Bolagsordning – en ram för bolagets verksamhet

Bolagsordning – en ram för bolagets verksamhet

Bolagsordningen är en obligatorisk handling i ett aktiebolag. Den innehåller företagets regler och den ska registreras hos Bolagsverket. Utan denna handling kan inte ett aktiebolag bildas.

Bolagsordning – ett ramverk för verksamheten

När du registrerar ditt aktiebolag hos Bolagsverket ska även företagets bolagsordning skickas in. Alla aktiebolag har en bolagsordning. Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget. Det som står i bolagsordningen om exempelvis hembud binder också utomstående som inte äger aktier i bolaget. Bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten.

Uppdaterad bolagsordning

Enligt lag måste bolagsordningen vara uppdaterad och ändringar måste anmälas till Bolagsverket. Detta eftersom bolagsordningen är offentlig och fungerar som bolagets regelverk både internt och externt. Bolaget får alltså inte fatta beslut som strider mot bolagsordningen. En utomstående person ska nämligen kunna få en bild över bolaget genom att ta del av bolagsordningen.

Innehåll i bolagsordningen

Bolagsordningen ska bland annat innehålla företagets namn, styrelsen säte,där även bolagsstämman ska hållas, samt vilken verksamhet företaget har. Information om antalet aktier, det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet ska finnas med. Även antalet styrelseledamöter, revisorer, hur kallelsen till bolagsstämman ska ske och räkenskapsåret.

Konsekvenser om rätt saker inte anmäls

Beslut som fattas av bolagsstämman eller bolagets styrelse men som inte ändras i bolagsordningen och inte anmäls till Bolagsverket kan få stora ekonomiska och personliga konsekvenser för både bolaget och den som fattat beslutet. Detta gäller även när beslutet inte anmälts i rätt tid, på rätt sätt eller till rätt myndighet.