Anställningsavtal

Allt om anställningsavtal

En grupp samtalar och antecknar under ett möte

Vad är ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal innehåller villkoren arbetsgivaren och den anställde kommit överens om för anställningen. Anställningsavtal ska skrivas när en arbetsgivare anställer någon. Ett skriftligt anställningsavtal som undertecknas av arbetsgivaren och den anställde är ett bevis på att ni är överens om villkoren för anställningen.

Varför ska man skriva ett anställningsavtal?

Med ett skriftligt anställningsavtal undviks missförstånd. Du och den anställde visar med det skriftliga avtalet att ni är överens om villkoren för anställningen. Ett muntligt avtal är juridiskt bindande, men vid en konflikt står ord mot ord. Det blir svårt att bevisa vad ni kommit överens om. Den anställde har även rätt att få ett skriftligt anställningsavtal med överenskomna villkor senast en månad efter att anställningen påbörjats.

Vad gäller utan anställningsavtal?

Utan anställningsavtal räknas den anställde som tillsvidareanställd enligt huvudregeln (en regel som måste följas om avtal saknas).

Det händer att arbetsgivaren bara räknat med att den anställde skulle arbeta under en kort period och tänkte att det inte var så noga med avtal. I såna fall är det ännu viktigare att man skriver ett korrekt anställningsavtal. Utan anställningsavtal måste arbetsgivaren på något annat sätt kunna bevisa vad som är överenskommet.

När börjar ett anställningsavtal gälla och är anställningsavtalet bindande?

Ett anställningsavtal börjar gälla så fort det är påskrivet av båda parterna och blir då ett bindande avtal (de som skrivit under måste följa villkoren i avtalet). Vill den anställde avsluta anställningen direkt efter att avtalet har skrivit på, så gäller den uppsägningstid som står i anställningsavtalet. Provanställda kan säga upp sig och bli uppsagda direkt utan uppsägningstid.

Är anställningsavtalet en offentlig handling?

Anställningsavtal inom offentlig sektor (till exempel stat och kommun) är en offentlig handling. Offentlig handling kan även kallas allmän handling. En offentlig handling kan begäras ut och läsas av vem som helst.

Kan anställda få veta vad deras kollegor tjänar?

På myndigheter inom offentlig sektor är lönen en offentlig handling. Inom den privata sektorn (privata företag) är lönen inte en offentlig handling.

Hur länge ska jag spara anställningsavtalet?

Spara det så länge den anställde har den tjänst och de villkor som står i avtalet.

Är anställningsavtal och anställningsbevis samma sak?

I stort sett är ett anställningsavtal och ett anställningsbevis samma sak. När anställningsavtalet är skriftligt och innehåller villkoren för anställningen fungerar anställningsavtalet som ett anställningsbevis. Ett anställningsavtal som är muntligt (rekommenderas inte) går det inte att använda som anställningsbevis.

Finns det anställningsavtal som jag kan skriva gratis?

Du kan hitta mängder av gratismallar och exempel på nätet. Mallar är oftast bara exempel på hur ett anställningsavtal kan se ut. Mallen kanske inte är giltigt för just dig och din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister i mallarna. 

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Det här ska finnas med i ett anställningsavtal:

 • Anställningsform
 • Uppsägningstid
 • Arbetsuppgifter
 • Arbetstider
 • Arbetsplatsens adress (var arbetet ska utföras)
 • Lön
 • Övertidsersättning
 • Förmåner
 • Semester
 • Tjänstepension, försäkringar och sjuklön.

Vilka formkrav gäller för anställningsavtal?

Det finns inga formkrav på anställningsavtal. Av den anledningen är det möjligt att ha ett muntligt anställningsavtal. Lexly rekommenderar dock alltid skriftliga anställningsavtal som är daterade och undertecknade av arbetsgivare och den anställde. Då blir det ni kommit överens om mycket tydligt, och risken för konflikt och missförstånd kring anställningen minskar. 

Vem får skriva under anställningsavtal?

Arbetsgivaren själv eller någon hen gett rätten att underteckna å arbetsgivarens vägnar samt den anställde får skriva under anställningsavtal.

Vad gäller om det finns kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och ett fackförbund. Om företaget har kollektivavtal är vissa villkor för anställningen redan reglerade i detta. En arbetsgivare får inte ge anställda sämre villkor än de som finns i kollektivavtalet.

Hur avslutas en provanställning korrekt?

Arbetsgivaren har inget krav på sig att ange några skäl för en uppsägning under provanställningstiden.

Däremot måste arbetsgivaren minst två veckor innan anställningen upphör informera den provanställde om detta. Är den provanställde medlem i facket, ska arbetsgivaren även informera det lokala facket som arbetstagaren är medlem i.


Om arbetsgivaren inte sagt upp den anställde under provanställningstiden, så går provanställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning.


Om den anställde själv vill sluta sin provanställning kan hen meddela detta till arbetsgivaren och sedan sluta samma dag.

Läs mer om provanställning

Vilka anställningsformer finns?

Det är alltid företagets behov som ska avgöra vilken sorts anställning en anställd ska ha.

Anställningsformer

 • tillsvidareanställning om det är personal du ska ha kvar
 • visstidsanställning om du behöver personal en viss period (till exempel semestervikarie)
 • provanställning för att bedöma om en person passar till befattningen

 

Timanställning (när personal hoppar in vid behov) är inte en anställningsform. Det är istället en löneform. En arbetstagare kan vara tillsvidareanställd och visstidsanställd.

Fast anställning

En fast anställning (tillsvidareanställning) innebär att den anställde har arbetet kvar tills hen väljer att säga upp sig eller blir uppsagd. För uppsägning krävs att arbetsgivaren har sakliga skäl, vilket till exempel kan vara arbetsbrist.

Läs mer om tillsvidareanställning

Provanställning

En provanställning är ett bra sätt att inleda en anställning. Provanställningen kan vara i högst sex månader. Provanställningen kan avbrytas utan att ange skäl från både arbetsgivarens sida och den anställdes sida. Provanställning övergår automatiskt till visstidsanställning om den inte avbryts.

Läs mer om vad som gäller vid provanställning

Visstidsanställning

Vikariat, sommarjobb och säsongsarbete är anställningsformer som är tidsbegränsade och kallas visstidsanställning.

En visstidsanställning får vara i högst tolv månader. Om den anställde varit på företaget i sammanlagt mer än ett år under en femårsperiod, blir anställningen per automatik en tillsvidareanställning.

Det är viktigt att skriva in uppsägningstid i anställningsavtalet. Om du inte gör det, kan du inte säga upp den anställde innan avtalet löper ut.

Uppsägningstid är även en viktig fråga för den anställde. Det är viktigt att det framgår av anställningsavtalet att anställningen går att säga upp så att hen inte blir skyldig att arbeta hela avtalets period.

Läs mer om visstidsanställning

Timanställning

Timanställning är inte en anställningsform enligt lagen, men används under begreppet visstidsanställning där den anställde får lön efter de timmar hen arbetar. Timanställning har ingen uppsägningstid. Anställningen varar bara så länge den anställde har inbokade arbetstimmar. De arbetstimmar en arbetstagare tackat ja till att arbeta måste hen arbeta.

Behovsanställning

Behovsanställning är inte en anställningsform enligt lagen, på samma sätt som timanställning inte är det. Det kan till exempel vara en person som bara arbetar vid extra hög belastning eller om någon ordinarie personal är sjuk. Ofta brukar man använda avtalet för visstidsanställning för både timanställda och behovsanställda. Det är viktigt att tänka på att visstidsanställningar måste ha ett slutdatum, så skriv alltid anställningsavtal även för timanställda.

Finns det olika anställningsavtal för olika anställningsformer?

Nej, det ska vara samma information i anställningsavtal för tillsvidare-, visstids- och provanställning. Det som skiljer dem åt är just anställningsformen.

Anställningsavtal för VD och chefer

En VD har inget anställningsskydd. En VD kan sägas upp utan anledning och har inte heller reglerade arbetstider som övrig personal. Därför behöver man skriva ett VD-avtal. Inte heller chefer i företagsledande ställning omfattas av lagen om anställningsskydd.

Läs mer om VD-avtal här

Skriv anställningsavtal digitalt

På Lexly kan du skriva anställningsavtal digitalt. I vårt verktyg fyller du i villkoren som gäller för anställningen. Du kan sedan komplettera med vår tjänst e-signering som du hittar under Lexly Business. Då kan den du anställer skriva på sitt avtal digitalt oavsett var hen befinner sig.

Fyra saker att tänka på innan du anställer

 1. Bestäm typ av anställning utifrån företagets behov.
 2. Skriv alltid anställningsavtal. Utan ett anställningsavtal räknas anställningen som en tillsvidareanställning. När anställningen är ett vikariat på annat sätt än en tillfällig anställning och under en viss tid, måste det framgå i ett skriftligt avtal.
 3. Det är bra att börja med en provanställning så att du kan utvärdera den anställde.
 4. Det som kallas timanställning innebär att du betalar de anställda per arbetad timme. Anställningsformen måste vara en tillsvidare- eller visstidsanställning.

Säga upp eller avskeda personal

Vid anställningstillfället är det viktigt att uppsägningsvillkoren för anställningen beskrivs i anställningsavtalet. Får du problem med personal som missköter sig på något sätt eller att arbetsbrist uppstår, är det viktigt att säga upp eller avskeda på rätt sätt. Annars kan du bli tvungen att betala skadestånd.

Läs mer om att säga upp personal

Vem signerar anställningsavtalet?

Arbetstagaren ska skriva under anställningsavtalet. Sen ska antingen den chef som företräder arbetsgivaren eller arbetsgivaren själv underteckna avtalet. Att signera ett anställningsavtal kallas även för att teckna anställningsavtal. 

Måste anställningsavtal vara skriftliga enligt lag?

Nej, ett muntligt anställningsavtal är lika bindande som ett skriftligt. Lexly rekommenderar dock alltid att anställningsavtal alltid ska göras skriftliga för att undvika missförstånd.

Hur länge gäller ett anställningsavtal?

En provanställning kan gälla längst sex månader. Det går att komma överens om kortare provanställning. När provanställningen tar slut blir den provanställde tillsvidareanställd. 
En tillsvidareanställning gäller tills arbetstagaren säger upp sig eller om hen blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. 
En visstidsanställning är tidsbegränsad och gäller till det datum som står i anställningsavtalet. 

När ska man skriva nytt anställningsavtal?

Ett nytt anställningsavtal ska skrivas om tjänsten eller villkoren för tjänsten förändras.

Anställningsavtal

Arbetsgivaren måste ta hänsyn till arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning. Om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal måste även detta respekteras.

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...