Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Arvskifte

Den fördelning av arv som förrättas av arvingar till en avliden kallas arvskifte, arvingarna kallas vid arvskiftet för dödsbodelägare. Om den avlidne var gift ska bodelning ske innan arvskiftet.

Bodelning sker genom att man gör en bouppteckning av all den avlidnes egendom, som sedan fördelas (skiftas). Bodelning ska även ske om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon begär detta. Dödsboet efter den avlidne sambon kan dock inte kräva att bodelning sker. Vid bodelningen delas egendom mellan dödsboet och den efterlevande maken eller sambon.

Arvet skiftas enligt arvsordning i lagen, om inget testamente finns som säger annat. Bröstarvinge har alltid rätt till arv. Varje delägare i dödsboet har rätt att på sin arvslott få del i varje slag av egendom, som efterlämnas av den avlidne. Man ska dock sträva mot att inte dela sådan egendom som hör ihop och därför bör föras till samma lott.

Har en fastighets skiftats så att varje dödsbodelägare fått olika andelar utan specifika villkor äger dessa hela fastigheten tillsammans med samäganderätt. Man kan alltså inte dela upp fastigheten i olika delar, för detta krävs fastighetsreglering.

Är alla dödsbodelägare överens om hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas behöver ett arvskifte inte ske efter bouppteckning utan arvingarna förvaltar arvlåtarens kvarlåtenskap gemensamt.