Arrende

Besittningsskydd, arrenderätt och uppsägning av arrenden

Landskapsbild på ett fält

Besittningsskydd

Besittningsskyddet ger en arrendator rätt att, under vissa förutsättningar, vara kvar på den arrenderade marken efter att den avtalade hyrestiden passerats.

Besittningsskyddet gäller inte under följande omständigheter:

 • Jordbruksarrende
  Avtalet gäller ett sidoarrende på max ett år

  Säkerheten arrendatorn lämnat försämrats och inte ersätts
 • Bostadsarrende
  Inget hus är färdigbyggt på marken vid uppsägningstillfället 

  Säkerheten arrendatorn lämnat försämrats och inte ersätts

  Arrendatorn avstår besittningsskydd och arrendenämnden därefter lämnar dispens. 
 • Anläggningsarrende
  Jordägaren och arrendatorn avtalat bort besittningsskyddet

  Säkerheten arrendatorn lämnat försämrats och inte ersättsBesittningsskydd gäller inte för lägenhetsarrenden. 

Förbruka sin arrenderätt

Skulle arrendatorn missköta sig kan arrenderätten upphöra, oavsett vilken typ av arrende det gäller. Vid ett sådant tillfälle kan jordägaren säga upp avtalet i förtid, och arrendatorn har i detta läge inget besittningsskydd. 

Överlåta arrende som arrendator

Vill man som arrendator överlåta arrendet till någon annan, krävs i regel att det måste godkännas av jordägaren. Överlåtande av lägenhetsarrenden behöver dock inte godkännande från jordägaren. 

Under nedanstående förutsättningar krävs inget tillstånd från jordägare för att överlåta jordbruksarrenden och bostadsarrenden. 

 • Jordbruksarrenden på minst 10 år kan överlåtas som köp, gåva eller byte om:
  rätten till överlåtelse inte bortskrivits i avtalet,

  jordägaren erbjudits att få tillbaka arrendet mot en skälig ersättning
 och inte accepterat erbjudandet inom en månad samt
  att den nya arrendatorn är skötsam.
 • Jordbruksarrenden som överlämnas till barn, make eller maka kan överlåtas som köp, gåva eller byte om avtalet är tidsbegränsat,
  arrendet inkluderar ett utvecklat lantbruksföretag eller om
  jordbruksägaren inte har några skäl till att ställa sig emot en överlåtelse.
 • Bostadsarrenden kan överlåtas om rätten till överlåtelse inte bortskrivits i avtalet,
  avtalet är tidsbegränsat,
  jordägaren erbjudits att få tillbaka arrendet mot en skälig ersättning och inte accepterat erbjudandet inom en månad samt
  den nya arrendatorn är skötsam och har ordnad ekonomi.

 

Uppsägning av arrende

Oavsett om arrendeavtalet är på bestämd tid eller gäller tills vidare måste det sägas upp för att sluta gälla. Uppsägningen ska ske innan avtalet löper ut och måste vara skriftlig för att vara giltig. Om det inte sägs upp fortsätter det löpa i upp till fem år beroende på avtalets längd. T.ex. ska ett arrendeavtal som löper på tio år och har en uppsägningstid på ett år sägas upp efter nio år. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med fem år.

Rådgivning kring arrende och servitut

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring allt som rör servitut och arrende. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar