När kan man kräva skadestånd om någon bryter mot avtalet?

Köplagen innehåller bestämmelser om köpares respektive säljares rätt till skadestånd. Om parterna inte väljer att avtala om något annat blir köplagens bestämmelser tillämpliga. Det kan i vissa situationer vara svårt att få skadestånd enligt köplagens bestämmelser. Parterna kan själva bestämma hur de vill reglera skadeståndsfrågor i sitt avtal. Det är vanligt att köpeavtal innehåller villkor om vite, som är ett förutbestämt skadeståndsbelopp. I avtalet kan parterna reglera bl.a. hur stort vitet ska vara och under vilka förutsättningar part som bryter mot avtalets villkor ska bli skyldig att ge ut vite till motparten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka