Vad gäller när man röstar i stämman?

Det finns många regler som rör beslutsfattande på bolagsstämman. Här följer ett utdrag ur de huvudregler som gäller för privata aktiebolag. Listan är inte på något sätt uttömmande och är inte någon som helst garanti att beslut fattats på korrekt sätt. Är du osäker bör du inhämta mer information om vad som gäller, annars riskerar beslut som fattas på stämman komma att ogiltigförklaras. 

• Omröstning ska ske om någon av aktieägarna begär det. 


• Omröstning ska ske öppet, om bolagsstämman inte beslutar om sluten omröstning. Vid val ska omröstning vara sluten om någon röstberättigad begär det. 


• Om det blir lika röstetal vid omröstning av beslut har stämmans ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval avgörs valet genom lottdragning. 


• Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka