Anställningsavtal

Vad är skillnaden mellan uppsägning och avsked?

Två personer sitter på ett möte

Om företaget behöver minska antalet anställda

Uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. När det gäller arbetsbrist kan det dels vara på grund av att företaget behöver minska antalet anställda. De kanske inte längre har möjlighet att ha kvar personal av ekonomiska skäl, det går helt enkelt dåligt för företaget. Det kan även bero på att företaget ändrar inriktning eller gör en omorganisation.

Så här fungerar turordningsreglerna

När en arbetsgivare vill hävda arbetsbrist som grund för uppsägning måste turordningsregler följas, vilket i grunden innebär att den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den som har varit anställd en längre tid. Detta kan innebära att en arbetstagare med längre anställningstid kan komma att ta över en annan arbetstagares arbetsuppgifter, förutsatt att arbetstagaren har kompetens även för dessa arbetsuppgifter. Med nya LAS kan arbetsgivaren undanta upp till tre arbetstagare från turordningsreglerna. 

Personliga skäl för uppsägning

När det gäller uppsägning av personliga skäl handlar det om arbetstagaren personligen. Arbetstagarens olämplighet ska vara tydligt dokumenterad och om det går att omplacera arbetstagaren ska det ske. Anledning till uppsägning kan vara arbetsvägran, brott mot lojalitetsplikten, att den anställde misskött tjänsten, har allvarliga samarbetsproblem eller varit oärlig på sådant sätt som påverkat tjänsten.

Ge varning

Om en anställd inte följer det som står i anställningsavtalet räknas detta som att den anställde missköter tjänsten och arbetsgivaren bör muntligen säga till den anställde. Om detta inte är tillräckligt ska arbetsgivaren ge en skriftlig tillrättavisning och om arbetstagaren fortsätter missköta tjänsten kan han eller hon sägas upp. 

Det finns två typer av skriftliga tillrättavisningar. Den första är en erinran som kan ses som en tillsägelse och en påminnelse om att den anställde ska följa de skyldigheter som framgår av anställningsavtalet. Det andra är en varning vilket är mer allvarligt. Denna form av tillsägelse ses som en disciplinär åtgärd och bör endast ske efter påbörjad facklig förhandling. Om varningen inte följs kan detta utgöra en grund för uppsägning. 

Avsked

Har medarbetaren grovt misskött sig på arbetsplatsen kan denne avskedas, det kan till exempel gälla misshandel, stöld eller förskingring. I dessa fall avslutas anställningen direkt utan någon uppsägningstid. Skillnaden mot en uppsägning av personliga skäl är att grunden för avsked är betydligt allvarligare till exempel upprepad arbetsvägran, grovt lojalitetsbrott och grov misskötsamhet. Vid avsked förlorar arbetstagaren alla anställningsförmåner omedelbart.

Läs mer om vad som skiljer uppsägning och avsked

Skriv anställningsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett fulltäckande juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. När du skriver ditt avtal hos oss vet du att avtalet följer de lagar som gäller och att det är anpassat efter just din verksamhet.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte