Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Allt om bodelningsavtal

Bodelning innebär att makar eller sambor delar upp de saker de äger, och ett bodelningsavtal visar vad och hur dessa ska delas upp. Vid en skilsmässa räknas värdet av makarnas tillgångar samman och delas på hälften. Enskild egendom ska dock inte räknas in i bodelningen. Har makarna endast enskild egendom görs ingen bodelning. Undantag från detta görs om någon av makarna vill ta över bostad eller bohag från den andra parten. Bodelning görs vid skilsmässa, separation eller dödsfall, men kan också göras under pågående äktenskap.

Vad innebär ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal skriver ni vid en separation och avtalet innebär att ni rent juridiskt sätter punkt för er ekonomiska förbindelse. I korthet kan man säga att det är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet ni delar upp egendomen mellan er. Bodelningsavtalet är ett bevis för att bodelningen är klar.

 

Registrera bodelningsavtal

Man ska skilja på själva bodelningen och bodelningsavtalet, det vill säga det avtal som visar hur bodelningen ska göras. Om ni gör en bodelning för att ni skiljer er ska det inte anmälas till Skatteverket men själva avtalet kan ni registrera om ni vill.

Det går att göra en bodelning under äktenskapet. I det fallet måste ni först anmäla det till Skatteverket. Anmälan måste nämligen registreras av Skatteverket för att bli giltig. Först därefter kan ni göra en bodelning under äktenskapet. Om ni vill kan ni också registrera själva bodelningsavtalet. Mer information om registrering finner du på Skatteverkets hemsida.

Läs mer om bodelningsavtal

Läs mer om skilsmässa

 

Vad ingår i ett bodelningsavtal

Det är viktigt att tänka igenom saker som vem som ska ha bilen, båten, katten och inte minst bostaden. Om en av er ska ta över bostaden som är belånad är det viktigt att först höra med er bank om makan/maken som vill bo kvar verkligen har råd att ta över lånen. 

Ett bodelningsavtal ska alltid upprättas i samband med en skilsmässa och det ska upprättas i två likadana exemplar – de två som separerar ska ha varsitt exemplar. 

När ni båda har undertecknat bodelningsavtalet är det juridiskt bindande.

Tänk på detta vid bodelning:

• innan ni tar nya bolån vill banken se bodelningsavtalet.
• köper du en ny bostadsrätt vill ofta bostadsrättsföreningen se det färdiga bodelningsavtalet.
• köper du en ny villa eller mark vill lantmäteriet se det färdiga bodelningsavtalet.

Vad händer utan ett bodelningsavtal?

Om ni inte upprättar ett bodelningsavtal har ni rätt att kräva bodelning flera år efter skilsmässan. När ni har skrivit på bodelningsavtalet kan ingen av er kräva några ägodelar av den andra.

 

Hur går man tillväga vid skilsmässa?

Först behöver man skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. När tingsrätten fattar ett slutligt beslut om er skilsmässa innebär det att ni inte längre är gifta eller registrerade partners. 

Läs vår checklista vid skilsmässa här

 

Varför ska man skriva bodelningsavtal?

Det finns flera risker med att inte upprätta ett bodelningsavtal. Rätten att kräva bodelning kvarstår lång tid efter skilsmässan och att dela upp era tillhörigheter långt i efterhand kan vara komplicerat. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Läs mer om avtal vid skilsmässa

 

Så här gör ni bodelningen när ni ska skiljas  

  1. Du listar allt du äger så som en bil, aktier, sparkonto och värdet. Kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde behöver inte listas. De är dina. 

  2. Din partner listar allt den äger med samma villkor som du. Dyrbara hobbyartiklar ingår i bodelningen.

  3. Ni drar av era skulder.

  4. Enskild egendom ska inte tas med. 

  5. Lägg samman summorna och delar beloppet lika och delar på överskottet, inte på eventuella skulder och lån. 

  6. Ni bestämmer vem som ska få vad. Om en av er har egendom till ett högre värde, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden.

 

 

Bodelningsavtal vid separation för sambor

Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad många inte tänker på är att det är viktigt även när sambor ska separera. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån efter er separation.

Det är endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd mm) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans som tas upp i ett bodelningsavtal. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte. Tänk på att skriva bodelningsavtal i nära anslutning till separationen, det finns möjlighet att kräva bodelning i upp till ett år efter att du och din sambo har separerat och flyttat isär.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online för sambor

 

 

Bodelningsavtal vid skilsmässa

Bodelning betyder att makarna efter en skilsmässa delar upp sin egendom mellan sig. Ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Tänk på att skriva bodelningsavtal i nära anslutning till skilsmässa eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år efter skilsmässan.

Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåva ska tas upp i ett bodelningsavtal.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online för gifta

 

Bodelning vid dödsfall och arv

När en make eller maka går bort måste en bodelning göras före bouppteckning och arvsskifte görs. Bodelningen gör man för att få fram vilken egendom som är den avlidnes kvarlåtenskap - som ska delas mellan arvtagarna i dödsboet - och vad som tillhör den efterlevande makan eller maken.  

Sedan görs en bouppteckningen som är till för att det ska framgå vad den avlidne ägde och vilka skulder han eller hon hade. 

 

Finns det någon mall för bodelning?

Mallar som finns på internet är bara exempel på hur ett bodelningsavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

När du skriver ditt bodelningsavtal hos oss online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Bodelningsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett avtal som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online för gifta

 

Hur fungerar sambolagen vid en bodelning?

I en bodelning mellan sambor ska så kallad samboegendom tas upp och värdet av den ska delas lika mellan samborna. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk under tiden man varit tillsammans. Saker som införskaffats innan samborna flyttade ihop samt fritidshus, bilar och annat utanför det gemensamma hemmet ska däremot inte tas upp och bodelas.

Läs mer om sambolagen

Läs mer om samboavtal

 

Bodelningsavtal utan jurist - hur gör du?

Du svarar på ett antal frågor kring din situation, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post.

Tips: Du kan testa vår tjänst för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalningen sker i sista steget.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online

 

Hur värderar man tillgångarna i en bodelning vid skilsmässa?

Det finns olika sätt att värdera makars tillgångar men det lämpligaste och vanligaste är att värdera utifrån egendomens marknadsvärde, det vill säga vad egendomen skulle kosta om man köpte den i det skick den är. Ibland kan dock vissa saker ha ett högre affektionsvärde eller bruksvärde än marknadsvärde. Observera att det är makarna själva som väljer vilken värderingsmetod som ska användas. Man bör välja samma metod för alla tillgångar.

Läs mer om att dela upp tillgångar vid skilsmässa

 

Hur värderar man tillgångarna i en bodelning mellan sambor?

När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen utgår man ifrån vilken samboegendom och vilka skulder som existerade den dag då samboförhållandet upphörde. Värderingen av egendomen ska däremot göras så nära genomförandet av bodelningen som möjligt.

Värderingen av egendomen ska enligt huvudregeln ske till marknadsvärdet, det vill säga vad ni skulle kunna få för egendomen om ni lade ut den till försäljning. Om det finns en oskattad vinst i egendomen ska den räknas av från värdet. Detsamma gäller de försäljningskostnader som normalt uppstår i samband med en bostadsförsäljning.

Bra att veta om separation mellan sambor

 

Information om registrering av bodelningsavtal

Information om registrering av bodelningsavtal hittar du på Skatteverkets hemsida.

 

Hur lång tid efter skilsmässan kan man göra bodelning?

Möjlighet att begära att bodelning kan inte fråntas någon av makarna. En make kan därför begära bodelning långt efter en skilsmässa, för att undvika att få krav från den andra i efterhand är det därför viktigt att få bodelningsavtalet gjort. Väntar man alltför länge kan dock makens väntan ses som en eftergift och man förlorar då rätten att kräva bodelning. I praxis har 24 år ansetts vara en för lång tid.

Läs mer om bodelning efter skilsmässa

Kan en sambo begära att bodelning ska göras en längre tid efter separationen?

Möjlighet att begära bodelning för sambor kvarstår upp till ett år efter att du och din sambo separerat och flyttat isär.

Läs mer om bodelning vid separation

 

Kan en sambo överta hyreskontraktet om den andre avlider?

Det finns möjlighet för en sambo att överta den andre sambons hyresrätt.

När ett samboförhållande upphör för att någon av samborna avlider ska det, om den efterlevande sambon begär det, göras en bodelning. Om hyresrätten införskaffats för gemensamt bruk kan den efterlevande sambon få rätt att överta den. Men om hyresrätten inte införskaffades för att användas gemensamt ska den inte ingå i bodelningen. Det är dock vanligt att hyresvärden godkänner den efterlevande sambon som hyresgäst, men det skiljer sig mellan hyresvärdar. Det finns också en möjlighet för den efterlevande sambon att få bo kvar, om domstolen anser detta vara skäligt.

Det finns ingen lagstadgad arvsrätt mellan sambor. För att ärva sin sambo krävs det att man har skrivit ett testamente.

Läs mer om testamente

Läs mer om arvskifte

 

Kan man välja att dela enskild egendom i bodelningen?

Ja, det går bra om egendomen är enskild via äktenskapsförord och så länge makarna är överens. Om egendomen är enskild via gåvobrev eller testamente går det dock som huvudregel inte.

Läs mer om enskild egendom

Läs mer om gåvobrev

Läs mer om testamente

 

Kan sambor själva bestämma hur stor kompensationen ska vara i en bodelning?

Sambolagens regler om bodelning är dispositiva och går att avtala bort. Samborna kan därför komma överens om att ingen eller en annan kompensation ska utgå mellan dem än den lagen föreskriver. Om en sambo ger bort mycket av det han eller hon har rätt till enligt lag och det är till nackdel för andra som han är skyldig pengar kan dock bodelningen komma att återgå.

Läs mer om samboavtal

 

Måste den ena maken betala den andra vid en bodelning? (skifteslikvid)

Det som ska överföras från den ena parten till den andra efter en bodelning kallas skifteslikvid. Den make med som har minst tillgångar kan alltid kräva att få mellanskillnaden av den andra maken. Man kan även avstå från skifteslikvid om man vill det. Det kanske händer att man vill att en av parterna ska kunna bo kvar i huset och därför avstår från skifteslikvid. 

 

Måste man bodela om man har äktenskapsförord?

Om allt man har är enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor vid gåva eller i testamente krävs ingen bodelning. Men det krävs då att allt är enskild egendom, annars ska bodelning göras. Vissa banker kräver dock att man kan uppvisa ett bodelningsavtal, för att de ska bevilja nya bolån efter skilsmässa, även om det finns äktenskapsförord som stadgar att allt ska vara enskild egendom.

Läs mer om äktenskapsförord

 

Måste man göra bodelning som sambo?

Nej, det finns inget lagkrav på att sambor måste bodela. Däremot ska det göras om en av samborna begär bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upplöstes. För att undvika problem i framtiden är det bra att bodela så snart som möjligt efter det att man flyttat isär.

Läs mer om varför det är viktigt för sambor att ha bodelningsavtal

 

Måste man göra en bodelning efter skilsmässa?

Ja, par som skiljer sig måste göra en bodelning. Det finns ingen bortre tidsgräns, men det är bra att göra bodelningen i så nära anslutning som möjligt till när man ansökt om skilsmässa eftersom värderingen av ens tillgångar görs utifrån den dag man lämnade in ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Dröjer bodelningen kan det bli svårt att värdera tillgångar och även att få nya bolån hos banken.

Detta bör du tänka på vid skilsmässa

 

Måste man göra en bodelning som gifta?

Som huvudregel bör man alltid se till att göra en bodelning, annars finns risk för att ena maken eller makan flera år senare kräver en bodelning. Rätten att begära bodelning kvarstår i flera år efter en skilsmässa.

Om man bara har enskild egendom och ingen vill ta över en bostad från den andra behöver man inte göra en bodelning. Om man däremot har saker som ska delas och bestämmer sig för att inte dela på något ska man ändå göra ett bodelningsavtal där man talar om detta. Annars kan, som ovan nämnts, ena maken eller makan flera år senare komma och kräva en bodelning.

Läs mer om bodelning under pågående äktenskap

 

Bodelningsavtal till banken för nya lån?

Många banker kräver att man har upprättat ett bodelningsavtal för att man ska få nya bolån efter separationen.

 

Måste man skriva ett bodelningsavtal vid skilsmässa?

Ett skriftligt bodelningsavtal måste göras vid en bodelning för att bodelningen ska vara giltig, men det finns inget krav på att bodelningsavtalet ska registreras. Det är dock möjligt att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket (äktenskapsregistret) om man vill.

Om parterna struntar i att genomföra en formell bodelning kvarstår rätten att begära bodelning lång tid framöver. Det innebär att om någon av parterna skulle vilja bodela vid ett senare tillfälle är det möjligt att kräva det trots att flera år kan ha passerat efter skilsmässan. Därför är det viktigt att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online

 

Måste man ta med alla småsaker i bodelningsavtalet?

Nej det måste man inte. Det räcker med att ange att man gjort upp i godo vad gäller mindre saker.

 

När blir ett bodelningsavtal giltigt?

Om bodelning görs under pågående äktenskap ska bodelningen anmälas till Skatteverket för att vara giltig. Själva bodelningsavtalet behöver dock inte registreras utan blir giltigt vid makarnas underskrift. Det kan dock vara bra att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket av andra skäl, så att till exempel borgenärer får information om att bodelningen har gjorts. Görs bodelningen i samband med skilsmässa blir bodelningsavtalet giltigt vid makarnas underskrift och är möjligt att registrera hos Skatteverket om man vill. Bodelningen behöver inte anmälas till skatteverket innan den görs.

 

Behöver bodelningsavtalet registreras?

Görs bodelningen i samband med skilsmässa blir bodelningsavtalet giltigt i och med undertecknandet. Görs bodelning under äktenskapet (utan skilsmässa) måste en anmälan om bodelning under äktenskap göras till Skatteverket för att bodelningsavtalet ska bli giltigt.

 

Behövs det en äkthetsstämpel för att bodelningsavtalet ska vara giltigt?

Nej, det krävs ingen äkthetsstämpel för giltighet. Båda makarna måste dock underteckna bodelningsavtalet.

 

Behöver ett bodelningsavtal bevittnas?

Bodelningsavtalet behöver inte bevittnas. Det blir giltigt när båda parterna har undertecknat bodelningsavtalet.

 

När kan man bodela som sambo?

Som huvudregel gäller att bodelning kan göras så snart samboförhållandet har upphört och upp till ett år efter denna tidpunkt. Ett samboförhållande anses i regel upphöra först när parterna flyttat isär. Om det har gått mer än ett år sedan parterna flyttade isär går det inte längre att begära bodelning.

Många måste dock bodela innan de faktiskt flyttat isär av den anledningen att banken i regel kräver att ett bodelningsavtal visas upp för att de ska bevilja nya bolån. Utan ett nytt bolån är det många gånger svårt att ordna en ny bostad. Om ni behöver bodela innan ni faktiskt flyttat isär är det viktigt att ni undertecknar och daterar bodelningsavtalet på nytt, ytterligare en gång, efter utflyttningen.

Läs mer om bodelningsavtal vid separation för sambor

 

När ska en bodelning mellan gifta göras?

En bodelning ska göras när ett äktenskap har upphört, alltså när två makar skiljer sig eller om en av makarna dör. En bodelning kan man göra efter att ansökan om skilsmässa har registrerats hos tingsrätten. Om makarna är överens kan man också göra en bodelning utan att man ska skilja sig. Ifall man vill att egendom som omfattas av en bodelning under pågående äktenskap ska bli makarnas enskilda, så måste man komplettera bodelningsavtalet med ett äktenskapsförord.

Läs mer om äktenskapsförord

Läs mer om bodelning under pågående äktenskap

 

När är det bra att göra en bodelning inom äktenskapet?

Det kan finnas flera skäl och fördelar med att göra en bodelning inom äktenskapet. En anledning kan vara att ni av rättviseskäl vill överföra egendom mellan er. Om ni ska överföra ägandet av en bostad samtidigt som lånen ska övergå kan man genom en bodelning inom äktenskapet undvika kapitalvinstskatt och stämpelskatt.

Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning. Ni kan om ni vill frångå hälftendelningsprincipen när ni för över egendom mellan varandra. Ni kan också komma överens om att ta med enskild egendom som annars inte ska ingå i bodelningen.

Läs mer om bodelning under pågående äktenskap

Läs mer om vad som händer med ditt företag vid skilsmässa

 

När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap och när är det lämpligt att använda sig av gåvobrev?

Om två makar vill överlåta egendom eller del av egendom till den andra maken, såsom en del av ett hus kan överlåtelsen ske genom bodelning under pågående äktenskap eller genom gåva. Generellt sett är förfarandet enklare om det görs genom upprättandet av ett gåvobrev. Är det så att det finns lån som också ska övertas överstigande 85 % av tidigare års taxeringsvärde kan dock stämpelskatt utgå, varför det är bättre att göra en bodelning under pågående äktenskap. Stämpelskattesatsen för fysiska personer är 1,5 % av köpeskillingen.

