efter dig, din situation och dina svar, som i slutändan skapar ett konsultavtal efter ditt behov. Kort sagt: du får ett juridiskt korrekt konsultavtal skräddarsytt för just dig och till fast pris.

Du kan prova att skriva ett konsultavtal helt gratis. Du betalar först i sista steget när du är nöjd.

Om du hellre vill att en jurist hjälper dig, så har vi fler affärsjurister som gärna stöttar och gör jobbet åt dig. Du får alltid ett första kostnadsfritt initialt samtal utan vidare köpkrav. 

Konsultavtal

Allt fler arbetar på tidsbegränsade uppdrag och som konsulter.

Det är stor skillnad i lagstiftning mot att vara anställd och det finns många viktiga frågor att reglera.

Läs mer om Konsultavtal
Skriv online
1995 kr
Prata med jurist
0 kr

1995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt konsultavtal. Pris ex moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Konsultavtal skrivet av jurist till fast pris 7990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...