Vad är hembud, förköp och samtycke?

Hembud betyder att aktieägarna har möjlighet att köpa tillbaka aktier som har överlåtits genom exempelvis köp, gåva, arv eller bodelning. Det är den nya ägaren som är skyldig att anmäla sitt aktieförvärv till styrelsen i bolaget. Klausulen är till för att förhindra en person att blir aktieägare i de fall man inte vill ha denne som delägare i bolaget. Det ger även bolagets aktieägare möjlighet att öka sitt ägande i bolaget.

Hembud används ofta för aktier men kan även gälla kolonilotter eller bostadsrätter.

I ett aktiebolag är det vanligt att reglera ett hembudsförbehåll i bolagsordningen. Förbehållet gäller för de som vill köpa aktier och innebär att köparen (förvärvaren) av aktierna måste anmäla sitt köp till bolaget. Efter det har de tidigare aktieägarna möjlighet att lösa in dessa aktier och på så sätt lösa ut den nya förvärvaren. Hembud blir alltså aktuellt efter att andelen har förvärvats av en ny ägare. 

Det är möjligt att göra undantag för arv och testamente, gåva till bröstarvinge eller när det gäller en bodelning. 

Det är bra att använda en hembudsklausul om man vill att aktierna stannar i bolaget. 

Förköp

Förköp begränsar rätten att överlåta aktierna genom köp, gåva eller byte. Istället har de tidigare aktieägarna rätt att köpa aktien innan överlåtelse har skett. Medan hembudet blir aktuellt efter att aktierna överlåtits till en ny ägare så blir förköp aktuellt innan aktierna säljs eller överlåts. Aktieägaren som vill sälja eller överlåta måste meddela styrelsen om detta innan det sker. 

Samtycke

Ett samtyckesförbehåll innebär att styrelsen eller bolagsstämman måste ge sitt godkännande innan aktier får överlåtas.

Hembud och förköp är frivilligt att ha med men måste nämnas i bolagsordningen för att vara giltiga. I bolagsordningen kan man även skriva in undantag för exempelvis aktier som nämns i testamente och ärvs av barn till aktieägaren.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka