Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Vad ska bouppteckningen innehålla?

- Uppgifter om den avlidne; dödsdag, namn, personnummer, medborgarskap om annat än svenskt, adress, folkbokföringsort, civil status d v s om den avlidne var gift, ensamstående, skild eller änka/änkling. Sambo är ingen civil status men sambons uppgifter ska antecknas i bouppteckningen.

- Uppgifter om dödsbodelägare/efterarvingar; namn, personnummer, adress, anknytning till den avlidne, d v s t ex släktskap eller om och i så fall hur de finns omnämnda i ett ev testamente samt information om närvaro/kallelse/fullmakt. 

- Om den avlidne var änka/änkling ska den tidigare avlidne makens/makans bouppteckning antecknas och skickas med.

- Övriga upplysningar; om det finns information eller dokument som påverkar bouppteckningen skall det antecknas och sedan eventuellt bifogas till bouppteckningen. Det kan vara testamente, äktenskapsförord eller bouppteckning. Här antecknas även de försäkringar som ska tas upp ”inom linjen” för bouppteckningen. Det är försäkringar med förmånstagarförordnande.

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Dessa ska som huvudregel tas upp till marknadsvärdet, ett undantag är fastigheter som får tas upp till fjolårets taxeringsvärde. Här tas även begravningskostnader och bouppteckningskostnader upp.

Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makens egendom tas upp i bouppteckningen, såsom ovan.

- Förrättningsdag

- Förrättningsmän/bouppgivare: på sista sidan ska bouppgivaren samt två förrättningsmän skriva under med underskrift och namnförtydligande. Uppgifter om bouppgivare, d v s namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post ska också anges.

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka