Bolagsstämma digitalt bolagsstämmoprotokoll

Hålla bolagsstämma

Att föra protokoll vid bolagsstämma är ett krav enligt aktiebolagslagen. Beroende på om bolaget håller en ordinarie årsstämma, extra stämma eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman.

Det finns många regler som rör beslutsfattande på bolagsstämman. Här följer några av de huvudregler som gäller:

Omröstning ska ske om någon av aktieägarna begär det.

Omröstning ska ske öppet, om bolagsstämman inte beslutar om sluten omröstning. Vid val ska omröstning vara sluten om någon röstberättigad begär det.

Om det blir lika röstetal vid omröstning av beslut har stämmans ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval avgörs valet genom lottdragning.

Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Ordinarie årsstämma

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma. Ordinarie stämma kallas därför även för årsstämma.

Det är ordföranden som ska se till att protokoll förs under stämman. Bolagsstämman ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte. I bolagsordningen får det dock föreskrivas att stämman ska eller kan hållas på annan angiven ort i Sverige.

På den ordinarie årsstämman ska följande saker avhandlas

Om bolagsordningen innehåller bestämmelser om vad som ska tas upp på bolagsstämman så ska även dessa följas.

Beslut om huruvida styrelsen och VD ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under föregående räkenskapsår eller inte.

Det ska beslutas om resultatdisposition, d.v.s. vad som ska göras med eventuell vinst.

Balans- och resultaträkning som finns i årsredovisningen ska läggas fram av styrelsen.

Extra Bolagsstämma

En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under räkenskapsåret för att genomföra ändringar som kräver att aktieägarna samlas. Detta kan vara när förslag om emission ska läggas fram eller om bolagsordningen ska ändras. Sådana beslut kräver att stämman antar dessa för att de ska gälla.

Konstituerande Bolagsstämma

Det är vid den konstituerande bolagsstämman som ett aktiebolag formellt bildas, här enas ägarna om att bilda bolaget och anta den föreslagna bolagsordningen, eventuellt med vissa ändringar. Här väljs också den första styrelsen och de första revisorerna.

Relaterade artiklar

1494 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bolagsstämmoprotokoll

För att bolagsstämmoprotokollet ska vara giltigt måste det vara upprättat i den ordning som lagen kräver. Det innebär att rätt information skall ingå i protokollet samt att det blir undertecknat på rätt sätt för att det ska bli giltigt.