Vill parterna överlåta fler tillgångar än en eller dela upp lån eller på annat sätt omfördela äganderätt och ekonomi kan det vara lämpligt att upprätta ett bodelningsavtal. Är det bara fråga om en tillgång kan det alltså vara lämpligt och enklare med ett gåvobrev.

Läs mer om bodelning under pågående äktenskap

Läs mer om gåvobrev

 

Ska en bodelning mellan sambor registreras hos Skatteverket?

Nej, en bodelning mellan sambor kan inte registreras hos Skatteverket.

 

Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?

Var och en av makarna ska svara för sina egna skulder. Den ena maken blir inte ansvarig för den andras skulder. Båda får behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop, alltså dras värdet av skulden av från värdet av tillgångarna. 

Läs med om skulder och skilsmässa

Läs mer om giftorättsgods

 

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

I en bodelning mellan sambor ingår endast samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll vem som står på kontraktet eller vem som betalat mest. Båda parter har rätt till halva värdet av samboegendomen i samband med bodelningen vid en separation.

Läs mer om samboavtal

 

Vad innebär enskild egendom i en bodelning?

Enskild egendom är egendom som ena maken får behålla vid en eventuell skilsmässa utan att behöva dela den med sin make/maka. Egendom kan bli enskild genom föreskrifter i testamente, gåvobrev eller genom ett äktenskapsförord. Om makarna inte kommer överens om annat ska sådan enskild egendom inte ingå i bodelningen. All övrig egendom, som inte är enskild, är giftorättsgods som efter avdrag för skulder ska delas lika mellan makarna vid en bodelning.

Läs mer om enskild egendom

Läs mer om giftorättsgods

 

Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?

För sambor som separerar så gäller det att uppskovet stannar i bostaden (om man inte väljer att realisera det förstås). Detta betyder att den sambon som bor kvar och därmed tar över bostaden även tar över uppskovet. Sambon som blir utköpt bör därför i regel kompensera den sambo som bor kvar med uppskovsbeloppet. Detta på samma sätt som att man kompenserar för framtida reavinstskatt.

Läs mer om uppskov i bodelning

 

Vad ska delas vid en bodelning mellan gifta?

I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är så kallad enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen.

Saker som köpts in av makarna, ärvts eller förvärvats på annat efter det att ansökan har gjorts ska inte tas med i bodelningen. Makarna kan dock komma överens om att även dessa tillgångar ska ingå i bodelningen. Personliga saker som kläder och presenter som inte är alltför dyrbara, delas normalt inte i bodelningen. Det går också bra att dela upp sakerna utan att den ena behöver ersätta den andra för mellanskillnaden (skifteslikvid) om man kommer överens om detta.

Läs mer om giftorättsgods

 

Vad ska tas upp i bodelningen när man separerar från sambo?

Det är endast samboegendom och skulder som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas permanentbostad och bohag (möbler och husgeråd) som köpts för att användas gemensamt under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas alltså inte. Inte heller fritidshus, bilar och pengar på parternas sparkonton är samboegendom. När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå utgår man från vilken samboegendom och vilka skulder kopplade till den som existerade den dag då samboförhållandet upphörde.

Bra att veta om separation mellan sambor

 

Vad är ett bodelningsavtal och när behövs detta avtal?

Ett bodelningsavtal är ett skriftligt underlag som visar på vem som behåller vad i samband med en separation. Ska en av parterna överta den gemensamma bostaden behöver bostaden bodelas och skiftas. Bodelningsavtalet visar på vad parterna kommit överens om och utgör även underlag till banken för att lägga om lån eller uppta nya. Bodelningsavtalet blir även själva överlåtelsehandlingen som skickas till Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen.

Läs mer om varför det är viktigt att ha ett bodelningsavtal

 

Varför inte använda mallar vid bodelningsavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur bodelningsavtal kan skrivas. Du kan inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Genom vårt webbverktyg besvarar du frågor, tar ställning till olika villkor och fyller själv i vilka alternativ som du ska ha med i ditt bodelningsavtal. Bodelningsavtalet skapas utifrån dina förhållanden och du får ett bodelningsavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online

 

Vem får vad i en bodelning vid skilsmässa?

Båda makarna har rätt att i första hand få behålla sina egna ägodelar. De ägodelar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller gåva ska ta upp i bodelningen. Visar det sig sedan att ena maken har egendom till ett högre värde än den andra maken, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

Läs mer om vem som får vad vid en skilsmässa

 

Vem har rätt att få vad i en bodelning när man är sambo?

Som huvudregel behåller vardera sambo sin egendom vid bodelningen. Den som har egendom till högst värde bestämmer vad som ska utges till den andra. Istället för att ge viss egendom som kompensation till den andra parten kan motsvarande värde utges i pengar.

Den sambon som bäst behöver bostaden har dock rätt att få denna på sin lott. Detta förutsätter att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Bra att vet om separation för sambor

 

Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?

Finns inget äktenskapsförord kommer värdet på all egendom makarna äger hälftendelas vid en bodelning oavsett om någon av makarna har köpt det innan äktenskapet. Vissa undantag finns för personliga ägodelar som kläder eller annat. Har de personliga ägodelarna ett högt värde, t.ex. en päls eller en dyr golfutrustning, ska dessa tas med i bodelningen.

Läs mer om bodelning vid skilsmässa

 

Är bodelningsavtal bindande?

Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makarna och kan inte ensidigt ändras av ena maken eller makan. Med andra ord bodelningsavtalet är bindande så länge det inte finns någon särskild grund för att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Kommer man inte överens om bodelningen kan man få en bodelningsförrättare förordnad av domstol, som hjälper till med bodelningen.

 

Hur gör man bodelningsavtal?

Hos oss kan ni utforma bodelsningsavtal enkelt och juridiskt korrekt.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online - för dig som gift

Läs mer om att skriva bodelningsavtal onlne- för dig som sambo

 

Hur länge gäller bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal kan inte ensidigt ändras av endera make och gäller därför så länge som det inte finns någon särskild grund till att ogiltigförklara det.

 

Hur ser ett bodelningsavtal ut?

Ditt bodelningsavtal skapar du online genom att svara på ett antal frågor, samma frågor som en jurist skulle ställa till dig vid ett möte. Bodelningsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förutsättningar och du får ett avtal som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar. Tjänsten kostar 1 795 kr hos oss, och då kan du även kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online - för dig som gift

Läs mer om att skriva bodelningsavtal onlne- för dig som sambo

 

Vad kostar bodelningsavtal?

Ditt bodelningsavtal skapar du online genom att svara på ett antal frågor, samma frågor som en jurist skulle ställa till dig vid ett möte. Bodelningsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förutsättningar och du får ett avtal som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar. Tjänsten kostar 1 795 kr hos oss, och då kan du även kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online - för dig som gift

Läs mer om att skriva bodelningsavtal onlne- för dig som sambo

 

Bodelningsavtal gratis?

Det finns gratis mallar på internet, men de är bara exempel på hur ett bodelningsavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

När du skriver ditt bodelningsavtal hos oss online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Bodelningsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett avtal som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online - för dig som gift

Läs mer om att skriva bodelningsavtal onlne- för dig som sambo

 

Bodelningsavtal online?

Mallar som finns på internet är bara exempel på hur ett bodelningsavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

När du skriver ditt bodelningsavtal hos oss online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Bodelningsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett avtal som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online - för dig som gift

Läs mer om att skriva bodelningsavtal onlne- för dig som sambo

 

Bodelningsavtal kostnad?

Tjänsten kostar 1 795 kr hos oss, och då kan du även kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.  Ditt bodelningsavtal skapar du online genom att svara på ett antal frågor, samma frågor som en jurist skulle ställa till dig vid ett möte. Bodelningsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förutsättningar och du får ett avtal som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.

Läs mer om att skriva bodelningsavtal online - för dig som gift

Läs mer om att skriva bodelningsavtal onlne- för dig som sambo

 

Vad ingår i ett bodelningsavtal?

Vad som ingår i ett bodelningsavtal skiljer sig åt beroende på om man är gift eller sambo.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i bodelningsavtalet

 

Vad kan hända om man inte skriver bodelningsavtal?

Bodelning vid skilsmässa är viktigt och ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar lång tid i efterhand.

 

Skriv bodelningsavtal

Här kan enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal för gifta eller för sambor online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Bodelningsavtal

Här klargör vår jurist Kristin Liljegren varför bodelningsavtal är viktigt att skriva vid både skilsmässa och separation mellan sambor.

Läs alla våra artiklar om bodelningsavtal