Par som ska skriva framtidsfullmakt

Allt om framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt? När behövs den? Och vad kan konsekvenserna bli utan? Här hittar du information om allt du behöver veta om framtidsfullmakt!

Vad är en framtidsfullmakt?

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du trygga dig och din ekonomi, och underlätta för dina anhöriga. Framtidsfullmakten är ett dokument som gör att du själv kan välja vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare som utses av tingsrätten.

Läs mer om fördelarna med att skriva en framtidsfullmakt

 

När behövs en framtidsfullmakt?

Det är när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd som fullmakten behövs. Framtidsfullmakten kan avse personliga och ekonomiska angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård.

 

 

Flera personer kan sköta olika delar

Du har möjlighet att utse en enskild person som sköter allting, flera personer som har samma behörighet eller flera personer som har olika behörigheter. Du kan välja en person som sköter det ekonomiska och en annan som har hand om personliga saker. En framtidsfullmakt kan alltså gälla för två eller flera personer.

 

Ett alternativ till god man

Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare som utses av tingsrätten. Gode män och förvaltare måste redovisa till överförmyndarnämnden en gång per år och överförmyndarnämndens samtycke krävs vid de flesta åtgärder, exempelvis om ett större uttag från ett bankkonto ska göras. Med en framtidsfullmakt behöver du inte gå via domstol eller överförmyndarnämnden utan du låter istället den som du ger fullmakten själv fatta de beslut som han eller hon anser vara bäst för dig. En framtidsfullmakt och en god man är alltså två sätt att få hjälp med olika angelägenheter.

Läs mer om framtidsfullmakt som alternativ till god man

 

Vid vilken tidpunkt börjar framtidsfullmakten gälla?

Framtidsfullmakten börjar gälla först den dagen du eventuellt har blivit dement, hamnat i koma, eller blivit allvarligt sjuk – någon omständighet som innebär att du behöver hjälp med sådant som du tidigare har hanterat själv. Den träder alltså i kraft och aktiveras först när du är oförmögen att själva sköta de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar. 

 

Vem bestämmer när framtidsfullmakten börjar gälla?

Du kan själv bestämma om det är fullmaktshavaren eller tingsrätten som ska avgöra när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Om du blir frisk så upphör fullmakten att gälla, och du kan även dra tillbaka den om du fortfarande är vid dina sinnens fulla bruk. Fullmakten fortsätter dock att gälla även om du går bort - om du inte angett något annat.

Läs mer om testamente kopplat till framtidsfullmakt

 

En framtidsfullmakt kan exempelvis användas för att:

• Betala räkningar
• Betala hyra
• Avsluta abonnemang
• Köpa eller sälja aktier
• Göra uttag från konton
• Sälja en bostad

Du kan även ange vad som inte får göras, t.ex. att fullmaktshavaren inte får ge en gåva (ge bort något du äger eller köpa en gåva för dina pengar). Den får heller inte omfatta angelägenheter rörande din hälso- och sjukvård.

 

Försäljning av bostad

Bra att veta är att du kan bestämma att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av bostad. Som det varit tidigare har det krävts en god man för att kunna sälja en bostad om exempelvis den ena maken blivit sjuk och behövt flytta till ett äldreboende. Om en framtidsfullmakt som omfattar fastighetsförsäljning finns skriven kan man istället sköta det inom familjen.

Läs mer om framtidsfullmakt vid försäljning av bostad

 

 

När behövs en framtidsfullmakt? Juristen förklarar

Här förklarar vår jurist Helena Koos när en framtidsfullmakt behövs och vad konsekvensen kan bli utan.

Behövs en framtidsfullmakt om jag är gift?

Utan framtidsfullmakt finns möjlighet att sköta vardagliga uppgifter som att betala räkningar eller handla vissa saker. Men en framtidsfullmakt behövs vid exempelvis bostadsförsäljning, eller för att köpa eller sälja aktier.

 

Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa så kallade formkrav. Kraven för att få skriva en framtidsfullmakt är att du är över 18 år och fullt kapabel att i dagsläget ta hand om dina angelägenheter.

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla.

 

Därför är framtidsfullmakt viktigt för dig som företagare

Vad händer om du som egenföretagare blir allvarligt sjuk eller dement och inte kan fortsätta sköta bolaget? Du som ägare kan många gånger vara den enda som kan fatta större beslut för företaget och som har det övergripande ansvaret över verksamheten. Som ägare kan du lösa situationen genom att själv skriva en framtidsfullmakt och utse den du vill ska driva bolaget och ta större beslut om du inte är kapabel att göra det.

Med framtidsfullmakten har du full kontroll att bestämma vem du vill utse och underlätta för både anhöriga och kompanjoner. Du kan med andra ord se till att företaget drivs enligt dina önskemål av en person du litar på och som verkar för bolagets bästa.

Lär mer: Vem ska driva bolaget om du blir sjuk eller dement?

 

Varför är det bra att ha en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du se till att någon du litar på sköter dina affärer eller andra angelägenheter om du själv är oförmögen att göra det. En framtidsfullmakt behöver man alltså för att vissa angelägenheter ska kunna fortsätta skötas om man själv inte klarar det.

 

Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

Den som fyllt 15 år och förstår vad det innebär att bevittna och inte är nära släkt med fullmaktsgivaren. Fullmaktshavare,  får inte bevittna fullmakten.

 

Vem kan vara fullmaktshavare?

Vem som helst kan vara fullmaktshavare. Det enda kravet är att det är en fysisk person.

 

Vem ska ha originalet av framtidsfullmakten?

Utgå ifrån att fullmaktshavaren måste kunna få ta i framtidsfullmakten vid den händelse att fullmaktsgivaren är förhindrad att själv ta fram den. Allra enklast är därför att denne förvarar fullmakten hos sig. Framtidsfullmakten kan även upprättas i två exemplar, varav fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren tar hand om varsitt exemplar. Kopia av framtidsfullmakt godtas inte, utan man måste visa upp ett original.

Läs mer: Framtidsfullmakt, testamente och förvaring

 

Vem kan utfärda en framtidsfullmakt?

Den som är 18 år och har förmågan att hantera sina egna angelägenheter kan utfärda en framtidsfullmakt.

 

Hur återkallar man en framtidsfullmakt?

Den upphör att gälla om fullmaktsgivaren åter blir förmögen att sköta de angelägenheter som omfattas av framtidsfullmakten. En granskare (utsedd av fullmaktsgivaren) kan också återkalla den.

 

När gäller en framtidsfullmakt?

Den träder i kraft när fullmaktsgivaren inte har förmåga att sköta sina angelägenheter. Därefter gäller den fram till dess fullmaktsgivaren återfår förmågan att själv hantera det som anges i fullmakten. En framtidsfullmakt fortsätter, enligt huvudregeln, att gälla även efter fullmaktsgivarens dödsfall.

 

Vad innebär en framtidsfullmakt?

Att fullmaktsgivaren ger någon (fullmaktshavaren) rätt att agera i sitt ställe om han/hon skulle bli oförmögen (t.ex. vid sjukdom) att själv utföra vissa angelägenheter. I avtalet regleras vad fullmaktshavaren får rätt att göra.

 

Vem behöver framtidsfullmakt?

Den som vill vara säker på att vissa angelägenheter kan fortsätta att skötas om man t.ex. blir allvarligt sjuk, behöver en framtidsfullmakt.

 

Kan man använda framtidsfullmakt på apoteket eller banken?

Fullmaktsgivaren bör kontrollera vad som gäller för dennes apoteks- och bankärenden. En del apotek och banker godtar nämligen inte framtidsfullmakter, utan vill att man använder deras egna fullmakter.

 

Framtidsfullmakt kontra god man

En god man utses av överförmyndarnämnden i den kommun där man är bosatt och avsikten är att man ska få hjälp och stöd med mer praktiska göromål. I en framtidsfullmakt bestämmer man själv vem som ska sköta vissa särskilda angelägenheter med tanke på eventuella framtida behov. En god man är inte ”istället" för en framtidsfullmakt.

Läs mer om framtidsfullmakt och god man

 

Hur funkar en framtidsfullmakt?

Fullmaktsgivaren skriver en fullmakt som ger ett ombud - fullmaktshavaren - rätt att hantera vissa angelägenheter om fullmaktsgivaren själv inte är klarar att hantera dem t.ex. vid sjukdom. Fullmaktshavaren visar upp fullmakten vid exempelvis kontakt med bank, och kan då utföra ärenden åt fullmaktsgivaren.

 

Hur ska man skriva en framtidsfullmakt?

Den ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka andra villkor som eventuellt ska gälla.

 

Vem kan skriva en framtidsfullmakt?

Alla som är 18 år och vid fullmaktsskrivningens tidpunkt är fullt kapabel att sköta sina egna angelägenheter.

 

Vem behöver en framtidsfullmakt?

Den som vill säkra att vissa specificerade angelägenheter fortsätter skötas även om denne blir sjuk och inte klarar av det själv.

 

Vem skriver framtidsfullmakten?

Fullmaktsgivaren kan själv göra det. Vill man vara säker på att den blir juridiskt korrekt, kan man även använda sig av Lexlys webbaserade verktyg.

Läs mer om att skriva framtidsfullmakt online

 

Kan man skriva en framtidsfullmakt med två eller flera fullmaktshavare?

Ja, du kan utse flera personer i fullmakten. Tänk på att det är viktigt att skriva in vad respektive fullmaktshavare har rätt att göra och om de ska agera enskilt eller två i förening. Du kan även utse ersättare för dessa i fullmakten.

 

Kan man få hjälp med att skriva framtidsfullmakt?

Ja, här hos oss kan du skapa en juridiskt korrekt framtidsfullmakt med hjälp av vårt webbaserade verktyg. Du svarar på några frågor, samma som en jurist skulle ställa till dig. När det är gjort, genereras en framtidsfullmakt, färdig för underskrift och bevittning.

Läs mer om att skriva framtidsfullmakt online

 

Kan någon deklarera åt mig med hjälp av en framtidsfullmakt?

Ja, och det går till på följande sätt: Skickas deklarationen in till Skatteverket på papper, ska du skriva under deklarationen och bifoga en kopia på framtidsfullmakten. Deklarerar du digitalt måste du först se till att bli deklarationsombud för fullmaktsgivaren. Det görs antingen via Skatteverkets blankett SKV 4809, eller så skickar du ett brev som innehåller nödvändiga uppgifter och som är undertecknat och bevittnat på samma sätt som blanketten.

 

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt görs i skriftligt format och två personer ska bevittna fullmaktsgivarens undertecknande. I framtidsfullmakten ska det stå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vad de får fullmakt att göra enligt fullmakten (fullmaktens omfattning), om de ska få arvode och eventuella andra villkor. Det är viktigt att fullmakten uppfyller alla formkrav, i annat fall kan den förklaras ogiltig.

 

Vilka för- och nackdelar finns det med en framtidsfullmakt?

Den stora fördelen är att fullmaktsgivaren får ett ökat självbestämmande och kan se till att kontrollera framtida angelägenheter. Några direkta nackdelar är svåra att finna. Ett problem med framtidsfullmakt kan var om man väljer sin make eller maka som fullmaktshavare, men risken finns då att ni båda kanske får åldersrelaterade problem samtidigt som gör att ni båda får problem med att sköta era angelägenheter. Därför kan det vara bra att välja fullmaktshavare som är något yngre.

Behöver äkta makar skriva en framtidsfullmakt?

Gifta par får inte per automatik rätt att sköta varandras angelägenheter. Vill du att din make/maka ska kunna agera ombud för dig om du inte själv kan, måste du därför skriva en framtidsfullmakt och göra maken/makan till fullmaktshavare.

 

Måste framtidsfullmakten registreras?

Nej, den ska varken registreras eller skickas till någon särskild instans.

 

Hur vet jag om jag behöver en framtidsfullmakt eller en god man?

Det finns en grundläggande skillnad mellan de två: Godmanskap förutsätter att gode mannen samarbetar med den som har en god man. En framtidsfullmakt börjar gälla först när fullmaktsgivaren inte är kapabel att själv sköta sina angelägenheter alls och är ur stånd att samarbeta. Fullmaktshavaren träder alltså i fullmaktsgivarens ställe. Man kan säga att framtidsfullmakten är för eventuella framtida behov, medan god man är något du skaffar dig medan du fortfarande har förmågan att förstå vad som behöver göras.

Läs mer om framtidsfullmakt eller god man

 

Kan man ha två eller flera personer som fullmaktshavare?

Du kan välja att fördela ansvaret för de olika angelägenheter som du har med i framtidsfullmakten. Som fullmaktsgivare kan du alltså skriva en enda framtidsfullmakt till flera personer. Dessa kan vara make eller maka, ett eller flera barn eller personer som du inte alls är släkt med.

 

Finns det några risker med en framtidsfullmakt?

Om du väljer din egen make/maka som fullmaktshavare finns en risk att ni som äldre blir dåliga samtidigt. En annan risk är att fullmaktshavaren kan missbruka förtroendet denne har fått. Var därför mycket noga med vem du utser till fullmaktshavare. Du kan även utse en granskare som fullmaktshavaren ska redovisa vad den gör för.

 

Kan jag använda någon blankett eller mall för att göra en framtidsfullmakt?

Det finns gratis formulär, mallar, blanketter och nedladdningsbara pdf:er samt exempel på framtidsfullmakt på nätet. Problemet med dem är att utgivaren inte tar något ansvar för att framtidsfullmakten blir juridiskt korrekt. De är heller inte anpassade efter dina önskemål och din situation. Hos oss kan du skapa ett juridiskt korrekt framtidsfullmakt online på 15 minuter till ett fast pris.

Läs mer om att skriva framtidsfullmakt online

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man

Hur skiljer sig framtidsfullmakt och anhörigbehörighet åt?

Anhöriga får för din räkning t.ex. betala dina räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om hemtjänst och handla vissa saker utan fullmakt - här träder anhörigbehörigheten in. Däremot kan din anhöriga inte sälja exempelvis en fastighet eller aktier du äger. Vill du att de ska kunna göra även det, ska du skriva en framtidsfullmakt där husförsäljning och aktieförsäljning ingår.

 

Ska en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Det finns inga registreringskrav vad gäller framtidsfullmakten, det är därför viktigt att den förvaras på ett säkert ställe. Inte heller finns några krav på att den ska upprättas i flera exemplar, men det kan vara en god idé att ha flera exemplar ifall något försvinner. Kopia räcker inte. Alla exemplar måste uppfylla alla formkrav för att de ska vara giltiga.

 

Ska jag skriva en framtidsfullmakt eller en vanlig fullmakt?

Det beror på vilket behov du har: vill du att någon ska kunna företräda dig om du blir sjuk ska du skriva en framtidsfullmakt - en vanlig fullmakt ger någon rätt att företräda dig medan du är frisk.

 

Vad är det för skillnad mellan framtidsfullmakt och testamente?

Behovet avgör om du ska skriva framtidsfullmakt eller testamente. En framtidsfullmakt reglerar nämligen inte hur ett arv ska fördelas när någon är avliden, utan hur någons angelägenheter ska skötas om fullmaktsgivaren blir sjuk. Testamentet gäller först när testatorn dör.

 

Slutar en framtidsfullmakt att gälla efter dödsfall?

Den fortsätter gälla efter fullmaktsgivarens död om inget annat är skrivet i fullmakten.

 

Vad är det för skillnad mellan framtidsfullmakt och generalfullmakt?

En generalfullmakt ger fullmaktshavaren samma rätt att agera rättsligt och juridiskt i samma omfattning som fullmaktsgivaren. Om fullmaktsgivaren inte längre är kapabel att sköta sina angelägenheter inskränks generalfullmakten på samma sätt. Det är i dessa fall som det behövs en framtidsfullmakt.

 

Kan jag i framtidsfullmakten förhindra eventuella jävsituationer?

Ja, i fullmakten kan du utse någon som företräder dig i angelägenheter som rör både dig och den huvudsakliga fullmaktshavaren.

 

Jag har ett aktiebolag - kan jag skriva en framtidsfullmakt om hur det ska skötas om jag inte klarar av att göra det?

Ja, det går bra att utse en fullmaktshavare som får sköta de angelägenheter som rör ditt aktiebolag.

 

Kan jag utse någon som företräder mig som dödsbodelägare?

Om du blir dödsbodelägare och inte kan bevaka dina intressen i ett dödsbo, kan du i en framtidsfullmakt utse någon som företräder dig. Det måste dock särskilt anges i framtidsfullmakten.

 

Hur många exemplar ska en framtidsfullmakt upprättas i?

Det ställs inga krav på att fullmakten ska upprättas i flera exemplar. Det kan vara värt att överväga att upprätta åtminstone två, så att även fullmaktshavaren har ett av dem. Om du blir så sjuk att du inte kan ta fram din framtidsfullmakt eller om den försvinner eller förstörs, kan fullmaktshavaren använda sitt exemplar.

 

Finns det någon checklista för framtidsfullmakt?

Det finns checklistor för de formkrav (regler för hur det ska se ut) som måste uppfyllas. Utöver dessa, ska framtidsfullmakt anpassas utifrån dina behov: du ska få med alla angelägenheter, villkor m.m. för att det ska fungera enligt dina intentioner. I vårt webbaserade verktyg får du svara på samma frågor som en jurist skulle ställa vid ett möte. Därefter genereras en framtidsfullmakt som är anpassad helt utifrån din situation.

Läs mer om att skriva framtidsfullmakt online

 

Finns det någon mall för framtidsfullmakt med flera fullmaktshavare?

Det finns mallar på nätet, men de är generellt hållna och inte anpassade efter din individuella situation. En framtidsfullmakt där två eller fler personer utses till fullmaktshavare skrivs på samma sätt som en fullmakt med en enda fullmaktshavare.

 

Jag behöver skriva en framtidsfullmakt på engelska, var kan jag göra det?

Hos oss kan du både ta fram en framtidsfullmakt och få den översatt till flera olika språk som t.ex. finska, norska, franska och tyska .

Läs med om översättning av juridiska dokument

 

Skriv framtidsfullmakt

Hos oss skriver du enkelt och tryggt en framtidsfullmakt online eller med en av våra jurister via telefon- eller videomöte.

Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett par frågor om vad du vill ska gälla. Därefter skapas den juridiskt korrekta framtidsfullmakten som skickas direkt till din e-post. Som en extra trygghet identifierar du dig med Mobilt BankID innan fullmakten färdigställs.

 

Läs alla våra artiklar om framtidsfullmakt