Kan jag som arbetsgivare själv bestämma villkoren när jag skriver anställningsavtal? (1)

Nej, det kan du inte. Det finns tvingande lagstiftning som du behöver ta hänsyn till. Vårt verktyg är anpassat efter dessa regler och underlättar för dig som är osäker på de regler som finns.

Om anställningen omfattas av ett kollektivavtal måste även det följas och respekteras av arbetsgivaren när anställningsavtalet skrivs. Det kan exempelvis finnas bestämmelser i kollektivavtalet som förbjuder visstidsanställningar. Följs inte detta finns risk att fackorganisationen vidtar åtgärder såsom att utlysa strejk bland arbetstagarna. Det kan vara möjligt att frångå kollektivavtalet om detta gynnar den anställde, men det varierar mellan de olika kollektivavtal som finns. Vårt verktyg är inte anpassat efter något kollektivavtal utan utgår endast från lagstiftningen. Om anställningsförhållandet omfattas av kollektivavtal bör ni ta kontakt med ert fackförbund för att säkerställa att anställningsavtalet är korrekt i ert enskilda fall.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka