Allt om samarbetsavtal

Därför behöver du ett samarbetsavtal

Om företag ska samarbeta är det viktigt att komma överens om de villkor som gäller för samarbetet, klargöra vem som ska ha rätt till resultatet och vad som gäller vid förseningar eller förändringar.

Det är också viktigt för att klargöra att parterna är fristående och att det inte föreligger något anställningsförhållande.

 

 

Är samarbetsavtalet nödvändigt?

Om ditt bolag samarbetar med ett annat bolag finns det många fördelar med att komma överens i ett samarbetsavtal.
Avtalet definierar samarbetets syfte, hur det ska genomföras, ersättningar och vad som gäller om det blir förändringar eller förseningar.


Det som är lätt att missa om ni inte skriver ett avtal är till exempel vem som ska göra vad och vem som har rätt till arbetsresultatet - vilket är en viktigt del att klargöra eftersom det kan bli tvister om de immateriella rättigheterna.


Det kan även vara bra att komma överens om vilken rätt ni ska ha att anlita underleverantör eller utföra konkurrerande uppdrag.
Ett samarbetsavtal brukar också omfatta oförutsedda händelser vilket ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla, så att riskerna minskar.

 

Vad innehåller ett samarbetsavtal?

Ett samarbetsavtal innehåller bland annat samarbetets omfattning, ersättningsnivåer och vem som ska få rättigheterna till arbetsresultatet. I avtalet kan man även reglera om någon av parterna kan anlita underleverantörer för att utföra uppdraget och om någon av parterna får ta konkurrerande uppdrag.


3 risker med samarbetet

Det finns inget krav på att man måste ha ett samarbetsavtal, men att inte ha ett medför stora risker.

 1. En risk är att samarbetet kan bli betraktat som en anställning, så att den ena parten blir betraktad som anställd hos den andra i och med att det saknas avtal.

 2. En annan risk är att bara en av parterna får rätten till arbetet. Immaterialrätten är komplicerad och den som skapar har ofta rättigheterna till resultatet.

 3. En tredje risk är att någon av parterna arbetar ihop med andra företag som är konkurrenter och därför kan samarbetet få negativa konsekvenser.


Vad händer vid en tvist gällande samarbetet?

I avtalet bör även regleras vad som ska gälla om en tvist uppstår, till exempel om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande.
Ni kan också i avtalet ange om svensk lag ska vara tillämplig beträffande rättigheter och skyldigheter i avtalet.

 

Tidsbegränsat samarbete

Det kan vara viktigt att definiera när samarbetet ska ta slut och om det ska vara vid ett fastställt datum eller om samarbetsavtalet ska ha en viss uppsägningstid. 

 

Vem äger arbetsresultatet?

Det som skapas inom ramen för samarbetet ägs egentligen av den som skapar det. Här gäller det att han koll på immaterialrätten och bestämma i förväg hur resultatet ska fördelas och vad som ska hända efter samarbetets slut. 

 

5 viktiga saker i ett samarbetsavtal

 1. Sekretess
  Det är bra att fråga sig vad som gäller om företagen delar viktig information som gäller affärerna. 

 2. Leverans 
  Vad gäller om en part inte leverarar det som utlovats i tid? 

 3. Immaterialrätt
  Ni bör tydliggöra vem som äger rätten till slutresultatet samt hur intäkterna från arbetet ska fördelas. 

 4. Arbetsfördelning
  Det är bra att definiera vad som ska utföras och vem som ska utföra vad. 

 5. Utgifter
  Vad händer om ni får oväntade kostnader eller går i förlust?

 

 

När det uppstår konflikter inom samarbetet

Det är förmodligen inte en fråga om det uppstår konflikter utan snarare när. Ju mer ni kan avtala om innan ni startar samarbetet desto mindre risk för konflikter.

Saker att diskutera är bland annat vad som gäller vid förseningar i leveranser och vad som händer om en part får betalningssvårigheter eller går i konkurs. 

 

Vad innebär en tvist?

Det är bra att reglera vad som ska händ om det uppstår en tvist som ni har problem att lösa, till exempel om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande.

Vad som gäller för skadestånd om avtalet bryts kan regleras med en vitesklausul. Då ska den som har brutit mot avtalet  betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp till den andra parten.

Nytt bolag - joint venture

Om två, eller fler, bolag går ihop och bildar ett nytt bolag används begreppet joint venture. Det hänvisar ofta till att det är en självständig verksamhet inom ramen för samarbetet. Begreppet betyder "delat risktagande" och syftet att skapa ett nytt bolag är ofta att man har ett visst projekt, att man vill ta plats på en ny marknad, eller att man vill skapa en ny gemensam verksamhet. Företagen kan dela på risker, vinster och ansvar.  

 

Hjälp med samarbetsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt samarbetsavtal tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.