Detta behöver du veta om du vill säga upp personal

Detta behöver du veta om du vill säga upp personal

Ibland måste man säga upp en anställd. Det kanske handlar om att företaget går dåligt, att en viss tjänst inte längre behövs eller att en anställd inte sköter sitt jobb. Men vet du vilka regler som gäller för uppsägning och hur reglerna skiljer sig åt mellan olika anställningsformer? Vilka rättigheter och skyldigheter har du när du behöver säga upp någon och vad gäller när en anställd vill säga upp sig?

Tillsvidareanställd motsvarar fast anställning

En tillsvidareanställning löper tills dess att du eller den anställde bestämmer sig för att anställningen ska upphöra. Den anställde har rätt att när som helst, och utan skäl, säga upp sin anställning.

– Som arbetsgivare kan du aldrig begära att en anställd ska fortsätta arbeta längre än en månad från att denne sagt upp sig, om inget annat framgår av kollektivavtal eller är överenskommet i ett anställningsavtal, berättar Linus Löfgren som är affärsjurist på Lexly.

Om du som arbetsgivare vill säga upp en anställd gäller däremot andra regler. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att kunna säga upp en tillsvidareanställning, vilket kan hänföra sig till antingen arbetsbrist eller personliga skäl.

– Personliga skäl kan exempelvis vara att den anställde missköter sitt arbete, varit olovligt frånvarande eller har stora samarbetssvårigheter, förklarar Linus Löfgren.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren följa en viss turordning, den så kallade sist in, först ut-regeln, där utgångspunkten är att den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den som har längre anställningstid.

– En anställd med längre anställningstid kan behöva ta över arbetsuppgifter från en som varit anställd under en kortare tid, förutsatt att den anställde med längre anställningstid har kompetens för dessa arbetsuppgifter, säger Linus Löfgren

Uppsägningstider

Uppsägningstiden för en tillsvidareanställd, i det fall arbetsplatsen inte omfattas av kollektivavtal, beror på hur lång tid som anställningen varat. Om inget annat är avtalat gäller följande uppsägningstider, enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningstid upp till 2 år berättigar den anställde till 1 månads uppsägningstid
Anställningstid mellan 2 år och 4 år berättigar den anställde till 2 månaders uppsägningstid
Anställningstid mellan 4 och 6 år berättigar den anställde till 3 månaders uppsägningstid
Anställningstid mellan 6 och 8 år berättigar den anställde till 4 månaders uppsägningstid
Anställningstid mellan 8 och 10 år berättigar den anställde till 5 månaders uppsägningstid
Längre anställning än 10 år berättigar den anställde till 6 månaders uppsägningstid
Om en anställd säger upp sig själv kan du som arbetsgivare aldrig kräva en längre uppsägningstid än en månad, om inte annat har avtalats. I vissa mer allvarliga fall kan du ha rätt att avsluta en anställning omedelbart genom avskedande, exempelvis om den anställde har begått ett brott på arbetsplatsen.

Visstidsanställd – säsongsarbete, vikariat eller om du jobbar extra

Har du anställt en vikarie, säsongsarbetare eller en extra resurs vid tillfälliga behov är anställningsformen en så kallad visstidsanställning. Ett vikariat kan pågå under en tidsbestämd period eller till dess då den ordinarie personen återgår till tjänsten i fråga.

Säsongsarbete innebär sådant arbete som utförs under en specifik tid på året. Det kan vara allt ifrån trädgårdsarbete till att vara skidinstruktör.

En tredje tidsbegränsad anställningsform är det som benämns som allmän visstidsanställning. En sådan anställning kan användas av arbetsgivaren utan att denne behöver ange några särskilda skäl.

– En visstidsanställning är tidsbegränsad och om inget annat framgår av kollektivavtal får en sådan anställning endast löpa i högst två år under en femårsperiod innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Denna tvåårsregel gäller dock per anställningsform, vilket betyder att anställningen inte övergår till en tillsvidareanställning om personen i fråga arbetat som vikarie i två år och sedan har en allmän visstidsanställning under ett år, förklarar Linus Löfgren.

Det är viktigt att veta att du som arbetsgivare inte har någon rätt att säga upp den anställde före avtalstidens slut om det inte på förhand har avtalats om någon uppsägningstid. Anställningen kommer då att fortlöpa till anställningens slutdatum. Arbetsgivaren och den anställde kan dock gemensamt komma överens om att anställningen ska avslutas i förtid.

Provanställning

Det är vanligt att det föregår en provanställningsperiod innan man som arbetstagare blir tillsvidareanställd. Under provanställningstiden kan du som arbetsgivare säga upp den anställde utan någon särskild anledning, och detsamma gäller om arbetstagaren vill avsluta anställningen. Att avbryta provanställningen på grund av att arbetstagaren är gravid, tillhör ett fackförbund eller har viss sexuell läggning är dock inte tillåtet enligt diskrimineringslagstiftningen.

– En provanställning får inte vara längre än sex månader. Om du som arbetsgivare vill säga upp den anställde under provanställningen har denne rätt att få reda på detta senast två veckor på förhand. Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste även fackorganisationen underrättas. Den anställde kan dock själv välja att gå på dagen, säger Linus Löfgren.

Konsulter omfattas inte

En konsult är en person som hyrs in för att fylla ett behov under en begränsad tid. Är personen i fråga egenföretagare så omfattas denne inte av det anställningsskydd som ges av lagen för de anställda på företaget.

– Vid inhyrning av konsult så är det därför av vikt att reglera de villkor som ska gälla under uppdraget, såsom vilken uppsägningstid som ska gälla och om uppdraget ska kunna avbeställas av parterna. Villkoren bör ni komma överens om innan uppdraget startar, vilket bör regleras i ett konsultavtal, säger Linus Löfgren.

Viktigt att veta

Finns det kollektivavtal kan detta innehålla bestämmelser som avviker från lagen om anställningsskydd (LAS). Detta måste tas hänsyn till när anställningsavtal skrivs.

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.
Om ni väljer att skriva avtal online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.
Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Relaterade artiklar

2494 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt anställningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

Beroende på vilken anställningsform det gäller (prov- visstid- eller tillsvidareanställning) gäller olika regler, inte minst beträffande uppsägning.