Har den som äger mest av en fastighet också mer att säga till om?

Utgångspunkten är att delägarna måste vara överens om vad som ska göras med egendomen, hur den ska skötas och vilka åtgärder som ska vidtas. Den som äger en större andel av egendomen har dock ett högre antal röstetal vilket innebär att ett större inflytande i frågor där beslut fattas genom omröstning.

Skriv Samäganderättsavtal
Gå tillbaka