Vad är en inkråmsöverlåtelse?

Har du planer på att köpa eller sälja ett varulager eller inventarier men bolaget ska drivas vidare under samma namn? Då är det inkråmet det handlar om. 

Inkråmet kan bestå av materiella tillgångar som bland annat varulager, inventarier, maskiner och byggnader och kan även innefatta immateriella tillgångar såsom upphovsrätt, patent, licensrättigheter, arbetsprocesser och designskydd. Samtliga av de tillgångar som ska överlåtas ska specificeras i avtalet.

En inkråmsöverlåtelse skiljer sig på flera sätt från en företagsöverlåtelse, där hela företaget säljs och verksamheten drivs vidare av köparen och kan vara mer eller mindre fördelaktigt för parterna beroende på omständigheterna.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka