Allt du behöver veta om äktenskapsförord - Lexly.se

Allt om äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar, eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur tillgångarna de båda äger ska delas upp om de skiljer sig. Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig.

Varför ska man skriva ett äktenskapsförord?

När båda eller någon av makarna vill att viss egendom inte ska ingå i giftorättsgodset. Med ett äktenskapsförord kan egendom anges som enskild egendom, och denna ingår då inte i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Har makarna inget äktenskapsförord ska som huvudregel värdet av alla tillgångar, både enskilda och gemensamma, delas lika mellan makarna vid en skilsmässa.

Läs mer om uppdelning av tillgångar vid skilsmässa

Måste man skriva äktenskapsförord?

Nej, det är inget krav, men är nödvändigt om man vill att viss egendom ska vara enskild egendom. Vid giftermål blir alla tillgångar giftorättsgods, vilket betyder att makar har rätt till hälften av detta vid bodelning pga skilsmässa eller vid dödsfall. Enskild egendom undantas i dessa fall.

Hur skriver man ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord kan upprättas på olika sätt. Hos oss på Lexly kan du antingen skriva äktenskapsförordet själv online, eller tillsammans med en av våra  jurister via telefon. Oavsett vilket av alternativen du väljer får du ett skräddarsytt, juridiskt korrekt äktenskapsförord som är anpassat efter just din situation och dina förutsättningar.

När du skriver äktenskapsförord online hos oss på Lexly guidas du steg för steg och svarar på frågor kring alla viktiga delar att ha med i ett äktenskapsförord, samma frågor som juristen skulle ställa vid ett möte. Du kommer inte till kassan förrän i sista steget. När du skriver äktenskapsförord online hos oss får du ett äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar. Tänk på att mallar som återfinns på internet bara är exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just ditt förhållande.

Skriv äktenskapsförord online

Boka tid med en av våra jurister - Inledande gratis samtal

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Hos oss kan du skriva ett äktenskapsförord online för 1 195 kr. Det tar 15 minuter att svara på frågorna, och ger er ett juridiskt korrekt äktenskapsförord.

Vad händer om man skiljer sig och det inte finns ett äktenskapsförord?

Finns inget äktenskapsförord ska värdet av all egendom makarna äger hälftendelas vid en separation, oavsett om någon av makarna köpt det innan äktenskapet. Personliga tillhörigheter av mindre värde får dock behållas av var och en. 

Sådant som utgör enskild egendom genom villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring ingår inte heller i en bodelning.

Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

Kan makarna bestämma att endast den ena makens egendom ska delas?

Det är helt upp till makarna vilka saker och vilken egendom som ska vara enskild egendom och därmed inte delas. I ett äktenskapsförord kan man bestämma att bara den ena makens egendom är enskild och därför inte ska delas.

Är det möjligt att göra sitt företag till enskild egendom i ett äktenskapsförord?

Ja, det är möjligt. Beroende på bolagsform får man skriva på olika sätt för att se till att man får med alla delar. Glöm inte att ta med pensionsrättigheterna.

Därför bör företagare skriva äktenskapsförord

Kan man göra en bostadsrätt till enskild egendom i ett äktenskapsförord?

Ja det går att göra en bostadsrätt till enskild egendom med ett äktenskapsförord. Bostadsrätten hålls då utanför en så kallad bodelning och utgör enskild egendom istället för giftorättsgods. Enskild egendom är sådant som inte ska delas på hälften vid en eventuell separation.

Viktigt att veta om du köpt bostad med din partner

Är det möjligt att i ett äktenskapsförord göra pengar till enskild egendom?

Det är möjligt att göra specifika konton eller andra banktillgodohavanden till enskild egendom i ett äktenskapsförord, dvs att det inte delas lika i en bodelning. Om man vill göra pengar investerade i en bostad till enskild egendom rekommenderar vi att antingen göra andelen i bostaden till enskild egendom alternativt att lägga till ett skuldebrev för beloppet man vill göra till enskild egendom. Det finns en risk med att göra pengar till enskild egendom eftersom beloppet kan sammanblandas med giftorättsgods och därmed "smittas" till att bli giftorättsgods. Exempelvis om du gör ett konto till enskild egendom och sedan överför pengar från ett annat konto som inte är enskild egendom.

Kan man göra egendom som makarna skaffar i framtiden till enskild egendom?

Det går att reglera i ett äktenskapsförord. Om man i äktenskapsförordet bestämmer att var och en ska behålla sitt, delas inte heller sådant makarna köper i framtiden.

Formkrav för äktenskapsförord

Behöver man registrera ett äktenskapsförord?

Ja, äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt. Registrering av äktenskapsförord gjordes tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 göras hos Skatteverket. Detta görs genom att man betalar in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. Skicka sedan äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

Skatteverkets information om äktenskapsförord

Behövs det en äkthetsstämpel för att äktenskapsförordet ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon äkthetsstämpel för att äktenskapsförord ska bli giltigt. Äktenskapsförordet måste dock skickas till Skatteverket för registrering för att det ska gälla.

När blir ett äktenskapsförord giltigt?

Äktenskapsförord blir giltigt när båda skrivit under det och det registrerats hos Skatteverket. 

Vad kan man göra om man anser att äktenskapsförordet är oskäligt?

Det finns en möjlighet att frångå äktenskapsförord genom att begära jämkning vid bodelning.

Ändring av äktenskapsförord

Hur ändrar man i ett äktenskapsförord som redan är registrerat?

Alla ändringar som makar vill göra på ett registrerat äktenskapsförord gör man genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. Det räcker inte med att ringa till Skatteverket och ogiltigförklara det gamla utan ett nytt måste upprättas. I det nya äktenskapsförordet formulerar man vad som ska gälla istället för det redan registrerade äktenskapsförordet. Äktenskapsförordet registreras sedan på nytt hos Skatteverket.

Kan man ångra sig och återkalla ett äktenskapsförord?

Ett registrerat äktenskapsförord är bindande och kan inte ensidigt frångås eller hävas av den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det att båda är överens och skriver under ett nytt äktenskapsförord om att det tidigare inte längre ska gälla.

När kan man skriva ett äktenskapsförord?

Går det att skriva äktenskapsförord efter giftermål?

Ja, det går bra. Man kan skriva äktenskapsförord både innan och efter giftermålet. Det är även möjligt att uppdatera eller ändra ett äktenskapsförord genom att registrera ett nytt äktenskapsförord hos Skatteverket.

Går det att skriva äktenskapsförord under pågående äktenskap?

Ja, det går att skriva äktenskapsförord både innan och efter vigseln. Tänk dock på att båda makarna behöver signera äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt. Det ska även skickas in till Skatteverket för signering.

Går det att skriva äktenskapsförord i efterhand?

Ja, det går att skriva äktenskapsförord både innan och efter giftermålet. Tänk på att båda ska signera äktenskapsförordet och att det ska skickas in till Skatteverket för att vara giltigt.

Fler frågor om Äktenskapsförord

Vad är giftorättsgods?

När man ingår äktenskap får makarna något som kallas giftorätt. Giftorätt är inte samma sak som äganderätt - giftorätt innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa eller dödsfall.

Vid en skilsmässa ska värdet av allt makarna äger läggas samman och, efter avdrag för skulder, fördelas lika mellan dem. Undantaget är sådant som är enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller villkor i gåvobrev.

Påverkar ett äktenskapsförord arv?

Ett äktenskapsförord gäller vid en bodelning. Äktenskapsförordet har betydelse för vad som ska eller inte ska delas lika på vid en bodelning, dvs vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. En bodelning kan göras vid antingen separation eller bortgång. Vid en bortgång görs först en bodelning där makarnas giftorättsgods delas på hälften. Sedan fördelas arvet ut enligt arvsordningen eller enligt ett testamente. Om makarna inte har barn eller bara har barn gemensamt får ett äktenskapsförord inte så stor betydelse eftersom den efterlevande ärver den den avlidna maken fullt ut, även den enskilda egendomen. Om makarna har barn sedan tidigare (särkullbarn) kan ett äktenskapsförord ha betydelse för arvet.

Läs mer om arvskifte

Vad är samäganderätt?

Om makarna köper något gemensamt blir de båda ägare, exempelvis en sommarstuga. De har då samäganderätt till sommarstugan, vilket betyder att de äger varsin andel i sommarstugan. Detta gäller såväl under äktenskapet som efter en skilsmässa.

Skriv samäganderättsavtal

Vad innebär surrogatregeln?

Surrogatregeln innebär att något som ersätter enskild egendom också blir enskild egendom och därmed inte kommer att delas vid en skilsmässa. Exempel: En tavla som makarna genom ett äktenskapsförord bestämt ska vara enskild egendom säljs. Pengarna som den maken som ägt tavlan får blir då också enskild egendom.

Kan vi bestämma att viss egendom jag äger ska vara min makes enskilda egendom?

Nej, det går inte. För att egendom (eller viss del av den) ska kunna utgöra din enskilda egendom måste du ha äganderätt till egendomen (eller viss del av den).

Om den ena maken köper något för den andre makens pengar- vem äger då egendomen?

Den make vars pengar använts för betalning av egendomen äger den.

Vem ansvarar för skulden för bilen som ena maken köpt under äktenskapet?

Den make som köpt bilen och skaffat sig skulden ansvarar själv för skulden. Den andra maken kommer inte bli betalningsansvarig för lånet. Om makarna i ett gåvobrev bestämmer att bilen och skulden ska övergå till den andra maken kommer denna däremot att bli ansvarig för skulden. Samma sak gäller om den andra maken köper bilen av den första maken.

Är äktenskapsförord en offentlig handling?

Ja, ett äktenskapsförord som är registrerat hos Skatteverket är en offentlig handling och kan begäras ut av vem som helst.

Äktenskapsförord

Här kan ni skriva ett äktenskapsförord online till fast pris. Ni svarar på några frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån era svar skapas ett juridiskt korrekt Äktenskapsförord som är anpassat efter just er situation och förutsättningar.

Skriv online

1195 kr

Med Jurist

4490kr

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

4490 kr

Upprätta enkelt ett äktenskapsförord med en jurist via telefon eller videomöte.

Boka
Gratis inledande samtal

Läs alla våra artiklar om äktenskapsförord