Konsultavtal

Arbetar du som konsult eller ska du anlita en konsult – då är det en del saker att tänka på som är viktiga att inte missa. Som konsult har man ofta ett eget företag och man kan ibland arbeta åt flera uppdragsgivare parallellt. Eftersom konsulten inte är anställd hos uppdragsgivaren är det många saker som skiljer hans eller hennes situation jämfört med de anställda på samma bolag. Ett konsultavtal definierar uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar.

Därför behöver du ett konsultavtal

Ett konsultavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående konsult och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Du har nytta av ett konsultavtal när du säljer eller köper tjänster och vill reglera enstaka uppdrag eller ett varaktigt uppdragsförhållande.

Därför behöver du ett konsultavtal

Ett konsultuppdrag kan vara allt från några månaders projektarbete till att starta upp en IT-avdelning, formge produkter eller producera en företagsfilm.

Vad ska man tänka på när man anlitar en konsult?

När man anlitar en konsult kan det uppstå situationer som påverkar uppdragsgivaren på annat sätt än om någon anställd skulle utfört samma arbetsuppgift. Det är vanligt att man förlitar sig på muntliga överenskommelser men för att undvika problem är det bra att skriva ett konsultavtal. I avtalet kan man ange hur och när uppdraget ska genomföras, tidsplan, ersättning och vem som ska ha rätt till resultatet.
Ett bra konsultavtal täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla så att riskerna för affären minskar.

4 råd till dig som är konsult

1. För att din kund ska vara nöjd så är det viktigt att du förstår vad kunden efterfrågar och förväntar sig. Avtalet blir som en manual för uppdraget. En tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram, leder ofta till långvariga, lönsamma affärer.


2. Se till att ni skriver ett skriftligt avtal där ni reglerar uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, hur betalning ska ske och vad som gäller om uppdraget avslutas i förtid.


3. Som konsult bör du fakturera löpande så att du vet att du verkligen får betalt som du ska. Se till att det anges i avtalet hur betalning ska ske och pausa leveranserna om du märker att du inte får betalt. Kom ihåg att du bör kolla avtalet och ta kontakt med en jurist innan du pausar leverans.


4. Om det sker avvikelser från det uppdraget du fått är det vanligt att det kommuniceras muntligt, i ett möte eller per telefon. Se till så att avvikelserna dokumenteras och sparas på ett säkert ställe. Om ni har diskuterat en alternativ lösning, ha för vana att skriva ner det i ett mejl för att få en skriftlig bekräftelse.

4 råd till dig som ska anlita en konsult

I förhållandet dig som uppdragsgivare och konsulten kan det uppstå situationer som måste redas ut innan uppdraget påbörjas. Risken finns annars att det blir missförstånd som får omfattande konsekvenser


1. En konsult är inte anställd och har inte samma skydd som de anställda i bolaget. Om det inte finns ett konsultavtal mellan er finns risk för att uppdraget anses vara anställning enligt de lagar och regler som finns. En anställning kan alltså uppkomma formlöst, utan skriftligt avtal. Denna risk är som störst då konsulten själv inte är anställd av ett bemanningsföretag utan erbjuder sina tjänster som privatperson.

2. Utan avtalet är det ofta konsulten som äger rätten till det skapade arbetet. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter om vem som äger rätten till de immateriella rättigheterna för arbetsresultatet, som exempelvis rätt till mönstret på en varuförpackning. Det är viktigt att man redan innan uppdraget utförs bestämmer vem som ska ha rätt till resultatet av uppdraget.


3. I ett konsultavtal kan parterna bestämma vad som ska vara sekretessbelagt. Om konsulten i framtiden kommer arbeta med andra liknande företag är det ofta viktigt att avtala om att konsulten inte får sprida företagsinformation.

4. Du kan vilja veta att konsulten endast inte arbetar för en av dina konkurrenter samtidigt som han eller hon arbetar för dig. Detta är också viktigt att avtala om i konsultavtalet.

 

Kan konsulten lämna uppdraget och ta med sig det som producerats?

Det är viktigt att bestämma hur lång tid uppdraget ska pågå, om det är löpande eller har en deadline. Men ännu viktigare är kanske att komma överens om vad som gäller om uppdraget behöver avslutas i förtid. Kommer det arbete som utförts tillhöra konsulten eller beställaren? Denna fråga behöver man även komma överens om gällande slutresultatet. Är det konsulten eller beställaren som äger rättigheterna. Om inget avtalats är det konsulten som äger sitt arbete. Ofta är detta en stor anledning till att det uppstår en tvist som i slutänden kan bli kostsam.

12 frågor du inte får missa i konsultavtalet

• När ska uppdraget vara klart?
• Får uppdraget avbeställas?
• Vem äger det producerade arbetet?
• Ska konsulten ha rätt att bemanna uppdraget med andra personer?
• Ska konsulten omfattas av sekretess?
• Vem äger den så kallade immaterialrätten?
• Får arbetet säljas vidare?
• Hur ska konsulten ska ersättas – per timme eller med en fast summa, löpande eller vid uppdragets slut?
• Ska konsulten ska ha möjlighet att arbeta med andra uppdrag och konkurrenter?
• Vem som ska stå för kostnader för till exempel utrustning, material och resor?
• Vad måste konsulten informera beställaren om?
• Vad gäller för omförhandling av avtalet exempelvis ersättning och tidsplan?