Samarbetsavtal

Konkurrensklausul och lojalitetsplikt i samarbetsavtal

Två parter kommer överens om ett samarbete

Vertikala samarbetsavtal

Samarbetar man med ett företag som befinner sig i ett annat led av en produktions- eller distributionskedja kallas det för ett vertikalt samarbete. Detta kan exempelvis vara ett samarbete mellan en tillverkare och en återförsäljare, och i avtalet kan varje parts frihet att sälja till vilka kunder och till vilket pris som helst begränsas med en konkurrensklausul.
 
Alla vertikala begränsningar är dock inte tillåtna. Begränsningarna som övergår till att skada konkurrensen vilket i slutänden drabbar konsumenterna är inte lagliga. 

Om begränsningarna inte påverkar marknaden märkbart, är det tillåtet att reglera parternas agerande med konkurrensklausuler. Genom att ha en konkurrensklausul som begränsar leverantörens möjlighet att samarbeta med direkta konkurrenter till dig skapas trygghet och arbetsro, samtidigt som ert samarbete leder till fördelar för konsumenter.

Har du frågor om avslut av samarbetsavtal? Läs mer här.

Horisontella samarbetsavtal

Horisontellt samarbete är samarbete mellan två företag som konkurrerar med varandra. Alla horisontella samarbetsavtal är inte tillåtna. T.ex. är karteller, det vill säga två konkurrerande företag som går samman med avsikten att påverka konkurrensen på marknaden, inte tillåtna. Exempelvis kan karteller samarbeta för att reglera prissättning och fördela marknaden mellan sig. 

Om samarbetet är gynnsamt för marknaden och det finns konkurrensklausuler i avtalet är samarbetet vanligtvis tillåtet.

Lojalitetsplikt i samarbetsavtal

Lojalitetsplikten kan ses som en vägledning för hur parter ska samverka och förhålla sig till varandra, d.v.s. skyldigheter som parterna kan ha gentemot varandra för att kunna uppfylla avtalet. Det saknas officiella bestämmelser och regler om lojalitetsplikt och därför finns inga förutbestämda påföljder i lagens mening om någon part bryter mot lojalitetsplikten. Det kan därför vara viktigt att ha en avtalspunkt om att t.ex. viktig information inte får undanhållas från den ena parten. Bryter andra parten mot detta, blir denne skadeståndsskyldig för illojalt beteende.

Skriv samarbetsavtal

Hos oss kan du få hjälp att utforma ett juridiskt korrekt samarbetsavtal som är anpassat efter din situation. Kontakta oss - det första initiala samtalet är kostnadsfritt och du binder inte upp dig på något sätt.

 

 

Relaterade artiklar

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.

Läs mer om Samarbetsavtal
Samarbetsavtal upprättat av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte