Viktigt att veta gällande särkullbarn testamente och arv - Lexly.se

Allt om testamente

Har du koll på vem som ärver dig? Eller vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt? Här informerar vi om allt du behöver veta om testamente och arv - din yttersta vilja.

Varför ska man skriva testamente? Juristen tipsar!

Här förklarar vår jurist Helena Koos vem som egentligen bör skriva testamente och vad som gäller utan. 

Vad är ett testamente?

Genom att skriva testamente kan du bestämma vem eller vilka som ska ärva dig. Utan testamente fördelas ditt arv enligt arvsordningen. Ett testamente är alltså ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död.

Lär dig mer om arvsordningen

 

Arvsreglerna för sambor

Enligt lag ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har gemensamma barn. I lagens mening är det i princip ingen skillnad på att vara ensamstående eller sambo när det gäller arv. Om du vill att din sambo ska ärva dig behöver du skriva testamente.

Läs mer om arvsreglerna för dig som sambo

 

Arvsreglerna för gifta

Gifta par ärver i många fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är när det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra föräldern går bort, vilket kan komplicera många situationer. Om barnen är minderåriga måste till exempel den efterlevande partnern köpa den avlidnes del i den gemensamt införskaffade bostaden av barnen.

Vi rekommenderar alla par som har särkullbarn att skriva testamente - det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er. För att fullt ut trygga både din partner och dina barn, behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. Med en livförsäkring som ett komplement till ditt testamente kan du säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till enligt lag.

Läs mer om testamente och arvsreglerna för dig som gift

 

Detta gäller för ensamstående

Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn och i deras ställe barnbarn. Har du inga barn eller barnbarn ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar och arvingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

Om du har barn men vill att någon mer ska få del av ditt arv behöver du skriva testamente, eftersom barnet har rätt till en viss del av ditt arv kan du dock inte testamentera bort allt till någon annan. Har du inga barn kan du i ett testamente helt bestämma hur ditt arv ska fördelas mellan exempelvis dina föräldrar, syskon eller någon annan som står dig nära.

Läs mer om arvsordningen

 

Vad är laglott?

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.
Särkullbarnet kan däremot välja att avstå från laglotten till förmån för den efterlevande maken eller makan. Om detta görs har barnet i regel rätt att kräva ut sitt arv när också den efterlevande partnern har gått bort.

Här hittar du mer information om barn och arv

 

 

Att begära laglotten

Har den avlidne skrivit ett testamente där så pass mycket egendom testamenterats bort så att laglotten kränks, kan barnet i fråga ändå kräva ut sin laglott.

Om ett särkullbarn exempelvis inte gör något åt testamentet riskerar han eller hon att bli arvlös, och då många faktiskt saknar kunskap om vad som gäller är det lätt att missa. När en förälder avlider har barnet sex månader på sig att kräva ut laglotten från det att hon eller han tagit del av testamentet. Om man inte agerar kommer viljan i testamentet att verkställas oavsett om den kränker laglottsregeln eller inte.

Läs mer om särkullbarn och arv

 

Vad är efterarv?

Efterarv kallas det arv som finns kvar efter dig när din partner i sin tur går bort. Efterarv uppstår endast om du väljer att testamentera till din partner med fri förfoganderätt.

Läs mer om efterarv

 

Kan man göra sina barn arvlösa med ett testamente?

Barn (bröstarvingar) har alltid rätt att kräva ut sin laglott, vilket i regel utgör hälften av ditt arv - de har arvsrätt som regleras i lag. Du kan skriva en önskan i ditt testamente att barnen ska avstå från att kräva ut laglotten vid din bortgång för att skydda exempelvis en efterlevande partner. För att tydligare visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot din önskan och ändå kräver ut sin laglott vid din bortgång. Då får barnet endast laglotten och inget mer.

Många kunder som vi pratar med vill dock att partnern ska ha möjlighet att bo kvar samtidigt som barnet direkt får ut det arv han eller hon har rätt till. Då behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring.

 

Kan man ärva skulder?

Nej, arvingarna blir aldrig skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar. Är skulderna större än tillgångarna ärver arvingarna ingenting efter den avlidne.

 

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Man ska vara medveten om att ett testamente är ett juridiskt dokument. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. Viktigt är också att innehållet är tydligt och inte kan misstolkas.

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

Läs mer om formkraven för testamente

 

 

Vem kan bevittna ett testamente?

Det ställs strikta krav på vilka som får vara testamentsvittnen.

 • De får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs. den som ska ärva något
 • De måste vara över 15 år gamla
 • De måste vara vid sina sinnens fulla bruk
  De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet
 • De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn
 • De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar
 • Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder

Vad krävs för att ett testamente ska vara juridiskt korrekt? Här hittar du mer information!

 

Är testamente en offentlig handling?

Ja och nej - testamentet är inte en offentligt handling i sig, men blir ändå offentligt när det bifogas bouppteckningen, då den i sin tur är en offentlig handling.

Så här går en bouppteckning till

 

Är ett testamente juridiskt bindande?

Ja, så länge det uppfyller alla formkrav.

Läs mer om formkraven för testamente

 

Är testamente ett avtal?

Nej, ett avtal rör två eller fler personer. Ett testamente visar en enda persons vilja och beslut om vad som ska hända med dennes egendom efter bortgången.

 

Testamente - hur gör man?

Ett testamente ska vara skriftligt (skrivet för hand eller på dator), dateras och underskrivet. Det ska även bevittnas av två personer som ska se att testatorn undertecknar det. De behöver inte få veta vad som står i testamentet.

Läs mer om formkraven för testamente

 

När vinner ett testamente laga kraft?

När alla delägare i ett dödsbo godkänt eller att ingen överklagat testamentet i domstol inom sex månader har ett testamentet vunnit laga kraft.. En grundförutsättning är att testamentet uppfyller de formkrav som ställs, annars kan det ogiltigförklaras.

Läs mer om formkraven för testamente

 

Vad betyder testamente?

Ordet har sitt ursprung i latinets testamentum. Definitionen av ordet testamente är att någon skriftligt förklarar hur dess kvarlåtenskap (arvslotten) ska fördelas efter bortgången. I bibeln förekommer ordet i innebörd av avtal eller förbund.

 

Hur ska man förvara ett testamente?

Det krävs inte någon registrering av testamente hos Skatteverket eller någon annan myndighet eller tingsrätt, det finns inget centralregister och det är heller inte reglerat vem som förvarar testamentet. Det kan t.ex. vara den som skrivit testamentet. Det är viktigt att se till att det förvaras på en saker plats, t.ex. i ett bankfack. Vi på Lexly kan också hjälpa dig att lösa förvaringen.

Läs mer om förvaring av testamente

 

När ska man skriva testamente?

Ett testamente kan skrivas när som helst. Det kan även skrivas om och förnyas, t.ex. om du kanske förvärvat något som du vill att någon särskild arvinge ska få ärva. För att någon som är ung ska få skriva ett testamente gäller att man ska ha fyllt 18 år. Däremot kan den som är 16 år och har tjänat pengar genom att arbeta eller fått i gåva mer rätt att förvalta själv, skriva ett testamente som omfattar just intjänade pengar och gåvor.

 

Varför ska man skriva testamente?

Utan testamente är det arvsordningen som gäller. Skriver du testamente kan du påverka arvsordningen något, men barn har t.ex. alltid rätt till arv (laglott).

Läs mer om varför du bör skriva testamente

 

Vem skriver testamente?

Den som vill testamentera något som inte regleras av arvsordningen ska skriva ett testamente.

Läs mer om arvsordning

 

Flera testamenten - vilket gäller?

Nyare testamenten ersätter oftast äldre, men om det nya endast behandlar delar av vad som framgår av det gamla kan det gamla fortfarande bli gällande i vissa delar - de kan komma att tolkas vid sidan om varandra.

 

Vad menas med att upprätta testamente med ”handen på pennan”?

Om någon inte klarar av att underteckna sitt testamente, kan denne uppge sitt testamente muntligt - det upprättas alltså ett testamente utan underskrift. Två samtidigt närvarande vittnen krävs för att det ska anses giltigt. Ett sånt här testamente kan endast upprättas i en nödsituation eller då testatorn är så sjuk att denne inte kan skriva ett testamente. Ett muntligt testamente som detta kallas även nödtestamente.

 

Kan man skriva testamente utan personnummer?

Ja, det finns inget krav på att personnummer ska anges, varken när det gäller testator eller vittnen.

Läs mer om formkraven för testamente

 

Testamentet verkar inte vara ok, vad ska jag göra?

Då kan du protestera mot eller bestrida det - det kallas för att väcka klander. Endast arvingar (dödsbodelägare) kan göra en klandertalan. Den kan t.ex. grundas i att testamentet inte uppfyller formkraven eller att arvsordningen undanträngts på ett felaktigt sätt.

 

Kan man skriva ett testamente utan vittnen?

Det finns endast en sorts testamente som inte kräver bevittning: ett holografiskt testamente. Det är en sorts nödtestamente, och innebär att testatorn skriver för hand och undertecknar utan att det bevittnas. Gäller det ett vanligt testamente som inte är bevittnat, är formkraven inte uppfyllda och därmed blir det ogiltigt, det blir en nullitet - en rättslös handling. Ett muntligt testamente kräver två närvarande vittnen för att anses giltigt.

 

Kan man skriva ett testamente utan jurist?

Ja, det är möjligt. Vill man vara helt säker på att testamentet blir juridiskt korrekt, kan du hos oss på Lexly upprätta ett testamente online på 30 minuter till fast pris (1 695 kr). Du får då svara på frågor utifrån din situation, och med utgångspunkt från dessa skapas ett skräddarsytt testamente.

Läs mer om att skriva testamente online

 

Finns det blanketter för att skriva testamente?

Det finns gratis blanketter, mallar och formulär för testamente att fylla i på nätet eller ladda ner som pdf. De är dock inte anpassade utifrån din situation. Vill du ha ett testamente som är skräddarsytt utifrån dina förutsättningar och som är garanterat juridiskt korrekt, kan du enkelt via vår webbaserade verktyg upprätta ett testamente på 30 minuter.

Läs med om att skriva testamente online

 

Vad menas med inbördes testamente?

Det reglerar hur tillgångarna efter två personer (mellan makar eller sambor) ska fördelas. Där framgår tydligt vad som händer när den första personen i paret samt när den andra personen avlidit. Ett exempel är att efterlevande part får ärva all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (att testatorn får nyttjanderätt: använda kvarlåtenskapen men inte göra sig av med den). Det kan t.ex. gälla en hus, att efterlevande får sitta i vad som förr kallades ”orubbat bo”. Det inbördes testamentet påverkar främst parets bröstarvingar samt ibland även särkullbarn.

 

Testamente - hur fungerar det?

Den som vill att kvarlåtenskapen ska fördelas på annat sätt än vad arvsordningen förespråkar (det finns dock begränsningar, du kan t.ex. inte göra dina barn arvlösa) ska skriva ett testamente. Det ska uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. När testatorn är bortgången, ska dennes alla tillgångar och skulder räknas samman. I samband med detta regleras innehållet i testamentet, d.v.s. testatorns vilja.

Här hittar du mer information om arvsordningen

 

Hur skriver man testamente?

Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Vad som gäller kan du läsa mer om här.

 

Vem ärver när testamente saknas?

Då fördelas kvarlåtenskapen enligt arvsordningen.

Läs mer om arvsordning och arvsklasser!

 

Hur lång tid tar det att skriva testamente?

Via vår onlinetjänst Testamente kan du skriva ett juridiskt korrekt testamente på 30 minuter till en fast kostnad. Vill du har juridisk hjälp är priset 4 990 kr.

Läs mer om att skriva testamente online

Läs mer om att skriva testamente med en jurist på Lexly

 

Vad menas med att ett testamente delges?

Att en kopia av testamentet skickas eller lämnas över till arvingarna har delgivning genomförts. Ofta får mottagarna bekräfta att de tagit emot testamentet. Detta ska ske så snart det öppnats av bouppteckningsförrättaren.

 

Vem godkänner ett testamente?

Det krävs inget godkännande av innehållet i testamentet, vittnena behöver inte ens veta vad som står i det. Däremot måste testamentet anses uppfylla alla formkrav för att vara giltigt. Det görs görs av förrättaren som sköter bouppteckningen. Därefter ska eventuella arvingar godkänna testamenten - att de godtar det.

Läs mer om formkraven för testamente

 

Hur skriver jag i testamentet för att göra viss egendom till en arvtagarens enskilda egendom?

Du anger det som villkor i testamentet: ”NN ärver dalaskåpet och skall vara dennes enskilda egendom”. Då kommer dalaskåpet t.ex. inte att ingå i en eventuellt framtida bodelning på grund av skilsmässa. Ett annat ord för villkor är förbehåll

 

Jag är utlandsboende, är det något särskilt jag bör tänka på gällande testamente?

Kanske är du pensionär och har valt att flytta utomlands för att njuta av tillvaron? Då är det är extra viktigt för dig att skriva testamente. Om du inte gör det, är risken stor att arvet kommer att fördelas efter de arvslagar som finns i landet där du bor.

Läs med om att skriva testamente online

 

Jämförelser mellan testamente och andra juridiska dokument och avtal

Ett testamente reglerar vad som händer med din kvarlåtenskap när du går bort. Här nedan följer korta beskrivningar av syftet med några andra juridiska dokument och avtal för att tydliggöra skillnaden:

 • Äktenskapsförord: reglerar hur er kvarlåtenskap ska fördelas om ni skiljer er.
 • Samboavtal: skrivs för att avtala bort sambolagens regler.
 • Gåvobrev: används om man vill ge bort en gåva när man lever.
 • Livförsäkring: säkrar t.ex. att din partner ekonomiskt har bo kvar i ert hus om du går bort.

 

Vad betyder det att ett testamente innehåller ett legat?

Ett legat innebär att en viss kvarlåtenskap eller summa pengar ska ges till en särskild person.

 

Kan man ge någon vårdnad om barn i testamente?

Det går att önska att någon särskild person ska få vårdnaden om ditt eller era barn i ett testamente. Det är alltid domstolen som avgör vem som ska bli vårdnadshavare, men den person ni önskar ska ta hand om barnen ska få detta uppdrag om den anses lämplig.

 

Kan en patient skriva in vårdpersonal som arvtagare i sitt testamente?

Nej, det strider mot mutbrottslagstiftningen. Syftet är att skydda sjuka och äldre som står i beroendeställning till vårdpersonal.

 

Jag vill göra ett tillägg till mitt testamente - hur gör jag det?

Antingen skriver du ett nytt testamente (och förstör det gamla), eller så skriver du ett tillägg som följer gängse formkrav för testamenten.

Här kan du läsa vad som krävs för att skriva ett giltigt testamente

 

Vad kostar det att upprätta ett testamente?

Hos oss betalar du fast pris - 1 695 kr - och då får du ett juridiskt korrekt testamente. Du kan även få hjälp av en jurist till fast pris (4 990 kr).

Läs med om att skriva testamente online

 

Kan man upprätta ett digitalt testamente?

Nej, ett testamente måste vara skriftligt i pappersform. Formalia kring testamenten är mycket strikta.

Här kan du läsa vad som krävs för att skriva ett giltigt testamente

 

Räcker det med en kopia av testamentet om originalet saknas?

Nej, att originalet saknas kan innebära att testatorn förstört det, och på så sätt återkallat det. I fall som dessa, åligger det testamentstagaren att bevisa att kopian av testamentet överensstämmer med testatorns vilja.

 

Vad händer om en testamentstagare är avliden?

Om en arvtagare i ett testamente går bort innan testatorn, kan arvtagarens arvingar träda i dennes ställe (detta regleras enligt istadarätten).

 

Vad händer med testamentet när någon dör?

Det öppnas och delges till arvtagarna. Dessa ombeds ofta att bekräfta att de tagit emot testamentet samt godkänner det.

Vad är en bouppteckning?

 

Testamente eller samboavtal - hur vet vi vad vi behöver?

Ett testamente reglerar vad som händer med kvarlåtenskapen efter att någon avlider. Då sambor enligt lag inte ärver varandra, behöver ni skriva ett testamente om ni vill att ni ska ärva varandra. Samboavtal skrivs för att reglera vad som händer om ni separerar, och i det åsidosätter ni sambolagen som annars styr vad som händer vid en eventuell separation.

Läs mer om arvsreglerna för sambor

 

Testamente kontra äktenskapsförord - vad skiljer dem åt?

Ett testamente reglerar vad som händer med kvarlåtenskapen efter att någon avlider. Genom giftermålet blir ni äkta makar, och som sådana ärver ni enligt lag varandra. Ett äktenskapsförord används för att göra viss egendom enskild, vilket innebär att den egendomen inte ingår i giftorättsgodset vid en eventuell separation.

Läs mer om arvsreglerna för gifta

 

Jag har inga arvingar, behöver jag skriva testamente?

Ett testamente kan skrivas utan att det finns bröstarvingar/arvingar. Du ska skriva ett testamente om du vill att din kvarlåtenskap ska gå till något eller någon särskild. Om du inte skriver testamente, kommer din kvarlåtenskap att gå till Allmänna arvsfonden.

Så här fungerar arvsordningen

 

Behöver man skriva testamente om man är gift?

Enligt lag ärver äkta makar varandra. Har ni särkullbarn bör ni absolut skriva testamente, då dessa alltid har rätt att få ut sin laglott efter att en förälder avlidit.

Arvsrätt för gifta

 

Kan man på något sätt bryta mot ett testamente?

Nej, man får inte gå emot ett testamente. Den enda som kan göra ändringar i ett testamente är den som skrivit det, d.v.s. testatorn.

 

Vad innebär att kvarlåtenskap benämns som enskild egendom i ett testamente?

Om du t.ex. äger en fastighet som gått i släkten i flera generationer och vill att den fortsätter göra det efter din död, kan det anges i testamentet den är arvtagarens, t.ex. ett av dina barns, enskilda egendom. Då kommer inte fastigheten att ingå i giftorättsgodset om ditt barn kommer att skilja sig i framtiden.

 

Checklista för giltigt testamente

 1. Testamentet ska vara skriftligt
 2. Du ska underteckna med namn, ort, datum
 3. Det ska bevittnas av två samtidiga vittnen
 4. Se till att testamentet förvaras på en säker plats

 

Det har framkommit att min mamma var dement när hon skrev sitt testamente. Gäller det ändå?

Nej, ett testamente blir ogiltigt om testatorn led av psykiskt störning, t.ex. demens, när det skrevs.

 

Jag måste översätta ett testamente till engelska. Var kan jag få hjälp med det?

Vi på Lexly har ett samarbete med en översättningsbyrå som är specialiserad på översättning av juridiska dokument på flera olika språk. Därmed kan du känna dig helt säker på att testamentet översätts på ett korrekt sätt.

Läs mer om vår tjänst Översättning

 

Min pappa har skrivit in sin gode man i sitt testamente. Får gode män verkligen ärva?

Ja, det är helt möjligt enligt lag. Dock får det inte finnas minsta tvivel om att testamentet visar din fars faktiska vilja. Detta är viktigt, då din far står i beroendeställning till sin gode man.

 

Jag ska skriva testamente och är lite osäker på hur jag ska göra med vissa delar av min kvarlåtenskap.

Vi på Lexly guidar dig gärna när du ska skriva testamente, du är varmt välkommen att höra av dig till oss på telefon 0771-24 00 24 för att få vägledning.

 

Vad händer om någon dör utan arvingar?

Finns inget testamente, går hela arvet till Allmänna Arvsfonden. Om den avlidne skrivit ett testamente, fördelas kvarlåtenskapen enligt detta.

 

Jag har en halvsyster - ärver hon lika mycket som jag?

Om någon är hel- eller halvsyskon har ingen betydelse: när er gemensamma förälder går bort, har ni båda lika stor rätt till laglotten. Din halvsyster är en bröstarvinge, och behöver alltså inte skrivas in i er gemensamma förälders testamente för att få rätt till arv.

Läs mer om laglott, arvsordning och olika arvsklasser

 

Hur skriver man ett testamente?

Testamenten är omgärdade av strikta formaliakrav. Via vår onlinetjänst kan du själv upprätta ett juridiskt korrekt testamente, eller så kan du ta hjälp av en av våra jurister. Fundera över vem eller vilka du vill ska ärva dig och om du vill ha med några särskilda villkor för arvet efter dig. Ett tydligt och korrekt testamente skapar trygghet och förutsägbarhet och förhindrar oklarheter och konflikter i framtiden.

Läs mer om formkraven för testamente

 

Vad menas med klander av testamente?

Om en arvinge vill ogiltigförklara ett testamente eller en del av ett testamente görs detta genom en så kallad klandertalan i domstol. Klandertalan måste väckas inom sex månader från att arvingen har tagit del av testamentet. Väcker arvingen inte klandertalan inom sex månader förlorar denne rätten att klandra testamentet. En anledning till att klandra testamentet och få det ogiltigförklarat kan till exempel vara att testamentet inte är upprättat på ett korrekt sätt (t.ex. om testator inte var vid sina sinnens fulla bruk vid upprättandet eller att testamentet inte är bevittnat på ett korrekt sätt).

 

Varför ska man inte använda mallar för testamente?

Mallar som finns spridda på internet är bara exempel på testamenten. Du kan aldrig vara säker på att mallen formulerar just dina önskemål eller att den är juridiskt korrekt. Till skillnad från vår tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, och heller inte för konsekvenserna av eventuella fel och brister i och med mallarna. Genom vårt webbverktyg skapas och skräddarsys testamentet utifrån dina förhållanden och din vilja. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Läs mer om att skriva testamente online

 

Kan man skriva om eller återkalla ett testamente om man ändrar sig?

Ja, om man ändrar sig kan man alltid återkalla testamente. Man kan antingen återkalla testamentet genom att skriva ett nytt som upphäver det gamla eller genom att förstöra det gamla. Man bör undvika att skriva ett nytt testamente utan att återkalla eller förstöra det gamla eftersom testamentena då kan komma att gälla parallellt och tolkas vid sidan om varandra.

Det nya testamentet ersätter endast det äldre i de delar det nya inte stämmer överens med det gamla. Huvudregeln när man tolkar ett testamente är att försöka få reda på den avlidnes vilja men med två olika testamenten är det stor risk att viljan inte framgår på ett korrekt sätt. Det är därför alltid en god idé att återkalla det gamla testamentet när du skriver ett nytt för att din vilja ska framgå på ett riktigt sätt.

 

Måste man betala arvsskatt?

Nej, arvsskatten avskaffades i Sverige 1 januari 2005.

 

Kan man skriva testamente genom fullmakt?

En fullmakt innebär att fullmaktshavaren får rätt att för fullmaktsgivarens räkning sluta avtal eller företa rättshandlingar gentemot tredje man. Ett testamente är dock inte en rättshandling mellan två parter utan en viljeyttring avseende testators yttersta vilja. En person har därmed inte rätt att underteckna ett testamente genom fullmakt.

 

Kan jag skriva testamente själv?

Ja, via vår onlinetjänst kan du själv upprätta ett juridiskt korrekt testamente till fast pris.

Läs mer!

 

Ärver gifta alltid varandra?

Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn. Ni kan välja att skriva gemensamt testamente eller enskilt testamente.

Så här fungerar arvsrätten för dig som är gift

 

Kan man testamentera bort allt man äger?

Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill. Om du har bröstarvingar är det däremot lite annorlunda, de har nämligen alltid rätt till sin laglott. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång. Det går att skriva en önskan om att bröstarvingar ska avstå från att kräva ut sin laglott, men vill de inte acceptera denna önskan har de alltid rätt att få ut laglotten ändå.

 

Ärver sambor varandra utan testamente?

Enligt lagen ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge du varit sambo eller om ni har gemensamma barn. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv är det viktigt att skriva testamente. Ni kan välja att skriva gemensamt testamente eller enskilt testamente.

Så här fungerar arvsrätten när man är sambo

 

Vad kostar det att skriva ett testamente med jurist?

Hos oss kan du skriva testamente tillsammans med en av våra jurister via telefon till fast pris, 4 990 kr. Våra jurister är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt.

Boka möte med en av våra jurister!

 

Behöver jag skriva testamente om jag är ensamstående?

Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn. Om du är ensamstående utan   Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

 

Behöver vi skriva testamente om vi är gifta?

Gifta par ärver i de flesta fall varandra till fullo eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn. Ni kan välja att skriva gemensamt testamente eller enskilt testamente.

Så här fungerar arvsrätten för dig som är gift

 

Vad kostar ett testamente?

Hos oss kan du enkelt skriva ett testamente själv online, det kostar 1 695 kr. Vill du hellre ta hjälp av en jurist kostar det 4 990 kr.

 

Vad kostar det att skriva testamente online?

Hos oss kan du enkelt skriva testamente online till fast pris, 1 695 kr. När du skriver ditt testamente online hos oss svarar du på ett par frågor, utifrån dina svar skapas därefter ett korrekt testamente som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.

Skriv Testamente online

 

Hur stor är laglotten och vad innebär den?

Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga hälften av arvet. Laglotten är vad ett barn minst har rätt till, oavsett vad som framgår i ett testamente.

Mer om laglotten

 

Vem behöver ett testamente?

Det enkla svaret är, nästan alla. Oavsett om du är ensamstående utan barn, sambo med barn, gift med särkullbarn, eller inte har några arvingar alls, är det bra att fundera över testamente och vem du vill ska ärva dig.

 

Om jag är ensamstående utan barn, vem ärver mig?

Om barn och barnbarn saknas ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

 

Vad gäller utan ett testamente?

Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag, helt eller delvis, ur spel. Enligt huvudregeln i lag delas arvingar in i olika klasser. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Bröstarvingar ska få sin arvslott, och minst sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten vilket är det arv bröstarvingen har rätt till enligt lag.

 

Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?

Huvudregeln är att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap, såvida det inte finns barn sedan tidigare förhållande (särkullbarn). En make kan genom ett testamente göra den efterlevande maken arvlös.

Den enda begränsning som finns är den så kallade basbeloppsregeln. Basbeloppsregeln innebär att en efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp efter bodelning i samband med dödsfall. Om efterlevande makes egendom totalt inte uppnår detta värde har maken rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den avlidne, oavsett vad som står i ett testamente.

 

Vem kan ta emot arv?

Den som ska ta emot egendom enligt ett testamente ska vara född vid den tidpunkt då den som skrivit testamentet avled.

 

Vad menas med särkullbarn och vilka arvsregler gäller för dem?

Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden, det vill säga barn du har tillsammans med någon annan än din partner. När det gäller särkullbarn finns det vissa särskilda regler. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn alltid rätt att få ut minst sin laglott direkt då föräldern gått bort. Till skillnad från gemensamma barn som behöver vänta tills båda föräldrarna gått bort. Dock kan ett särkullbarn välja att avstå från laglotten till förmån för en efterlevande partner. Om detta görs har barnet rätt att kräva ut sitt arv när även den efterlevande partnern har gått bort.

Viktigt att veta om arv, särkullbarn och testamente

 

Kan man testamentera bort laglotten?

Det går att skriva i ditt testamente att du vill att barnen ska avstå eller avvakta med att kräva ut sin laglott. Skulle barnen inte acceptera detta kan de dock begära jämkning av testamentet. Om de begär jämkning av testamentet har de rätt att få ut sin laglott, oavsett vad du skrivit i ditt testamente.

Vem ärver dig? Och vem vill du ska ärva dig?

 

När kan det vara bra att skriva ett testamente?

Du bör börja med att kontrollera vem som kommer ärva dig enligt lag, om du vill förändra arvskedjan på något vis behöver du skriva ett testamente. En annan god anledning att skriva ett testamente är ifall du har önskemål om att viss egendom ska gå till en viss arvtagare, om det inte finns något särskilt skrivet om saken i ett testamente finns det risk för att någon annan får egendomen vid arvskiftet. Ett tydligt testamente förebygger även konflikter mellan arvtagare. 

Läs mer om fördelarna med att skriva testamente

 

Vad händer om bevittning av testamente blir fel?

Var noga med bevittningen av testamentet. Görs den inte på rätt sätt blir testamentet ogiltigt. Det krävs att två vittnen samtidigt närvarar och bevittnar underskriften av den som testamenterar. Att be två personer i två olika rum att bevittna är alltså inte tillräckligt, eftersom de inte samtidigt närvarar. Det ställs också vissa krav på vilka som får vara testamentsvittnen. När du skrivit ditt testamente hos oss får du tydliga instruktioner om hur bevittningen ska gå till.

Skriv testamente online

 

Vad händer med arvet om det inte finns några nära släktingar?

Om det inte finns några arvingar i någon av de tre arvsklasser som finns så kommer ditt arv att tillfalla Allmänna arvsfonden. Barn, barnbarn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och fastrar räknas i huvudsak in i de tre arvsklasserna. Kusiner ärver dock inte varandra. Om du saknar arvingar i någon av de tre arvsklasserna och inte vill att ditt arv ska tillfalla Allmänna arvsfonden behöver du skriva ett testamente.

 

Vad menas med enskilt testamente?

Ett enskilt testamente är vad man vanligtvis menar när man pratar om testamenten – en person skriver vad den personen önskar ska hända med sin egendom när han eller hon har gått bort. Ett enskilt testamente upprättas av en person.

Läs mer om testamente och arv

 

Vad händer om det finns flera testamenten?

Utgångspunkten är att försöka reda ut testatorns vilja och avsikt. Finns det flera testamenten kan de komma att tolkas vid sidan om varandra. Nyare testamenten ersätter oftast äldre, men om det nya endast behandlar delar av vad som framgår av det gamla kan det gamla fortfarande bli gällande i vissa delar. För att undvika oklarheter är det en god idé att förstöra eller upphäva tidigare testamenten när du skriver ett nytt.

 

Vad menas med inbördes testamente?

Makar, sambor, syskon och även vänner kan upprätta ett gemensamt testamente, vilket innebär att man ger varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom. Efterlevande make har visserligen arvsrätt enligt lag, men får då egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt betyder att den efterlevande får spendera egendomen på önskat sätt men att han eller hon inte får testamentera bort arvet eller ge bort en alltför stor del av detta som gåva till någon annan.

Läs mer om testamente och arv

 

Vilka möjligheter finns att bestämma vem som ska ta hand om arvet till mitt barn?

Genom att upprätta ett testamente kan du uttrycka vem du önskar ska förvalta arvet till ditt barn om du skulle gå bort innan barnet uppnått myndig ålder. Om det finns en önskan om att förvaltningen inte ska ske av barnets vårdnadshavare finns en möjlighet att välja vem som ska ha den rätten istället. En sådan person kallas för särskild förvaltare. En bestämmelse om särskild förvaltare behöver se ut på ett visst sätt för att bli giltig, om du är osäker bör du rådfråga en av våra jurister.

Kontakta jurist

 

Vad är skillnaden på ett inbördes och ett enskilt testamente?

Ett inbördes testamente upprättas mellan två personer som vill ge varandra ömsesidig rätt till varandras arv. Ett enskilt testamente upprättas av en person. 

 

Formkrav för testamente

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Vittnena ska vara minst 15 år och ni får inte vara släkt. De får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, de behöver veta att det är ditt testamente som signeras men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet.

 

Hur vet man vem som ärver någon?

Den lagstadgade turordningen i vilken arvingar ärver en avlidens egendom framgår av ärvdabalken och kallas arvsordning. Arvingar delas in i tre olika klasser. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Dessa ska i första hand få sin arvslott, och minst sin laglott. Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass.

Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne. Om den ena föräldern är avliden ärver eventuella syskon hans eller hennes del. Finns det arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn i livet men flera syskon till den avlidne. Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt. Finns ingen arvsberättigad eller ett testamente som säger annat går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar går till välgörenhet.

I samtliga arvsklasser går man i rakt nedstigande led. Om till exempel en bröstarvinge inte i livet men däremot dennes två barn tar dessa två sin förälders plats som bröstarvinge och delar på förälderns arvslott.

Är ni gifta och inte har några särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, går arvet till efterlevande make i första hand.

 

Hur ska ett testamente se ut?

Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen. De måste vara minst 15 år gamla och ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till dess innehåll. Vittnena får heller inte ges arvsrätt genom testamentet de bevittnar. Förutom ovannämnda krav, kan ett testamente se ut hur som helst bara det är tillräckligt tydligt.

 

Kan man genom testamente påverka och ändra arvsordningen som finns uppställd i lag?

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att ditt arv ska fördelas. Det går alltså att ändra arvsordningen som finns i lag genom att skriva ett testamente. Tänk på att ett barn alltid har rätt att kräva sin laglott oavsett vad du skrivit i ditt testamente. En laglott utgör hälften av ett barns (biologiskt eller adopterat barn) arvslott. Laglotten räknas ut på följande vis. Om A har fyra barn och vid sin bortgång efterlämnar 100 000 kronor blir arvslotten 25 000 kronor för varje barn eftersom varje barn får lika stor del av arvet. Laglotten, som är hälften av arvslotten, blir 12 500 kronor för varje barn. Har en förälder testamenterat bort barnets laglott måste barnet aktivt kräva ut laglotten genom att klandra testamentet för att få ut sin laglott.

 

Kan vem som helst skriva ett testamente?

Huvudregeln är att en person måste ha fyllt 18 år för att kunna skriva ett testamente. Från huvudregeln finns två undantag. Första undantaget gäller den som är eller har varit gift, det andra undantaget gäller den som fyllt 16 år och äger egendom som denne har rätt att bestämma över själv. I övrigt är testamenten som upprättats under inverkan av psykisk störning utan verkan. Däremot så kan den som är ställd under förvaltarskap fortfarande upprätta testamente om han eller hon vill.

 

Hur gör jag när jag vill skriva om mitt testamente?

Ett testamente är giltigt till dess att det förstörs eller återkallas skriftligen. Det säkraste är att förstöra testamentet.

 

Behöver man registrera ett testamente?

Nej, ett testamente ska inte registreras någonstans, det finns inget särskilt arkiv för det. Förvara testamentet på en säker plats, till exempel i ett bankfack. Du kan även tryggt och säkert förvara ditt testamente hos vissa företag, vi erbjuder testamentesförvaring via Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Här kan du beställa förvaring av ditt testamente

 

Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt i ett testamente?

Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta p.g.a. att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt går bort.

Den först avlidnes arvingar får alltså sina andelar av kvarlåtenskapen först när personen som ärvt med fri förfoganderätt avlider.

När också personen som har ärvt med fri förfoganderätt går bort ska alltså den andel av kvarlåtenskapen som kommer från den först avlidne fördelas till den först avlidnes arvingar. Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.

 

Hur länge gäller ett testamente?

Det finns ingen tidsgräns för hur länge ett testamente gäller. Det gäller tills det återkallas skriftligen eller förstörs av den som skrivit det. 

 

Vad menas med laglott respektive den disponibla kvoten?

Om den avlidne har t.ex. 100 000 kronor i efterlämnad egendom (kvarlåtenskap) och två barn blir båda barnens respektive arvslott 50 000 kronor. Hälften av arvslotten, d.v.s. 25 000 kronor, utgör respektive barns laglott och resterande del den disponibla kvoten. Den disponibla kvoten får testamenteras bort. Laglotten kan i och för sig testamenteras bort men barnet har då rätt att klandra testamentet hos domstol för att få ut sin laglott.

 

Kan ett testamente vara muntligt?

Ett testamente kan som huvudregel inte vara muntligt. Om en person på grund av sjukdom eller nödfall inte kan upprätta ett testamente i enlighet med de formkrav som finns i lag kan personen göra ett så kallat nödtestamente. Ett nödtestamente kan göras muntligen i sällskap av två vittnen. Ett nödtestamente är dock bara giltigt i maximalt tre månader.

 

Var ska testamentet förvaras?

Ett testamente bör förvaras på en säker plats för att undvika att testamentet försvinner eller förstörs, detta eftersom det enbart är giltigt i original. Vi erbjuder trygg och säker testamentsförvaring via Sveriges Begravningsbyråers förbund (SBF).

 

Är man bunden av ett testamente eller kan man ångra sig?

Ett testamente är inte bindande för den som har upprättat det, eftersom man alltid kan ändra sig och återkalla ett testamente. Tänk på att barn och barnbarn (bröstarvingar) alltid har rätt till sin s.k. laglott, oavsett vad som står i testamentet.

 

Ärver efterlevande make enskild egendom?

Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make. Efterlevande make ärver med andra ord även enskild egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen går tillbaka till den avlidne makens arvingar efter bådas bortgång. Om make inte ska få rätt att ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente.

Mer om äkta makar och arv

 

Hur hanteras den avlidnes skulder?

Den avlidnes skulder ska betalas ur dödsboet innan eventuellt arv kan delas ut. Arvingarna är dock aldrig skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar.

 

Behövs det en äkthetsstämpel för att ett testamente ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon typ av stämpel för att ett testamente ska vara giltigt. Däremot så krävs det att testamentet är skriftligt, egenhändigt undertecknat och bevittnat på ett korrekt sätt.

 

Skriv testamente

Hos oss kan du enkelt skriva ett testamente själv online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en helhetsbild av din juridiska situation.

 

Läs alla våra artiklar om arv och testamente