Finns det något särskilt man ska tänka på när bolagsstämmoprotokollet är klart?

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en av bolagsstämman utsedd justeringsman. Om bolagets styrelse består av en ledamot och denne äger samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka