Anställningsavtal

Detta måste du veta om en tillsvidareanställning

Kvinna räcker över ett avtal till sin kollega

Uppsägning med sakliga skäl vid tillsvidareanställning

En anställd kan när som helst säga upp sig från en tillsvidareanställning men måste i de flesta fall arbeta vidare under en viss avtalad uppsägningstid.

– När det kommer till arbetsgivarens möjlighet att säga upp en av sina anställda finns andra krav. För att kunna säga upp en arbetstagare som har en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren ha en godtagbar anledning, så kallade sakliga skäl, förklarar Linus Löfgren, affärsjurist på Lexly.

Sakliga skäl för uppsägning innefattar arbetsbrist och personliga skäl och i de mest allvarliga fallen kan även arbetsgivaren avskeda den anställde på dagen. Det är arbetsgivarens ansvar att visa på att det finns sakliga skäl för uppsägningen.

Om arbetsgivaren behöver minska sin personalstyrka, till exempel på grund av att verksamheten inte är tillräckligt lönsam, kan arbetsgivaren säga upp en den anställde på grund av arbetsbrist.

Är det så att arbetstagaren inte sköter sitt arbete så som denne ska, inte följer regler eller inte till fullo fullföljer sin del av avtalet kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl. Exempel kan vara att den anställde vägrar att utföra sitt arbete eller konkurrerat illojalt mot arbetsgivaren.

– I vissa fall missköter sig arbetstagaren i så pass hög grad att arbetsgivaren ges rätt att avskeda arbetstagaren. I sådana fall kan arbetsgivaren säga upp anställningsavtalet omedelbart och arbetstagaren får då inte rätt till någon uppsägningstid. Detta kräver dock riktigt grava fall av misskötsel, säger Linus Löfgren.

Läs mer om uppsägning

Turordningsregler vid uppsägning

Arbetsgivaren får inte säga upp vilken anställd denne än önskar utan måste följa särskilda turordningsregler. Dessa går i stort sett ut på att den som senast anställdes är den som sägs upp först, sist-in-först-ut-principen. Med nya LAS kan arbetsgivaren undanta tre arbetstagare från turordningsreglerna.

– I vissa fall måste flera olika turordningslistor göras hos arbetsgivaren, främst om det är en stor arbetsplats. Vanligtvis görs en geografisk indelning då man indelar de anställda i olika grupper, så kallade driftsenheter, utifrån vilken byggnad eller vilket område de arbetar i. Vidare görs en uppdelning utifrån varje kollektivavtalsområde, om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal, berättar Linus Löfgren.

En arbetstagare som varit tillsvidareanställd längre tid kan kräva att bli omplacerad till en annan tjänst istället för att bli uppsagd, om den som innehar den tjänsten har kortare anställningstid. Det krävs i sådana fall att arbetstagaren har kompetens att klara av de arbetsuppgifter som hör till tjänsten. Det är inget krav på att personen i fråga fullständigt ska kunna klara av de nya arbetsuppgifterna från den dag denne börjar. På samma vis som för nyanställda ges en rätt till en viss upplärningstid.

– Det är bra att veta att i de fall arbetsgivaren inte har mer än tio anställda har denne rätt att undanta maximalt två personer från turordningen. Dessa ska ha en särskild betydelse för den fortsatta verksamheten och kan då få ha kvar sin anställning trots att någon annan har varit anställd under en längre tid, berättar Linus Löfgren.

Läs mer om vad som skiljer uppsägning och avsked

Uppsägningstider

När en tillsvidareanställning sägs upp ska även vissa uppsägningstider iakttas. Uppsägningstiden framgår av LAS, anställningsavtalet eller kollektivavtal.

– Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal så är det den uppsägningstiden som gäller och uppsägningstiden från arbetsgivarens sida kan inte vara kortare än vad som framgår av kollektivavtalet, säger Linus Löfgren.

Om det inte finns kollektivavtal och arbetstagaren vill säga upp sig gäller uppsägningstiderna som anges i LAS. Dessa är relaterade till anställningens längd. Är det så att arbetstagaren varit anställd i åtminstone två år men ännu inte fyra år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på två månader. När arbetstagaren har arbetat minst fyra år men inte sex år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på tre månader. Fyra månaders uppsägningstid gäller om anställningstiden är kortare än åtta år men längre än sex år. Är anställningstiden längre än åtta år men ännu inte uppgått till tio år har arbetstagaren rätt till fem månaders uppsägningstid. Slutligen har arbetstagaren rätt till sex månaders uppsägningstid om anställningen varat längre än tio år.

Arbetsgivaren kan aldrig kräva en längre uppsägningstid än en månad, om inte annat avtalats. Givetvis kan parterna avtala om arbetstagarens uppsägningstid, så länge denna är längre än en månad.

Har du fler frågor om anställningsavtal? Gå till vår guide!

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte