Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Allt om konsultavtal

Arbetar du som konsult eller ska du anlita en konsult – då är det en del saker att tänka på som är viktiga att inte missa. Som konsult har man ofta ett eget företag och man kan ibland arbeta åt flera uppdragsgivare parallellt. Eftersom konsulten inte är anställd hos uppdragsgivaren är det många saker som skiljer hans eller hennes situation jämfört med de anställda på samma bolag. Ett konsultavtal definierar uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar.

Därför behöver du ett konsultavtal

Ett konsultavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående konsult och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Du har nytta av ett konsultavtal när du säljer eller köper tjänster och vill reglera enstaka uppdrag eller ett varaktigt uppdragsförhållande.

Vad är ett konsultavtal?

Ett konsultuppdrag kan vara allt från några månaders projektarbete till att starta upp en IT-avdelning, formge produkter eller producera en företagsfilm.

Ett konsultavtal är viktigt att ha när man som företagare anlitar en konsult, eller när man själv är konsult och ska utföra ett uppdrag. 
När man anlitar en konsult kan det uppstå situationer som påverkar uppdragsgivaren på annat sätt än om någon anställd skulle utfört samma arbetsuppgift. Det är vanligt att man förlitar sig på muntliga överenskommelser men för att undvika problem är det bra att skriva ett konsultavtal.

Vikten av ett bra konsultavtal

 

Vad ska ett konsultavtal innehålla?

I avtalet kan man ange hur och när uppdraget ska genomföras, tidsplan, ersättning och vem som ska ha rätt till resultatet. Ett bra konsultavtal täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla så att riskerna för affären minskar.

Läs mer om vad du ska tänka på när du skriver konsultavtal

 

Måste man ha ett konsultavtal?

Det är inget krav att man måste skriva konsultavtal men det finns stora risker med att bara ha muntliga överenskommelser. 

Det är framförallt viktigt för att klargöra att konsulten inte är anställd. Utan konsultavtal är det risk för att det man misstolkas som ett anställningsförhållande, vilket kan få konsekvenser för företaget.

Läs mer om vikten av att ha ett bra konsultavtal.

 

Vem äger rätten till konsultens arbete?

En annan sak som är oerhört viktigt att ta upp i avtalet är vem som ska få de immateriella rättigheterna till det resultat som uppdraget leder till. Om inget regleras äger konsulten rätten till materialet.

Läs mer om riskerna när du anlitar en konsult

 

Vad händer om konsultens leverans av uppdraget blir försenat?

I konsultavtalet kan man avtala om vad som ska hända om konsulten blir försenad. Parterna kan avtala om att konsulten ska betala vite till beställaren. Vite utgör då en viss förutbestämd summa per försenad vecka. Det finns även andra risker med att anlita en konsult, vilket betonar vikten av att ha ett bra konsultavtal.

 

Vad händer om konsulten gör fel?

Det finns mycket som kan gå snett i ett konsultuppdrag. Ofta löser parterna de problem som dyker upp. Det är dock bra om det finns en möjlighet att sätta press på konsulten om denne brister i utförandet av uppdraget. För att kunna ha den möjligheten bör man ha skrivit in vad som gäller i ett konsultavtal. Då vet båda parter vad som gäller. 

7 frågor om konsultavtal

 

 

Ska vi skriva konsultavtal eller anställningsavtal?

Konsultavtalet används när man beställer ett uppdrag som ska utföras av någon som inte är anställd på företaget. Konsulten är fristående i förhållande till uppdragsgivaren. En anställd omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Bland annat innebär det att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren. En konsult är mer oberoende än en anställd.

Läs mer om riskerna när du anlitar en konsult


4 råd till dig som är konsult

1. För att din kund ska vara nöjd så är det viktigt att du förstår vad kunden efterfrågar och förväntar sig. Konsultavtalet blir som en manual för uppdraget. En tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram, leder ofta till långvariga, lönsamma affärer.


2. Se till att ni skriver ett skriftligt avtal där ni reglerar uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, hur betalning ska ske och vad som gäller om uppdraget avslutas i förtid.


3. Som konsult bör du fakturera löpande så att du vet att du verkligen får betalt som du ska. Se till att det anges i avtalet hur betalning ska ske och pausa leveranserna om du märker att du inte får betalt. Kom ihåg att du bör kolla avtalet och ta kontakt med en jurist innan du pausar leverans.


4. Om det sker avvikelser från det uppdraget du fått är det vanligt att det kommuniceras muntligt, i ett möte eller per telefon. Se till så att avvikelserna dokumenteras och sparas på ett säkert ställe. Om ni har diskuterat en alternativ lösning, ha för vana att skriva ner det i ett mejl för att få en skriftlig bekräftelse.

 

4 råd till dig som ska anlita en konsult

I förhållandet dig som uppdragsgivare och konsulten kan det uppstå situationer som måste redas ut innan uppdraget påbörjas. Risken finns annars att det blir missförstånd som får omfattande konsekvenser


1. En konsult är inte anställd och har inte samma skydd som de anställda i bolaget. Om det inte finns ett konsultavtal mellan er finns risk för att uppdraget anses vara anställning enligt de lagar och regler som finns. En anställning kan alltså uppkomma formlöst, utan skriftligt avtal. Denna risk är som störst då konsulten själv inte är anställd av ett bemanningsföretag utan erbjuder sina tjänster som privatperson.

2. Utan avtalet är det ofta konsulten som äger rätten till det skapade arbetet. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter om vem som äger rätten till de immateriella rättigheterna för arbetsresultatet, som exempelvis rätt till mönstret på en varuförpackning. Det är viktigt att man redan innan uppdraget utförs bestämmer vem som ska ha rätt till resultatet av uppdraget.

3. I ett konsultavtal kan parterna bestämma vad som ska vara sekretessbelagt. Om konsulten i framtiden kommer arbeta med andra liknande företag är det ofta viktigt att avtala om att konsulten inte får sprida företagsinformation.

4. Du kan vilja veta att konsulten endast inte arbetar för en av dina konkurrenter samtidigt som han eller hon arbetar för dig. Detta är också viktigt att avtala om i konsultavtalet.

Läs mer om riskerna när du anlitar en konsult

 

 

Kan konsulten lämna uppdraget och ta med sig det som producerats?

Det är viktigt att bestämma hur lång tid uppdraget ska pågå, om det är löpande eller har en deadline. Men ännu viktigare är kanske att komma överens om vad som gäller om uppdraget behöver avslutas i förtid. Kommer det arbete som utförts tillhöra konsulten eller beställaren? Denna fråga behöver man även komma överens om gällande slutresultatet. Är det konsulten eller beställaren som äger rättigheterna. Om inget avtalats i konsultavtalet är det konsulten som äger sitt arbete. Ofta är detta en stor anledning till att det uppstår en tvist som i slutänden kan bli kostsam.

Läs mer om varför du ska ha ett konsultavtal

 

Kan du säga upp en konsult eller avbeställa uppdraget?

Det finns en skillnad mellan att avbeställa uppdraget och att säga upp avtalet. Att avbeställa betyder att konsultavtalet fortfarande finns kvar och att konsulten fortfarande kan ha rätt till viss betalning beroende på vad ni har avtalat om. Att säga upp konsultavtalet innebär däremot att alla prestationer ska återgå och att det inte längre finns något avtal mellan parterna, alltså att konsulten inte har rätt till några pengar utöver utfört arbete och att uppdragsgivaren inte kan kräva något ytterligare av konsulten. Normalt sett är uppsägning något som endast kan göras vid avtalsbrott av väsentlig betydelse.

7 frågor om konsultavtal

 

Konsultavtal för IT

Om du säljer IT-tjänster eller om ditt IT-företag åtar sig olika uppdrag är det bra att upprätta ett IT-konsultavtal. Avtalet för IT-konsulter skiljer sig inte åt från andra konsulttjänster. Du bör vara noggrann med att komma överens om vem som äger rätten till det arbete du gör. 

I konsultavtalet ska du definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar.

 

Konkurrensklausul i konsultavtalet

Det är bra att i konsultavtalet komma överens om ifall konsulten ska få arbeta åt andra uppdragsgivare som direkt eller indirekt konkurrerar med uppdragsgivaren.

 

Uppsägningstid i konsultavtalet

Om ett konsultavtal löper tillsvidare så är det viktigt att skriva in uppsägningstid, både för konsultens skull och för uppdragsgivaren. 

 

Bryta konsultavtalet

Om ni ska bryta konsultavtalet är det viktigt att det finns avtalat hur detta ska gå till. Saker som uppsägningstid, avbeställning av uppdraget och vad som händer om konsulten till exempel blir kraftigt försenad med uppdraget är viktigt att reglera i konsultavtalet. Ni kan även avtala om att ett vite ska utgå vid försening. 

7 frågor om konsultavtal

 

Checklista - 12 punkter som ska finnas med i konsultavtalet

• När ska uppdraget vara klart?
• Får uppdraget avbeställas?
• Vem äger det producerade arbetet?
• Ska konsulten ha rätt att bemanna uppdraget med andra personer?
• Ska konsulten omfattas av sekretess?
• Vem äger den så kallade immaterialrätten?
• Får arbetet säljas vidare?
• Hur ska konsulten ska ersättas – per timme eller med en fast summa, löpande eller vid uppdragets slut?
• Ska konsulten ska ha möjlighet att arbeta med andra uppdrag och konkurrenter?
• Vem som ska stå för kostnader för till exempel utrustning, material och resor?
• Vad måste konsulten informera beställaren om?
• Vad gäller för omförhandling av avtalet exempelvis ersättning och tidsplan?

Läs mer om vad du ska tänka på när du skriver konsultavtal

 

Exempel på konsultavtal

När du använder en mall eller ett exempel på ett konsultavtal vet du inte att det är juridiskt korrekt och inkluderar allt ni bör komma överens om. 

Vikten av ett bra konsultavtal

 

Vad är en immateriell rättighet?

En immateriell rättighet kan t.ex. vara rätten till en viss formgivning, ett litterärt verk, en uppfinning o.s.v. Patent och upphovsrätt är exempel på immateriella rättigheter. Beroende på typen av uppdrag kan sådana rättigheter uppstå inom ramen för uppdraget. Det är därför viktigt att på förhand bestämma vem som ska få dessa rättigheter och skriva in det i konsultavtalet.

 

Var hittar jag konsultavtal med exempel?

Du hittar många exempel och mallar på konsultavtal på nätet, som kan ge viss vägledning till vad avtalet ska innehålla. Nackdelen är att Du inte kan vara säker på att mallen gäller för just din situation. När du skriver hos oss kan du testa att skriva ett korrekt konsultavtal helt gratis. Du tar ställning till olika frågor, samma som en jurist skulle ställa, och väljer vilka alternativ som passar er situation. Du betalar först när du är helt nöjd och vill lösa ut det juridiskt korrekta konsultavtal. Det är konkreta frågeställningar för dig i stället för generella exempel.

 

Kan konsulten fritt använda sig av underkonsulter?

I konsultavtalet kan ni komma överens om huruvida konsulten ska få använda sig av underkonsulter för utförandet av uppdraget eller inte. Ibland kan det ha stor betydelse för uppdragsgivaren vem som faktiskt utför uppdraget och då är det viktigt att parterna har gjort upp om det på förhand.

 

För- och nackdelar med att skriva konsultavtal med en mall på nätet?

Fördelen med en mall är att de ofta är kostnadsfria och kan ge en struktur för vad som ska vara med. Nackdelarna är att du inte kan vara säker på att mallen fångar just din unika situation och att det inte finns någon som ansvarar för eventuella fel eller brister. Med vårt avtalsverktyg svarar du på samma frågor som en jurist skulle ställa, och guidas enkelt fram till ett skräddarsytt, juridiskt korrekt konsultavtal.

 

Kan jag ångra konsulttjänsten?

Som huvudregel gäller att avtal ska hållas. Detta innebär att du inte kan ångra ett beställt uppdrag hursomhelst. Om ni har avtalat om att uppdraget ska gå att avbeställa utan något särskilt skäl går det dock att avbeställa åtminstone den delen av uppdraget som ännu inte är utförd. 

Det går även att säga upp ett konsultavtal i förtid genom uppsägning om konsulten skulle begå ett väsentligt avtalsbrott. Vid uppsägning ska parternas prestationer så långt möjligt återgå, till skillnad mot vad som gäller vid avbeställning. 

Om ni har avtalat om att konsultuppdraget ska löpa tillsvidare går uppdraget att säga upp med en viss uppsägningstid, ungefär på samma sätt som man kan säga upp ett abonnemang.

 

När blir jag bunden av konsultavtalet?

Konsultavtalet blir bindande när det är underskrivet av båda parter.

 

Hur ser jag till att ett konsultavtal får rätt villkor?

Det är naturligtvis viktigt att konsultavtalet verkligen anpassas efter din situation och förutsättningar. Prova att skriv ditt avtal med vårt avtalsverktyg helt kostnadsfritt. Du betalar först när du löser ut det juridiskt korrekta konsultavtalet.

 

Vem är konsult?

En konsult är en person eller ett företag som hjälper ett annat företag utan att vara anställd hos denne. En konsult är självständig i förhållande till uppdragsgivaren. Ett exempel är ett bemanningsföretag som hyr ut konsulter. Dessa är då anställda hos bemanningsföretaget och inte hos det företag som hyr in konsulten.

 

Vad gör en konsult?

En konsult kan vara verksam inom en mängd olika branscher. Ett konsultuppdrag kan avse många skilda saker, t.ex. några månaders tjänstgöring på ett kontor, att formge produkter, att bygga en app eller att skriva artiklar till en tidning.

 

Kan ett konsultavtal gälla tills vidare?

Ett konsultavtal kan vara begränsat till ett visst uppdrag på viss tid eller pågå tills vidare med en uppsägningstid.

 

Vilken lag gäller för konsultförhållandet?

Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar konsultavtal. I stället får ledning sökas i t.ex. köplagens bestämmelser och vad Högsta domstolen bestämmer genom sina avgöranden.

 

Varför ska man inte använda mallar för konsultavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur konsultavtal kan skrivas. Ni kan med andra ord inte vara säkra på att mallen avser just ert konsultuppdrag eller er situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation kommer ni att besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själva fylla i vilka alternativ som ni vill ha med i ert konsultavtal. Konsultavtalet skapas på så sätt utifrån era specifika förhållanden och ni får ett konsultavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan ni rådgöra med våra jurister om ni känner er osäkra. Här kan ni boka tid!

 

Hjälp med konsultavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Skriv konsultavtal online