Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad ska bouppteckningen innehålla?

- Uppgifter om den avlidne; namn, personnummer, dödsdag, civilstånd, adress, folkbokföringsort och medborgarskap om det är annat än svenskt.

- Uppgifter om dödsbodelägare/efterarvingar; namn, personnummer, släktskap till den avlidne samt information om närvaro/kallelse/fullmakt.

- Övriga upplysningar; om det finns information eller dokument som påverkar bouppteckningen skall det antecknas och sedan eventuellt bifogas till bouppteckningen. Det kan vara testamente, äktenskapsförord eller bouppteckning efter tidigare avliden make/maka. Här antecknas även de försäkringar som ska tas upp ”inom linjen” för bouppteckningen. Det är försäkringar med förmånstagarförordnande.

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Här tas även begravningskostnader och bouppteckningskostnader upp.

Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makens egendom tas upp i bouppteckningen, såsom ovan.

- Förrättningsdag

- Förrättningsmän/bouppgivare: på sista sidan ska bouppgivaren samt två förrättningsmän skriva under med underskrift och namnförtydligande.

Skriv Bouppteckning
Gå tillbaka