Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

En man i rullstol och en kvinna samtalar under ett möte

Checklista för anställningen

1. Inget anställningsavtal?

Har du någon som arbetar hos dig utan att ni har skrivit ett anställningsavtal? Då räknas personen som tillsvidareanställd och arbetsgivaren måste bevisa att det är något annat som överenskommits mellan parterna.

2. Anställa en vikarie

Det som kallas timanställning heter på pappret visstidsanställning. Denna anställningsform är bra när du behöver hjälp under en viss period som vid vikariat eller säsongsanställning. Tänk på att den anställde inte kan sägas upp före periodens utgång. Har du till exempel angett att personen ska arbeta under en viss tid så kan du inte avsluta detta tidigare än datumet som angetts, om inte detta särskilt framgår av avtalet.

Läs mer om visstidsanställning

3. Säga upp någon under provanställningen

Du kan provanställa någon i högst sex månader. Det som skiljer denna anställning från övriga anställningsformer är att en provanställning kan avbrytas av arbetsgivaren eller arbetstagaren utan angivande av någon speciell anledning. Arbetsgivaren är dock alltid skyldig att lämna besked senast två veckor innan uppsägning.

Läs mer om provanställning

4. Tänk på diskrimineringslagen

Arbetsgivaren får inte bryta mot gällande diskrimineringslagstiftning och kan exempelvis inte avbryta en provanställning på grund av att arbetstagaren blivit gravid, tillhör fackförbund eller har viss sexuell läggning.

Diskrimineringslagen ska ge lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Läs mer om de lagar som gäller på jobbet

5. Timanställning blir fast efter två år

En visstidsanställning, som i vardagligt tal brukar kallas timanställning, är en anställning som ska pågå en begränsad tid. Om inget annat framgår av kollektivavtal får en sådan anställning endast löpa i högst två år under en femårsperiod, sedan övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

6. Säga upp fast anställd personal

Om du som arbetsgivare vill säga upp en anställd som är tillsvidareanställd måste du ha saklig grund för detta. Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du följa turordningsreglerna, den så kallade sist in, först ut-regeln. Personliga skäl kan vara arbetsvägran, att den anställde misskött tjänsten eller har allvarliga samarbetsproblem. Uppsägningen måste dock ske på ett korrekt sätt, annars kan företaget riskera att bli skadeståndsskyldigt.

Läs mer om tillsvidareanställning

7. Villkoren måste vara skriftliga

Arbetsgivaren är enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) skyldig att senast en månad efter påbörjad anställning skriftligen informera om villkoren för anställningen.

Skriv anställningsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett fulltäckande juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. När du skriver ditt avtal hos oss vet du att avtalet följer de lagar som gäller och att det är anpassat efter just din verksamhet.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar