Anställningsavtal

Vad gäller vid provanställning?

En kvinna som är glad för att provanställningen har övergått till en fast anställning

Två veckors förvarning

Ett provanställningsavtal är ett avtal som löper i högst sex månader. Det som skiljer avtalet från övriga anställningsformer är att en provanställning kan avbrytas av arbetsgivaren eller arbetstagaren utan angivande av någon speciell anledning. Det räcker att arbetsgivaren inte anser att samarbetet fungerar som denne hoppats. Arbetsgivaren måste dock iaktta gällande diskrimineringslagstiftning, avbrytandet av provanställningen får inte grundas enbart på personens sexuella läggning eller ett handikapp som i mycket liten mån påverkar arbetstagarens kapacitet att arbeta.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att lämna besked senast två veckor innan uppsägning. Gör arbetsgivaren inte detta kan han bli skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock vänta till provanställningens slut med att lämna besked om att anställningen inte ska fortsätta. Men även då måste arbetsgivaren lämnar besked minst två veckor innan dagen då provanställningen tar slut, för att inte bli skadeståndsskyldig.

Varsla facket

Är arbetstagaren medlem i fackorganisation, ska arbetsgivaren samtidigt som han lämnar besked om uppsägning till arbetstagaren varsla den lokala fackorganisation som arbetstagaren tillhör.

Har arbetsgivarens arbetsgivarorganisation tecknat kollektivavtal kan detta innehålla bestämmelser som avviker från lagen om anställningsskydd (LAS). Detta måste arbetsgivaren ta hänsyn till när han skriver anställningsavtal.

Läs mer om uppsägning

Hänsyn måste tas till diskrimineringslagen 

Provanställning är vanligt förekommande och arbetsgivaren behöver inte ange något särskilt skäl för att provanställa någon istället för att ge en tillsvidareanställning direkt.

En viktig skillnad mellan provanställning och tillsvidareanställning eller visstidsanställning är att provanställningen kan avbrytas utan att varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver ha några specifika skäl.

Arbetsgivaren får dock inte bryta mot gällande diskrimineringslagstiftning och kan exempelvis inte avbryta provanställningen på grund av att arbetstagaren blivit gravid, tillhör fackförbund eller har viss sexuell läggning.

Läs mer om de lagar som gäller på jobbet

Hur ska anställningsavtalet se ut?

Lagen om anställningsskydd (LAS) ställer inga krav på hur ett anställningsavtal ska se ut.

Har arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om vilken slags anställningen det rör sig om räknas den anställde automatiskt som tillsvidareanställd (fast anställning).

En arbetsgivare som inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning måste därför skriva ett anställningsavtal som fastslår en annan anställningsform.

En provanställning övergår automatiskt i tillsvidareanställning om den inte avbryts. När anställningen övergått till en tillsvidareanställning krävs en sakliga skäl för att säga upp den anställde.

Skriv anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.

Läs mer om Anställningsavtal
Anställningsavtal skrivet av jurist

4990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte