När börjar beslutet vi tog i bolagsstämman gälla?

Merparten av alla bolagsstämmobeslut kan verkställas omedelbart utan registrering. Vissa bolagsstämmobeslut måste registreras hos bolagsverket. Till exempel beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, stämmobeslut om ändring i aktiekapitalet genom fondemission. Ett annat exempel är stämmobeslut om utseende och entledigande av styrelseledamot, styrelsesuppleant m.fl. Dessa bolagsstämmobeslut får alltså först verkan efter att anmälan om beslutet inkommit till Bolagsverket.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka