Allt om aktieägaravtal

Alla företag måste ha en bolagsordning. Det är ett offentligt dokument och bör därför inte innehålla någon känslig information. Det går heller inte att registrera vissa saker i en bolagsordning. Därför skriver många ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal kan innehålla både känsligare information och andra regleringar än en bolagsordning. I aktieägaravtalet kan ägarna reglera hur bolagets vinst ska användas, hur försäljningen av aktier eller andelar ska gå till och hur bolaget ska agera om en av delägarna blir allvarligt sjuk.

Därför ska du ha ett aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal kommer ni överens om hur viktiga frågor ska hanteras. I aktieägaravtalet kan man bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses.

Är aktieägaravtalet nödvändigt?

Företaget behöver inte ha ett aktieägaravtal men det ger trygghet för delägarna. En av de vanligaste anledningarna att ägarna väljer att skriva aktieägaravtal är att reglera hur vinst ska fördelas.

 

Vilka skriver aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal skrivs mellan delägarna. Eftersom både privatpersoner (fysiska personer) och företag (juridiska personer) kan vara delägare i ett aktiebolag kan de därmed skriva aktieägaravtal.

Läs mer om vad du ska tänka på innan du startar bolag

Är kompanjonsavtal samma sak som aktieägaravtal?

För ett aktiebolag heter avtalet aktieägaravtal och för ett handelsbolag kallas det  för ett kompanjonsavtal. Har man till exempel ett handelsbolag med bara två delägare kan det hända att man inte lyckas lösa en konflikt. Det kan förebyggas genom att man anger i avtalet om hur man avgör sådana meningsskiljaktigheter. Man kan exempelvis ta in en tredje person vid en konflikt. 

Läs mer om kompanjonsavtal 

Vad skiljer bolagsordningen från aktieägaravtalet?

Bolagsordningen innehåller bestämmelser för bolaget och fungerar som en ram för verksamheten Det som står i bolagsordningen om exempelvis förköp och hembud påverkar de som vill köpa aktier i bolaget. Aktieägaravtal är en överenskommelse mellan de som äger aktier i bolaget. I ett aktieägaravtal. Det är viktigt att aktieägaravtalet och bolagsordningen inte krockar med varandra, då bolagsordningen ofta har företräde.

Läs mer om bolagsordningen 

Vilka blir konsekvenserna utan avtal?

Utan ett aktieägaravtal finns risk för att det uppkommer onödiga tvister om värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet. Det är bra att bestämma förutsättningarna för hur bolaget ska drivas medan man fortfarande är överens.

 


Vad händer om bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?

Det är alltså viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet inte motsäger varandra. Vid en kollision gäller i regel bolagsordningen. Det är även viktigt att veta att utomstående personer kan påverkas av innehållet i bolagsordningen medan aktieägaravtalet endast gäller mellan de ägare som skrivit på avtalet. Därför är det viktigt att bestämmelser som rör försäljning och förvärv av aktier finns med och stämmer överens i både aktieägaravtalet och bolagsordningen.

Vissa bestämmelser kan inte tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är då ett bra komplement.

 

Varför ska man inte använda mallar gällande aktieägaravtal?

Du kan inte vara säker på att mallen avser just ditt bolags situation. Det finns ingen som ansvarar för fel och brister i mallarna. I våra avtalsflöden skapas däremot ditt aktieägaravtal utifrån just ditt bolags förutsättningar, på ett juridiskt korrekt sätt. Du kan även skriva avtalet med någon av våra jurister.

 

Vad händer om en delägare bryter mot avtalet?

Delägarna kan själva bestämma vad som ska hända om en delägare bryter mot avtalet. Vanligen handlar det om att ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vite. Det kan även handla om ett skadeståndsbelopp som inte är förutbestämt. Då måste den delägare som brutit mot avtalet betala motsvarande belopp som skadan orsakat. 

Läs mer om hur du undviker tvister mellan delägarna

 

 

10 saker att tänka på

Är du och de andra delägarna i bolaget överens gällande hur ni ska driva bolaget och vad som händer om någon vill sälja? Det är viktigt att se till att ni är eniga för att undvika konflikter och eventuella tvister i framtiden.

1. Är ni överens om vad ni vill uppnå?

Vet ni vilka strategier ni ska ha och vad som är syftet med verksamheten på lång sikt. Hur ska vinster i bolaget användas och vad som händer om ni gör förlust? Att diskutera affärsidéer och planera för mål och syfte gör att ni har bättre förutsättningar att lyckas.

2. Hur ska ni arbeta?

Har ni diskuterat hur ni som delägarna ska arbeta i bolaget. Det är viktigt att vara överens om ifall ni ska ta ut lön och om ni ska arbeta heltid, deltid eller inte alls.

3. Hur styrelsen ska utses

Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? Får en nominerad styrelseledamot även vara VD?

4. Vad händer vid konflikt?

Vad händer om ni hamnar i en konflikt? Måste allt lösas genom konsensus? Ska kunna sälja sina aktier och dra sig ur bolaget om konflikten inte går att lösa? Det är bra om ni har kommit överens om hembud- eller förköpsklausuler så att ni har kontroll över situationen och bolaget ifall en delägare vill sälja. Hur bolaget ska värderas, vem ska värdera det och vilken värderingsmetod ska användas?

5. Ska delägare kunna arbeta med annat?

Får delägarna ta andra uppdrag och jobb utan godkännande från bolaget? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar? Det är även viktigt att diskutera hur känslig information ska hanteras eftersom det kan orsaka stor skada om företagshemligheter hamnar i orätta händer.

6. Får delägaren sälja sin andel?

Hembuds-, förköps- och samtyckesklausuler är viktiga att ha för att ha kontroll över bolaget. Förköpsrätt betyder att de befintliga aktieägarna ska erbjudas att köpa före försäljning. Hembud betyder att de befintliga aktieägarna ska kunna köpa tillbaka aktier om de överlåtits.Samtycke betyder att styrelsen måste godkänna en överlåtelse av aktier.

7. Skydd för majoritets- och minoritetsägare

För att uppnå ett extra skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler.

8. Vad händer om en delägare skiljer sig?

När en delägare är gift är det viktigt att det finns ett äktenskapsförord mellan makarna. Detta skrivs ofta in som ett krav i ett aktieägaravtal. Om en delägare skiljer sig och inte har ett äktenskapsförord kan hälften av värdet av andel i bolaget gå till maken eller makan.

9. Vad händer om en delägare går bort?

Om en delägare går bort är det viktigt att veta vad som händer med aktieinnehavet. Tillfaller det barn eller en partner? För att delägarna ska ha en rätt att lösa ut arvtagaren krävs det att det finns en hembudsklausul.

10. Vad som händer om någon av delägarna bryter mot aktieägaravtalet

Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket? Här är det bra att avtala om vitesbelopp eller om skadan ska ersättas med motsvarande belopp som den förorsakat.

 

Skriv aktieägaravtal online eller med jurist

Ett aktieägaravtal skrivs av många olika anledningar och innebär en stor trygghet för delägarna. Ni skriver enkelt och tryggt aktieägaravtalet online genom att svara på ett antal frågor och ta ställning till vilka olika villkor som ni vill ska ingå. Därefter skapas ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag. Ni kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon. Har ni inte skrivit aktieägaravtal, se till att gör det redan idag! Med rätt avtal kan ni känna er trygga och fokusera på affärerna.