Vad har fullmäktige för skyldigheter?

Fullmäktiges skyldigheter är främst att följa de instruktioner fullmaktsgivaren har gett fullmäktige. Fullmäktiges uppgift är att förhandla och ingå avtal med en utomstående person för fullmaktsgivarens räkning. Det är viktigt att som fullmäktige observera att man kan bli skadeståndsskyldig om man bryter mot fullmaktens innehåll eller mot andra instruktioner. En fullmäktig är ansvarig för att han faktiskt har en fullmakt när denne uppträder såsom fullmäktig mot en utomstående person. Låtsas en obehörig person att han har en fullmakt blir han skadeståndsskyldig för skada som han bidrar till. En utomstående person kan däremot aldrig kräva av en “äkta” fullmäktige att han ska fullfölja ett köp när fullmäktige handlat på ett sätt som inte stämmer överens med fullmakten, så att handlingen inte gäller för fullmaktsgivaren. Fullmäktige, å sin sida, har heller ingen rätt att själv fullfölja ett köp med utomstående person, om den utomstående personen inte vill det, för att undvika att bli skadeståndsskyldig när fullmäktige handlat på ett sätt som inte stämmer överens med fullmakten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka