Tillökning i familjen

Att skaffa barn innebär ett stort ansvar och för med sig en hel del skyldigheter. Föräldrar måste ansvara för barnets fostran och välmående, t.ex. skyldighet att motverka att barnet begår brott eller skadar någon eller något i sin omgivning. Om en förälder brister i sin skyldighet att hindra sitt barn från att begå brott, när detta kan göras utan fara för dem själva eller deras närmaste, kan föräldrarna själva bli straffrättsligt ansvariga.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av bl.a. god fostran blir tillgodosett. Vårdnadshavare ska även hålla barnet under uppsikt och vidta andra lämpliga åtgärder för att hindra att barnet orsakar skada. Ett barn står i regel under vårdnad av båda sina föräldrar till dess barnet fyller 18 år.

Det föreligger även en underhållsskyldighet om man har ett barn som är under 18 år, eller under 21 år och som fortfarande studerar i grundskola, gymnasieskola eller annan utbildning som kan jämföras med sådan skola, t.ex. Komvux. Bor man inte varaktigt med sitt barn ska man fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag.

Detta ska göras oberoende av om denna förälder inte har vårdnad om barnet, eller om föräldrarna har gemensam vårdnad. En förälder ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Det kan vara väldigt bra att upprätta ett skriftligt underhållsavtal då det inger trygghet för båda parter och motverkar framtida meningsskiljaktigheter, vilket självklart är bra för såväl föräldrarna som barnet. Det är också en stor fördel att ha ett skriftligt avtal ur bevishänsyn vid en eventuell tvist. En underhållsskyldighet kan även finnas i förhållande till annans barn man varaktigt sammanbor med ("plastbarn") då man är gift med barnets förälder eller har andra gemensamma barn med denne.

Oavsett vilket skede i livet du befinner dig i - är det viktigt att veta vad som gäller när något händer. Med rätt avtal kan du känna dig trygg. Vi hjälper dig med de avtal du behöver. Vi är experter på avtalsjuridik. Gör vår kostnadsfria juridiska behovsanalys för att se vilka avtal du behöver. 

Relaterade artiklar