Vad innebär inkråmsöverlåtelse?

Till inkråmet räknas företagets varulager eller inventarier. Förutom materiella tillgångar, räknas även immateriella tillgångar som upphovsrätt och patent.

Den här försäljningen skiljer sig både juridiskt och skattemässigt jämfört med om du säljer bolaget i sin helhet.

En inkråmsöverlåtelse innebär en försäljning av alla eller delar av ett företags tillgångar, samtidigt som ägandet av själva företaget förblir oförändrat. Företagsnamnet och företagets organisationsnummer ingår alltså inte vid överlåtelsen.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka